Atrakcyjne tereny inwestycyjne Gmina Miasto Koszalin – KOWR

Informacje o ofercie

Nazwa oferenta:
Urząd Miejski w Koszalinie
ID oferty:
0111036
Kategoria:
Grunty
Adres:
Koszalin, ul. Mieszka I / Cegielskiego / Mytnika, Strefowa/ BoWiD
Województwo:
Zachodniopomorskie
Typ oferty:
Sprzedaż
Typ terenu:
inwestycyjny
Powierzchnia (m2):
41 553
Cena:
3 656 664 PLN
Cena za m2:
88.00 PLN
Przeznaczenie:
Przemysł
Zagospodarowanie:
pusty
Dojazd:
droga asfaltowa
Media:
prąd, gaz, woda, kanalizacja
Typ ogłoszenia:
Urząd/Instytucja publiczna
Data dodania:
2020-09-22
Data aktualizacji:
2020-09-23

Kontakt

User avatar
Urząd Miejski w Koszalinie
Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia
+ 48 94-348-87-93
pelnomocnik@um.koszalin.pl
https://koszalin.pl/pl/invest-offers/podstrefa-koszalin-ssse
Wyślij pytanie Inne Ogłoszenia Oferenta

Opis oferty

Podstrefa „Koszalin” znajduje się w zachodniej części miasta w tzw. „Strefie Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej” w obrębie międzynarodowej trasy E-28 Berlin-Kaliningrad oraz drogi krajowej nr 11 łączącej Koszalin z Poznaniem i południem kraju. W bliskiej odległości od Podstrefy  zrealizowana jest droga ekspresowa S6 (Koszalin – Szczecin – Berlin). W niedalekiej odległości znajdują się porty morskie w Kołobrzegu (45 km), w Darłowie (35 km).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie strefy nie ma barier inwestycyjnych a tereny  przeznaczone są pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz usługi. Dopuszczalna zabudowa powierzchni działki na całym terenie wynosi od 50%  do 75%, a wysokość zabudowy nadziemnej sięga do 25m. Powierzchnia działki wynosi 4,1553 ha.

 Link do uchwały: http://vip128.lo.pl/artykul/1552/5543/43-uchwala-nr-xli-623-2014-rady-miejskiej-w-koszalinie-z-dnia-27-marca-2014-r

Oznaczenie działki w MPZP: 2 P

Maksymalna powierzchnia zabudowy (kubatura) do 65 % powierzchni działki budowlanej.

Maksymalna wysokość zabudowy/kolorystyka budynków:

 • maksymalnie 25,0 m, do 3 kondygnacji naziemnych.
 • nachylenie połaci dachowych do 17°, dopuszcza się dachy kolebkowe oraz inny spadek połaci dachowych, niż określony w lit. d, wynikający z przyjętej technologii zakładu oraz dla: dominant i akcentów architektonicznych, obiektów lub ich części o przekryciach przeszklonych, świetlików dachowych, naświetli
 • kolorystyka budynków z zastosowaniem kolorów zimnych: bieli, szarości, niebieskiego
  z dopuszczeniem charakterystycznej kolorystyki firmowej o powierzchni do 20% powierzchni elewacji, na której jest użyta

Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,5 do 1,95.

Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej.

Zapewnienie komunikacji miejskiej oraz warunki podłączenia do sieci:

 • powiązanie układu komunikacyjnego planu z układem zewnętrznym realizuje się poprzez drogi publiczne oznaczone symbolami „1 KDL”, „2 KDL” i „1 KD”, drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem „2 KDW” oraz inne drogi publiczne graniczące bezpośrednio z obszarem planu;
 • lokalizacja nowego obiektu lub wykonanie robót budowlanych takich jak: budowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku, generujące potrzebę zabezpieczenia nowych miejsc postojowych, wymaga zapewnienia na terenie działki budowlanej miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości minimum:

a) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej budynków usługowych na działce budowlanej,

b) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 1000 m² powierzchni użytkowej budynków produkcyjnych, składowych i magazynowych na działce budowlanej.

 • zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, ciepło i telekomunikację oraz odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych, wód opadowych i roztopowych realizować poprzez istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu, w powiązaniu z istniejącymi i projektowanymi sieciami na terenach bezpośrednio graniczących z obszarem planu
 •  zaopatrzenie w energię elektryczną ze stacji transformatorowych realizowanych na terenach elementarnych oznaczonych symbolami „1 E”, „2 E” i „3 E”; dopuszcza się na każdym z terenów elementarnych budowę stacji transformatorowych oraz korzystanie z istniejących poza obszarem planu stosownie do potrzeb.

Preferencje podatkowe

1.       Zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli.

Rada Miejska w Koszalinie całkowicie zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki
i budowle na terenie Strefy w Koszalinie w ramach pomocy de minimis do 200 tys. euro. Przedsiębiorca (właściciel terenu) posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności lub posiadający decyzję o wsparciu nowych inwestycji może korzystać ze zwolnienia.

2.       Zwolnienia od  podatku dochodowego

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Podstrefy na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub tworzonych nowych miejsc pracy maksymalnie do 55% w zależności od wielkości przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcom prowadzącym już działalność na terenie Podstrefy „Koszalin” na podstawie zezwolenia lub decyzji o wsparciu przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub tworzonych nowych miejsc pracy.

Poniżej ustalone wartości maksymalnej intensywności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców:

 • 35% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego ponad 250 osób);
 • 45% dla średniego (zatrudniającego do 250 osób);
 • 55% dla małego przedsiębiorcy (do 50 pracowników) i mikroprzedsiębiorcy  (zatrudniającego do 10 osób)

Kontakt

Skontaktuj się z oferentem

User logo
Urząd Miejski w Koszalinie
Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia
+ 48 94-348-87-93
pelnomocnik@um.koszalin.pl
https://koszalin.pl/pl/invest-offers/podstrefa-koszalin-ssse
Inne Ogłoszenia Oferenta

Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów