Słupska SSE sprzedaje działki w podstrefie Wałcz

  • 18 grudnia 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

Podstrefa Wałcz (fot. PARR)

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Słupsku – działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz ogłaszają trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej opisanej niżej, mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie na własność nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Wałczu obręb 0001, powiat Wałcz, województwo zachodniopomorskie, w okolicy ul. Kołobrzeskiej – droga wojewódzka nr 163, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Wałczu nr KO1W/00033842/8. Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń. Dojazd do nieruchomości bezpośredni od strony drogi gminnej. Klasyfikacja gruntu: RIVb i RV. Nieruchomość usytuowana jest w bliskim sąsiedztwie realizowanej obwodnicy miasta Wałcz – S10.

Teren nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr VII/SLIII/345/18 Rady Miasta Wałcz z dnia 18.07.2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego pomiędzy ulicami Kołobrzeską i Nowomiejską (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018r. poz. 3870). Zgodnie z zapisami planu teren objęty planem znajduje się w granicach: Obszaru Natura 2000 PLB300012 – „Puszcza nad Gwdą”; Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”; Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 125. Zgodnie z planem miejscowym nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 1UP – teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Przetarg odbędzie się 12 marca 2021 r. w Urzędzie Miasta Wałcz Pl. Wolności 1 w sali Nr 109  o godzinie  11:30.
• Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 28.000,00 zł na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej dnia 05 marca 2021r. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione,
• Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.  
• Postąpienie nie może być niższe niż 2.850,00 zł (nie  mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz przy Placu Wolności 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz www.walcz.pl w zakładce - sprzedaż nieruchomości oraz na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż/dzierżawa/najem nieruchomości - przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz, pokój Nr 115  tel. Nr  067 – 258 44 71 w. 30. 

Zapraszamy do udziału w przetargu www.sse.slupsk.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów