Słupska SSE sprzedaje działki w Wałczu

  • 20 stycznia 2021
  • TerenyInwestycyjne.info

Tereny inwestycyjne w Wałczu (fot. UM Wałcz)

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Słupsku – Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz ogłaszają trzecie ustne przetargi ograniczone w stosunku do mikro, małych i średnich przedsiębiorców na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych opisanych niżej, mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane opisane w pozycji nr 1 i nr 2, położone są w Wałczu, obręb 0001, powiat Wałcz, województwo zachodniopomorskie, w okolicy ul. Kołobrzeskiej – droga wojewódzka nr 163, dla których prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Wałczu nr KO1W/00033842/8. Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń. Dojazd do nieruchomości bezpośredni od strony drogi gminnej. Nieruchomość usytuowana jest w bliskim sąsiedztwie zrealizowanej obwodnicy miasta Wałcz – S10. Nieruchomości usytuowane są na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Teren w/w  nieruchomości jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr VII/SLIII/345/18 Rady Miasta Wałcz z dnia 18.07.2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego pomiędzy ulicami Kołobrzeską i Nowomiejską (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018r. poz. 3870). Zgodnie z zapisami planu teren objęty planem znajduje się w granicach: Obszaru Natura 2000 PLB300012 – „Puszcza nad Gwdą”; Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”; Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 125. Zgodnie z planem miejscowym nieruchomości opisane w poz. nr 1 i nr 2 zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolem 1UP – teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Przetargi na sprzedaż nieruchomości opisanych w poz. nr 1, nr 2 są przetargami ograniczonymi ponieważ Gmina Miejska Wałcz otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych: projekt p.n. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Wałcz” - uzbrojenie to zostało zrealizowane i doprowadzone do dwóch działek objętych w/w projektem o dofinansowanie - działki nr 5659/19 i 5659/20. Założeniem w/w projektu jest osiągnięcie wskaźników rezultatu w postaci liczby i wartości inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach, a najważniejszym źródłem wskaźnika do pomiaru jest umowa sprzedaży lub dzierżawy działek objętych projektem na rzecz  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

W związku z powyższym niniejsze przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości są przetargami ograniczonymi, w którym mogą wziąć udział mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy w Urzędzie Miasta Wałcz, najpóźniej dnia 23 marca 2021 r. złożą:    
pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym, 
oświadczenie że są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem samodzielnym albo partnerskim lub powiązanym, 

Przetargi odbędą się  1 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miasta Wałcz Pl. Wolności 1  
w sali Nr 109  o godzinie:  poz. 1 – 11:00,   poz. 2 – 11:30.
 

  • Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanych w tabeli na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej dnia 23  marca 2021 r. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione,
  • Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.  
  • Do udziału w przetargu ograniczonym będą zakwalifikowane te podmioty, które złożą w Urzędzie Miasta Wałcz w wyznaczonym terminie zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z oświadczeniami podanymi wyżej oraz wniosą wadium w wyznaczonym terminie - najpóźniej dnia 23 marca 2021 r. 
  • Na tej podstawie komisja przetargowa sporządzi wykaz podmiotów gospodarczych zakwalifikowanych do przetargu i wywiesi go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wałcz, najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. 


Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz przy Placu Wolności 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz www.walcz.pl w zakładce - sprzedaż nieruchomości oraz na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości - przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz, pokój Nr 115  tel. Nr  067 – 258 44 71 w. 30. 

Zapraszamy do udziału w przetargu

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów