Stan prac nad Strategią dla Polski Wschodniej, realizacja Programu Rozwój Polski Wschodniej oraz nowa perspektywa 2014-2020, to główne tematy rozmów poruszanych podczas kolejnego posiedzenia Komisji ds. Polski Wschodniej. W spotkaniu, które odbyło się 21 czerwca 2012 r. w Lublinie uczestniczyła wiceminister Iwona Wendel.

W skład Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP wchodzą przedstawiciele wszystkich 5 województw. Jej przewodniczącym jest marszałek woj. lubelskiego Krzysztof Hetman. - Dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, że  program Rozwój Polski Wschodniej jest impulsem do tego, by województwa z własnej inicjatywy podejmowały działania na rzecz rozwoju swojego makroregionu – stwierdziła wiceminister Wendel.

Podczas spotkania Iwona Wendel poinformowała, że w 2012 r. znaczna część projektów Programu zostanie zakończona. Do końca maja 2012 r. podpisano 153 umowy o wartości dofinansowania ponad 7 mld zł.  Efekty Programu Rozwój Polski Wschodniej są już widoczne. Nowe autobusy jeżdżą już po ulicach Kielc, Białegostoku i Lublina, do Olsztyna wrócą tramwaje. Łącznie z programu zakupionych zostanie 300 sztuk pojazdów a blisko 100 tys. studentów skorzysta z nowych sal dydaktycznych, auli, kampusów i laboratoriów.

Tematem rozmów była również Strategia dla Polski Wschodniej do 2020. Obecnie trwają prace nad aktualizacją Strategii. Została przygotowana diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Polski Wschodniej. Temu tematowi zostaną poświęcone najbliższe warsztaty, które odbędą się 26 i 27 czerwca w Warszawie.

Strategia Polski Wschodniej to przede wszystkim określenie głównych potrzeb, potencjałów i pożądanych kierunków rozwoju makroregionu. Stanowi ona podstawę kierowanego do Polski Wschodniej wsparcia. Wskazywać ma też bariery rozwoju i możliwości ich przezwyciężania. - To bardzo ważny wspólny dokument rządu i samorządów stanowiący podstawę wielu działań do 2020 r. – w tym zaangażowania Funduszy Europejskich – podkreślała wiceminister Iwona Wendel.