Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawia kolejną publikację „Raport z doświadczeń w drogowym projekcie PPP w Dąbrowie Górniczej Etap III", obejmujący okres od przesłania przez podmiot publiczny zaproszenia do składania ofert w sierpniu 2012 r. do unieważnienia postępowania w styczniu 2013 r.

Materiał prezentuje zarówno opinie pozyskane od przedstawicieli firm prywatnych, które brały udział w dialogu konkurencyjnym, jak i interpretacje podmiotu publicznego. Dotyczą one zagadnień  kluczowych dla obu stron postępowania, warunkujących podpisanie umowy PPP, np. systemu kar i odszkodowań, kwestii rozwiązywania umowy, form zabezpieczenia spłat kredytu, zagadnień podatkowych, ryzyka zmiany prawa lub wybranych parametrów finansowych itp.

W niniejszym raporcie przedstawiono ostatni etap procesu wyboru partnera prywatnego. Należy podkreślić, że projekt ten zaliczany może być do przedsięwzięć o charakterze precedensowym, bo nie mającym wielu udanych poprzedników. Brak określonych i sprawdzonych wzorców publicznych z jednej strony, a także brak wytworzonej i ugruntowanej praktyki odnoszącej się do oferty rynkowej sektora prywatnego z drugiej, przesądza o tym, iż podjęcie pracy nad omawianym projektem od samego początku nacechowane było szeregiem ryzyk, które mogły decydować o powodzeniu przedsięwzięcia.

Władze gminy Dąbrowa Górnicza podjęły się pionierskiego zadania przygotowania inwestycji w modelu PPP i wyboru partnera prywatnego do tego przedsięwzięcia. Ostatecznie zrealizowano przedsięwzięcie w formule tradycyjnej.