Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

Ustawa znosi konieczność ponoszenia odpowiedzialności solidarnej partnerów prywatnych, wybranych na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ustawa stanowi pakiet rozwiązań, mający spowodować ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Regulacja, przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z organizacjami pracodawców, wprowadza rozwiązania mające zmniejszyć wydatki obywateli i firm.

Zmiana do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadzona została poprzez art. 22: Art. 22. W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675) w art. 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Do odpowiedzialności za wykonanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przepisu art. 141 ustawy, o której mowa w art. 4 ust. 2, nie stosuje się.”.