Ministerstwo Gospodarki przedstawiło pomysł na zmianę ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zmiany mają ułatwić wykorzystanie tego instrumentu do realizacji inwestycji.

Perspektywy rozwoju Partnerstwa Publiczno Prywatnego w Polsce były głównym tematem seminarium pn. "Partnerzy w projektach PPP” zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki i Ambasadę Kanady w Polsce we współpracy z Fundacją Centrum PPP. Spotkanie, które odbyło się 9 marca w Warszawie, otworzyli sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Jerzy Pietrewicz oraz Alekxandra Bugailiskis, ambasador Kanady w Polsce.

Wiceminister Pietrewicz przypomniał, że Kanada to kraj o najbardziej znaczącym i stabilnym rynku PPP na świecie.

– Dążąc do rozwoju tego obszaru chcemy również korzystać z kanadyjskich doświadczeń i dobrych praktyk – zaznaczył.

Przypomniał także, że Ministerstwo Gospodarki prowadzi szereg inicjatyw ukierunkowanych na wzrost liczby projektów PPP w Polsce.

- Przejawem tych działań jest m.in. przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, który ma na celu ułatwienie stosowania PPP w Polsce i rozwój tego instrumentu – powiedział.

Zaznaczył, że celem opracowywanych regulacji jest m.in zmniejszenie obciążeń wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez wprowadzenie ułatwień w zakresie zawierania z wybranym wykonawcą umów na okres dłuższy niż 4 lata. Ponadto projekt ustawy zakłada obniżenie limitów wysokości zabezpieczenia oraz wprowadza regulację przesądzającą o kwalifikacji wydatków ponoszonych przez podmioty publiczne na podstawie umowy PPP jako wydatków majątkowych.

- Projekt zmian przeszedł już fazę uzgodnień międzyresortowych. Obecnie oczekuje na rozpatrzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów – zaznaczył wiceminister.

Przypomniał również, że 3 marca 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie. Jego celem jest usprawnienie procesu dokonywania analiz poszczególnych rodzajów ryzyka charakterystycznych dla przedsięwzięć PPP.

Podsekretarz stanu w MG podkreślił także, że dla rozwoju PPP w Polsce równie ważne jak zmiany legislacyjne jest upowszechnianie dobrych praktyk i zmienianie postaw, zarówno po stronie administracji publiczne jak i przedstawicieli biznesu.