Inwestycje „Budowa nowego Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu” oraz „Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich w województwie dolnośląskim realizowany w formule PPP” zostały wybrane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako projekty pilotażowe w ramach przeprowadzonego pod egidą Platformy PPP naboru projektów w sektorze ochrony zdrowia i dróg samorządowych. Obie uzyskają kompleksowe wsparcie resortu w celu wypracowania wzorcowej dokumentacji dla innych podmiotów publicznych.

W przypadku pierwszej  inwestycji, plan zakłada wybudowanie i zarządzanie, przez okres kilkunastu lat przez partnera prywatnego, infrastrukturą na ponad 400 łóżek szpitalnych na kilkunastu oddziałach. Koszt budowy nowego szpitala to ponad 300 mln zł. Wybrany projekt drogowy na Dolnym Śląsku zakłada powierzenie partnerowi prywatnemu przebudowy i utrzymania przez określony czas ponad 300 km dróg wojewódzkich. Jego wartość to przeszło 400 mln zł.

Nabór projektów PPP w sektorze ochrony zdrowia rozpoczął się w grudniu 2012 r., zaś dla sektora dróg samorządowych w styczniu 2013 r. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. W każdym z nich zgłoszono po 9 projektów, które zostały poddane ocenie merytorycznej pod kątem stopnia przygotowania inwestycji oraz zasadności realizacji w modelu PPP. W efekcie wyłoniono  po jednym projekcie pilotażowym z każdego sektora, który zostanie objęty kompleksowym wsparciem MRR w procesie wyboru partnera prywatnego.

Dokumentacja wypracowana w trakcie przygotowania projektów oraz podczas procesu wyboru partnera prywatnego będzie miała walor wzorcowy dla innych podmiotów publicznych, planujących podobne inwestycje w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Istotne będzie zbadanie możliwości praktycznego zaangażowania i oceny wpływu środków unijnych (o charakterze zwrotnym i bezzwrotnym) w montażu finansowym obu inwestycji.

Podobne założenia legły u podstaw wyboru pilotażowego projektu pn. „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania”, który przez przeszło 3 lata korzystał ze wsparcia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, czego efektem jest opublikowana na stronie Platformy PPP wytworzona dokumentacja dla tego największego projektu hybrydowego w Polsce.