Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz zapraszają  do I przetargu ustnego nieograniczonego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości  stanowiące własność Gminy Miasto Wałcz.

I.Nieruchomość gruntowa, położona w Wałczu przy ul. Budowlanych, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Wałczu nr KO1W/00021239/1. Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń. Dojazd do nieruchomości bezpośredni od strony drogi publicznej ul. Budowlanych (działka nr 3655/10). Klasyfikacja gruntu:  RIIIb, RIVa, N.

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia się do sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej i sanitarnej po uzyskaniu uzgodnień z gestorem sieci. Brak sieci kanalizacji  deszczowej.
Nieruchomość objęta jest zapisami planu miejscowego Uchwała nr VIII/VI/61/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 30.04.2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ulic Budowlanych, Strefowej i Południowej.

Zgodnie z planem działka znajduje się na terenie teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczony symbolem UP.

1) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
b) budynków usługowych,
c) budynków biurowo-administracyjnych i socjalnych,
d) budynków garażowo-gospodarczych,
e) zbiorników przeciwpożarowych,
f) parkingów,
g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
h) dojść, dojazdów i stanowisk postojowych,
i) zieleni izolacyjnej;
2) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik intensywności zabudowy:
• maksymalny - 1,40,
• minimalny - 0,001,
b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 70%,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 7,5%;
3) ustala się zasady kształtowania zabudowy:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość: obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, budynków usługowych oraz budynków biurowo administracyjnych i socjalnych - nie więcej niż 16,0 m, budynków garażowo-gospodarczego - nie więcej niż 6,0 m,
Granice obowiązującego planu znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 125.

II.Nieruchomość gruntowa, położona w Wałczu przy ul. Budowlanych, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Wałczu nr KO1W/00021239/1. Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń. Dojazd do nieruchomości bezpośredni od strony drogi publicznej ul. Budowlanych (działka nr 3655/10). Klasyfikacja gruntu: RIVa, RV, Lz, N.

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia się do sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej i sanitarnej po uzyskaniu uzgodnień z gestorem sieci. Brak sieci kanalizacji  deszczowej.  Przez nieruchomość przebiega sieć ciepłownicza – nie koliduje to z planowana zabudową.

Nieruchomość objęta jest zapisami planu miejscowego Uchwała nr VIII/VI/61/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 30.04.2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ulic Budowlanych, Strefowej i Południowej.
Zgodnie z planem działka znajduje się na terenie teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczony symbolem UP.

Zgodnie z planem w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem UP.

1) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
b) budynków usługowych,
c) budynków biurowo-administracyjnych i socjalnych,
d) budynków garażowo-gospodarczych,
e) zbiorników przeciwpożarowych,
f) parkingów,
g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
h) dojść, dojazdów i stanowisk postojowych,
i) zieleni izolacyjnej;
2) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik intensywności zabudowy:
• maksymalny - 1,40,
• minimalny - 0,001,
b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 70%,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 7,5%;
3) ustala się zasady kształtowania zabudowy:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna wysokość: obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, budynków usługowych oraz budynków biurowo administracyjnych i socjalnych - nie więcej niż 16,0 m, budynków garażowo-gospodarczego - nie więcej niż 6,0 m.

Granice obowiązującego planu znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 125.

Na nieruchomości zlokalizowany jest nieczynny bunkier. Likwidacja bunkru wymaga uzgodnienia z Zachodniopomorskim Konserwatorem Zabytków. 

Na działkę została wydana zgoda w zakresie budowy sieci gazowej. 

Dla nieruchomości opisanych w poz. I i II 
• brak jest badań geologicznych – brak informacji na temat rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych i przydatności gruntu pod zabudowę. Nabywca przed nabyciem lub zainwestowaniem może wykonać badania geologiczne we własnym zakresie i na własny koszt (za zgodą właściciela),
• na terenie w/w działek nie były prowadzone badania dotyczące występowania niewybuchów,
• z planem miejscowym można się zapoznać  w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska Urzędu Miasta Wałcz pokój nr 203 lub 205,
• nieruchomości opisane w poz. I i II są zadrzewione. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem, nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona ich wycinki na własny koszt.

Przetargi odbędą się 27 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta Wałcz Pl. Wolności 1  w sali Nr 109  o poz. I o godzinie 11:00, poz. II o godzinie 11:30.

Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub na rachunek Miasta Wałcz nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO SA  o/Wałcz w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 21 lutego 2020 r. 

Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. 


Warunki udziału w przetargu:

• osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. 
W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; 
W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;
Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
• spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; 
• podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Wałcz. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcza lub telefonicznie pod numerem (0-67) 258-44-71 w. 30. 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza Pl. Wolności 1. Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych: www.walcz.pl, www.bip.walcz.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu.