Gmina Gromadka sprzedaje 16 ha gruntów

  • 5 czerwca 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

Teren inwestycyjny w Gnie Gromadka. Ponad 16 ha czeka na inwestorów!

Wójt Gminy Gromadka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gromadka.

Sprzedaż gruntów niezabudowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2017.1221  ze zm.) objęta jest 23%  stawką podatku VAT. Termin do złożenia  wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zm.) upłynął dnia 27 maja 2020r.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz podatek VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Tabela

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
• spółki - umowę spółki,
• podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
• cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa,
• cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
• pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
• osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające
w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie ustalonej w przetargu przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
 
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
• że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
• że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przetargiem.
 
Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.
Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, t.j. Dz. U. 2017, poz. 2287), w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed   zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Gromadka.
 
Wadium  należy  wnieść w pieniądzu, przelewem środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Gminy Gromadka: Bank Spółdzielczy Chojnów 29 8644 0000 0019 8000 2000 0030.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Gromadce.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po  odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później  niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wójt Gminy Gromadka zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu  i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca jest zobowiązany na minimum 1 dzień przed  wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej do wniesienia jednorazowo  wylicytowanej ceny. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. 
Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy Gromadka www.bip.gromadka.pl oraz   na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów