25 lutego 2016 roku, w Kłodawie, odbyła się konferencja pt. "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie wielkopolskim", zorganizowana przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie. Celem konferencji była ocena możliwości i uwarunkowań efektywnej oraz społecznie odpowiedzialnej współpracy między podmiotami zainteresowanymi inwestycjami na terenie Wielkopolski, a także wymiana poglądów oraz doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktykami. Dlatego w konferencji wzięli udział: naukowcy, samorządowcy oraz przedstawiciele przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym i organizacji wspomagających inwestycje.

Uczestnicy dyskutowali między innymi na temat: miejsca przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce województwa wielkopolskiego, determinantów wyboru województwa wielkopolskiego jako miejsca lokalizacji inwestycji zagranicznych, przygotowania władz samorządowych do współpracy z przedsiębiorstwami z udziałem kapitału zagranicznego, znaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla województwa, aktywności jednostek samorządu terytorialnego na rzecz pozyskiwania kapitału zagranicznego, skuteczności instrumentów stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej, a także pomocy instytucji rządowych i samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu na rzecz „przyciągania” inwestorów do województwa wielkopolskiego.

Poza walorami naukowymi, konferencja była okazją do poznania atutów, często niedocenianej, a przecież posiadającej znaczący potencjał rozwojowy Wielkopolski Wschodniej. Jako jeden z najważniejszych sukcesów organizatorów i uczestników trzeba wymienić to, że udało się stworzyć klimat przyjaznych i rzeczowych rozmów, zarówno w czasie obrad, jak i w kuluarach. Potrzeba spotkań między naukowcami i praktykami była silnie akcentowana, podobnie jak wola kontynuowania dyskusji. Można mieć zatem nadzieję, że nie było to ostatnie takie spotkanie.

POBIERZ RAPORT >>>