Zespół Dworsko - Parkowy nad Jeziorem Sumińskim

Informacje o ofercie

Nazwa oferenta:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Bydgoszcz
ID oferty:
0111601
Numer oferty w biurze:
BYD.WKUZ.UR.222.7.2022.BDF.9
Kategoria:
Grunty
Adres:
Sumin PGR
Województwo:
Kujawsko-pomorskie
Typ oferty:
Przetarg
Data przetargu:
2022-10-13
Typ terenu:
inny
Powierzchnia (m2):
58 911
Cena:
815 000 PLN
Cena za m2:
13.83 PLN
Przeznaczenie:
Inne
Zagospodarowanie:
zalesiony, zabudowany
Dojazd:
droga asfaltowa
Media:
prąd, woda
Typ ogłoszenia:
Urząd/Instytucja publiczna
Data dodania:
2022-09-20
Data aktualizacji:
2022-09-20

Opis oferty

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanych nieruchomości nierolnych położonych
w województwie kujawsko-pomorskim, powiat lipnowski, gmina Kikół, obręb Sumin PGR oznaczonych zgodnie z ewidencją gruntów jako działki nr: 141/3, 141/12, 141/13, 141/22, 141/11, 141/14 o łącznej powierzchni 5,8911 ha, (w tym użytki wg danych z ewidencji gruntów: Bi-0,1300 ha, Bz-0,1149 ha, Br-RIIIb-0,9697 ha, dr – 0,0238 ha, Lzr-Ps IV – 1,0700 ha, Lzr-Ps V – 1,0100 ha, Lz-RIVb – 0,2598 ha, Ls III – 0,2038 ha, W - 0,0600 ha, Ps IV - 0,2600 ha, Ps V – 0,4500 ha,  RIIIb - 0,8891 ha, RIVa – 0,0400 ha, RIVb – 0,3700 ha i S-RIIIb - 0,0400 ha), zapisanych w księgach wieczystych nr WL1L/00025948/4 i WL1L/00021849/2 prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lipnie.

Nieruchomość położona bezpośrednio nad Jeziorem Sumin, z linią brzegową o długości około 400 m.

Na działce oznaczonej nr 141/3 znajduje się zespół dworsko-parkowy objęty ścisłą ochroną konserwatorską [nr rejestru zabytków A/1333] wraz z grodziskiem położonym na terenie parku [nr rejestru zabytków C/14] oraz lodownią, na działce nr 141/22 budynek rządcówki, spichrz z magazynem części a na działce 141/12 hydrofor ze studnią wierconą.

Wyżej wymienione nieruchomości objęte są wpisem do rejestru zabytków pod nr A/1333 jako zespół dworsko-parkowy z folwarkiem, na który zgodnie z karta białą ewidencji zabytków składają się park [na terenie którego znajduje się stanowisko archeologiczne objęte odrębnym wpisem C/14], dwór [wg ewidencji środków trwałych budynek mieszkalny –pałac 21/0767], rządcówka [wg ewidencji środków trwałych budynek mieszkalny 21/1573], spichrz [wg ewidencji środków trwałych magazyn nasion 21/0550], ponadto magazyn części [21/0779], lodownia [z ujawnienia], budynek hydroforni [z ujawnienia], studnia wiercona [21/1086].

Wywoławcza cena sprzedaży wynosi 815 000,00 zł (słownie: osiemset piętnaście tysięcy złotych 00/100), w tym wartość używanych budynków i budowli 548 000,00 zł, wartość drzewostanu 122 000,00 zł. Cena zawiera również koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży i nie podlega rozłożeniu na raty.

Minimalne postąpienie wynosi: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium wynosi: 163 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Krajowy Ośrodek oferuje możliwość zastosowania obniżki ceny sprzedaży części nieruchomości, w związku z jej wpisaniem do rejestru zabytków, do 50% ceny zabytku, nie więcej jednak niż do kwoty 200.000 EURO. Obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowi pomoc de minimis i może zostać udzielone osobie która nie przekroczyła limitów pomocy o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5, z późn. zm.).

Wyżej wymienione obniżenie będzie możliwe jeżeli nabywca zobowiąże się do dokonania na tej nieruchomości, w terminie określonym w umowie sprzedaży, nie dłuższym jednakże niż 5 lat od dnia jej zawarcia, nakładów w wysokości co najmniej uzyskanego obniżenia ceny sprzedaży tej nieruchomości oraz złoży stosowne zabezpieczenia kwoty dokonanej obniżki wraz z dokumentami dotyczącymi jego sytuacji finansowej.

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości są zobowiązane przedłożyć uzgodniony z właściwym konserwatorem zabytków program użytkowy dla zespołu dworsko-parkowego i folwarcznego oraz grodziska wpisanych do rejestru zabytków. Osoba, która nie przedstawi uzgodnionego z konserwatorem zabytków programu użytkowego nie będzie mogła nabyć nieruchomości.

Przetarg na sprzedaż odbędzie się w dniu 13 października 2022 roku w siedzibie OT KOWR
w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 38 (parter) o godz. 11.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wymaganej kwocie na rachunek Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy w Banku Gospodarki Krajowej Oddział w Toruniu - numer konta: 94 1130 1075 0002 6130 9720 0002. Zastrzega się, że warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, gdy środki pieniężne znajdą się na koncie najpóźniej do końca dnia roboczego poprzedzającego termin przetargu tj. do dnia 12 października 2022 roku.

Link do kompozycji mapowej:

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6760673

Więcej szczegółów w ogłoszeniu o przetargu, które znajduje się w załączniku lub na stronie KOWR pod adresem:

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/326831

 

 

Kontakt

Skontaktuj się z oferentem

Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów