Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła 11 lutego II edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Wybranym w Konkursie 3P projektom zostanie udzielone nieodpłatne, profesjonalne wsparcie doradcze, które ma na celu wykształcenie dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji oraz zarządzania przedsięwzięciami PPP.

Konkurs 3P organizowany jest w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Przedmiotem Konkursu 3P są przedsięwzięcia planowane do realizacji na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Konkurs jest adresowany do podmiotów, które mogą uzyskać status podmiotu publicznego lub koncesjodawcy. Wybranych zostanie 5 przedsięwzięć, mających potencjał modelowych projektów PPP. Zwycięzcom zostanie udzielone kompleksowe wsparcie doradcze: prawne, ekonomiczne lub techniczne, w stopniu adekwatnym do poziomu zaawansowania prac przy przedsięwzięciu PPP. Zgłoszone do Konkursu 3P projekty będą mogły uzyskać także wyróżnienie w postaci możliwości nieodpłatnego uczestnictwa przedstawicieli Uczestnika Konkursu w wizycie studyjnej w krajach UE, posiadających doświadczenie w realizacji projektów w formule PPP.

Badania rynku PPP w Polsce, przeprowadzone przez PARP w 2012 roku, wskazują, że korzystanie z profesjonalnego doradztwa zwiększa szansę na pozytywne zamknięcie projektu realizowanego w formule PPP. W postępowaniach, które toczyły się z udziałem doradcy, podpisanych zostało 24 procent umów, a 31 procent ogłoszeń zostało anulowanych. W przypadku kiedy zewnętrzny doradca nie był zaangażowany w proces przygotowania przedsięwzięcia, jedynie 10 procent ogłoszeń zakończyło się podpisaniem umowy, a ponad 60 procent anulowano.

O I edycji konkursu i zwycięskich projektach pisaliśmy tutaj.