Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zleciło przygotowanie opinii w przedmiocie „Dialog konkurencyjny jako jeden z trybów wyboru partnera prywatnego”.

Przedmiotem analizy jest ocena zagadnienia związanego z dialogiem konkurencyjnym jako jednego z trybów wyboru partnera prywatnego.

Analiza porusza następujące zagadnienia: Jak dalece mogą być sprecyzowane wymagania zamawiającego/szczegóły techniczne aby właściwy był tryb dialogu konkurencyjnego? Jakie dokumenty/decyzje, posiadane przez stronę publiczną, eliminują tryb dialogu (np. pozwolenie na budowę, decyzja środowiskowa)? Jak powinno się właściwie uzasadniać wybór dialogu konkurencyjnego jako trybu selekcji partnera prywatnego? Jak skonstruować ogłoszenie o zamówieniu tak by nie budziło ono wątpliwości co do poprawności wyboru procedury?