Jak skutecznie wypromować walory inwestycyjne miasta/gminy?

 • 31 lipca 2015
 • Konferencje Terenów Inwestycyjnych Info

Jak skutecznie wypromować walory inwestycyjne miasta/gminy?

KIEDY: 12.05.2016 r.
GDZIE: CENTRUM INFORMACYJNE PAlilZ, UL. BAGATELA 12, 00-585 WARSZAWA
KOSZT UCZESTNICTWA: do 15.04.2016 r.: 1 050 zł/os. + 23% VAT, po 15.04.2016 r.: 1 250 zł/os. + 23% VAT

Zajęcia szkoleniowo-warsztatowe dla pracowników wydziałów obsługi inwestora oraz promocji.

Wykłady
Podczas części wykładowej, słuchacze poznają nie tylko efektywne, aczkolwiek wciąż niezbyt często wykorzystywane do promocji walorów gospodarczych narzędzia komunikacji marketingowej, ale również zapoznają się z dobrymi i złymi przykładami działań promocyjnych realizowanych w tym obszarze przez polskie samorządy.

Warsztaty
Jak profesjonalnie rozpocząć współpracę z agencją reklamową/marketingową/PR czy też biurem reklamy stacji telewizyjnej albo radiowej – opracowanie briefu/zapytania ofertowego odpowiadającego potrzebom i możliwościom gminy.

Dla kogo?
Szkolenie kierowane jest do pracowników podejmujących działania operacyjne i wykonujących decyzje w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, m.in. pracowników wydziałów pozyskiwania i obsługi inwestora, rozwoju i inwestycji, promocji gospodarczej.

Czas i miejsce szkolenia:

 • 12.05.2016 r. r. - Warszawa, ul. Bagatela 12, (Centrum Informacyjne PAlilZ godz.: 8.30)


Cena udziału w szkoleniu:

 • przy zgłoszeniach nadesłanych do 15.04.2016 r.1 050 zł/os. + 23% VAT oraz 945 zł/os. + 23% VAT za każde kolejne zgłoszenie z tego samego Urzędu
 • przy zgłoszeniach nadesłanych po 15.04.2016 r.: 1 250 zł/os. + 23% VAT.


Koszt uczestnictwa zawiera: 

 • uczestnictwo w szkoleniu w dniu 12.05.2016 r.,
 • kawę powitalną, przerwękawąwą oraz lunch,
 • materiały do pracy podczas szkolenia,
 • materiały ze skryptem omawianych zagadnień po zakończeniu szkolenia,
 • certyfikat potwierdzający udział w szkolenia,
 • ponadto każdy uczestnik szkolenia otrzyma świadczenia reklamowe w postaci pakietu 10 ogłoszeń do modułu wyszukiwarki z gruntami inwestycyjnymi, do wykorzystania w serwisie www.TerenyInwestycyjne.Info do 30 sierpnia 2016 roku. 


Zgłoszenie:
Podpisane i zeskanowane zgłoszenie należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@terenyinwestycyjne.info

Potwierdzenie uczestnictwa:
Na 7 dni przed szkoleniem każda zgłoszona osoba otrzyma potwierdzenie uczestnictwa.

Dodatkowe pytania prosimy kierować do:
Beata Cybulska kom.: 506 043 486  |  e-mail: b.cybulska@dbpart.com
 

Patroni medialni

Jak skutecznie wypromować walory inwestycyjne miasta/gminy?

08.30 – 9.00 Rejestracja uczestników/welcome coffee
09:00 - 9:10 Otwarcie zajęć szkoleniowo warsztatowych - informacja o celach i zakresie szkolenia

Blok 1 – Wykład

9:15 – 11:15 JAK SKUTECZNIE WYPROMOWAĆ WALORY INWESTYCYJNE MIASTA/GMINY?

 • O czym pamiętać  i czego się wystrzegać planując działania promujące walory inwestycyjne miasta/gminy?
 • Przegląd najciekawszych kampanii promujących tereny i walory inwestycyjne polskich samorządów.
 • Jak z inwestorami komunikują się największe polskie miasta i które kanały komunikacji do tego celu najczęściej wykorzystują?
 • Media relations – czy zawsze trzeba przeprowadzać kampanię reklamową? Czyli jak współpracować z agencją PR i dziennikarzami.
 • City placement skutecznym narzędziem promującym nie tylko walory turystyczne regionu.


11:15 – 11:30 Przerwa kawowa

Blok 2 – Warsztaty

12.00 - 13:15 JAK PROFESJONALNIE ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z AGENCJĄ REKLAMOWĄ/MARKETINGOWĄ/PR/BIUREM REKLAMY STACJI TELEWIZYJNEJ ALBO RADIOWEJ

 • Opracowanie briefu/zapytania ofertowego odpowiadającego potrzebom i możliwościom gminy.
 • Omówienie przygotowanych prac.


13:15 – 14:15 Przerwa na lunch

14.15 – 16.00 DALSZ CZĘŚĆ BLOKU WARSZTATOWEGO

 • W tej części zajęć praktycznych, uczestnicy szkolenia nauczą się jak profesjonalnie rozpocząć współpracę z agencją reklamową/marketingową/PR czy też biurem reklamy stacji telewizyjnej, albo radiowej. Każda z grup przygotuje brief/zapytanie ofertowe odpowiadającego jego potrzebom i możliwościom, a następnie wspólnie omówimy przygotowane prace.
 • Następnie, postaramy się wcielić w rolę agencji marketingowej i odpowiedzieć na taki brief. Na koniec postaramy się przeprowadzić konfrontację, aby sprawdzić, czy udało się trafnie zinterpretować oczekiwania „klienta” i odpowiedzieć na jego oczekiwania.  Pomoże to również w zdiagnozowaniu błędów powstałych na etapie przygotowywania briefu, które później wpłynęły na jakość oferty kreatywnej.


16.00 Zakończenie szkolenia 
 

Patroni medialni

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
pt.: „
Jak skutecznie wypromować walory inwestycyjne miasta/gminy?


 

Rozdział I
Postanowienia ogólne


1.Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym marketingu i promocji terenów inwestycyjnych i kierowane jest do pracowników operacyjnych wydziałów promocji i obsługi inwestora, podejmujących działania operacyjne i wykonujących decyzje w Jednostkach Samorządu Terytorialnego(dalej JST).

2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

a) Uczestniku szkolenia to rozumie się przez to osobę, która wypełniła prawidłowo i wysłała do Organizatora formularz zgłoszeniowy (dostępny do pobrania z serwisu www.TerenyInwestycyjne.info) oraz otrzymała informację mailową potwierdzającą zakwalifikowanie na szkolenie,

b) Organizatorze szkolenia - rozumie się przez to D&B Partners s.c., wydawcę Serwisu Tereny Inwestycyjne Info (dalej: serwis TII), będący platformą komunikacyjną kierowaną do inwestorów szukających atrakcyjnych gruntów pod inwestycje, przedsiębiorców, samorządów oraz stref ekonomicznych, która to spółka organizuje i przeprowadza niniejsze szkolenie,

c) Serwis TII – Serwis branżowy www.terenyinwestycyjne.info.
 
3. Program i tematyka szkolenia dostępne są na serwisie TII http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/konferencje-i-targi/konferencje-terenow-inwestycyjnych-info/item/10310-jak-skutecznie-wypromowac-walory-inwestycyjne-miasta-gminy w zakładce „Program”. 

Rozdział II
Rekrutacja i uczestnictwo

§ 1
Przyjmowanie zgłoszeń i warunki płatności


1. Aby zgłosić udział w szkoleniu należy pobrać, prawidłowo wypełnić, podpisać i opieczętować formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go do Organizatora szkolenia na jeden z dwóch sposobów:
a) skan e-mailem na adres: szkolenia@terenyinwestycyjne.info lub b.cybulska@dbpart.com,
b) faxem na numer: 22 698 39 14.

2. Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się 17 lutego 2016 r. i trwać będzie do 6 maja 2016 r.

3. Szkolenie kierowane jest do pracowników operacyjnych wydziałów promocji i obsługi inwestora, podejmujących działania operacyjne i wykonujących decyzje w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

4. Wzór formularza zgłoszeniowego jest dostępny na serwisie TII http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/konferencje-i-targi/konferencje-terenow-inwestycyjnych-info/item/10310-jak-skutecznie-wypromowac-walory-inwestycyjne-miasta-gminy w zakładce „O szkoleniu” oraz w biurze Organizatora. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić komputerowo lub odręcznie drukowanymi literami.

5. Organizator po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego potwierdzi jego wpłynięcie na adres mailowy podany w formularzu do kontaktu.

6.  Zgłoszenie udziału w szkoleniu stanowi zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu i zobowiązanie się do uiszczenia opłaty. Wpłaty na konto należy dokonać w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury, po szkoleniu. 

 

§ 2
Uczestnictwo w szkoleniu


1. Koszty udziału w spotkaniu:
a) przy zgłoszeniach nadesłanych do 15.04.2016 r.: 1 050 zł/os. + 23% VAT oraz 945 zł/os. + 23% VAT za każde kolejne zgłoszenie z tego samego Urzędu,
b) przy zgłoszeniach nadesłanych po 15.04.2016 r.: 1 250 zł/os. + 23% VAT.

2. Koszt udziału obejmuje:
a) uczestnictwo w szkoleniu w dniu 12.05.2016 r.,
b) kawę powitalną, przerwękawąwą oraz lunch,
c) materiały do pracy podczas szkolenia,
d) materiały ze skryptem omawianych zagadnień przekazane uczestnikom po zakończeniu szkolenia,
e) certyfikat potwierdzający udział w spotkaniu,
f) każdy uczestnik spotkania otrzyma świadczenia reklamowe w postaci pakietu 10 ogłoszeń do modułu wyszukiwarki do wykorzystania na serwisie www.TerenyInwestycyjne.Info do 30 sierpnia 2016 roku.

3. Uczestnik potwierdza swoją obecność na szkoleniu własnoręcznym podpisem na liście obecności.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby chętnych lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora. 

5. Komunikacja z Uczestnikami szkolenia odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każdy Uczestnik zobowiązany jest podać w formularzu zgłoszeniowym aktualny adres e-mail osoby oddelegowanej do kontaktu w związku z udziałem w spotkaniu, która regularnie będzie sprawdzać zawartość skrzynki pocztowej i odpowiadać na korespondencję dotyczącą szkolenia.

6. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o ewentualnych zmianach danych osobowych lub kontaktowych (np. zmiana nazwiska, numeru telefonu, itp.).


 

§ 3
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu


1. Informacja o rezygnacji z udziału w szkoleniu musi być przekazana w formie pisemnej (na adres e-mail: szkolenia@terenyinwestycyjne.info) nie później niż do 25 kwietnia 2016 r. pod rygorem nieważności.
2. W przypadku nieobecności osoby zgłoszonej na szkolenie oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu, Organizator pobierze opłatę za zgłoszone uczestnictwo w szkoleniu zgodną z zamówieniem.

3. Warunkiem rezygnacji z udziału w szkoleniu z gwarancją nie pobierania opłaty za zgłoszone uczestnictwo, jest przesłanie rezygnacji na wskazany adres mailowy: szkolenia@terenyinwestycyjne.info, nie później niż do 25 kwietnia 2016 r.

4. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inny przedstawiciel urzędu wskazany przez pierwotnego uczestnika spotkania, pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową  do 25 kwietnia 2016 r.

 

Rozdział III
Organizacja szkolenia


1. Organizator szkolenia zapewnia niezbędne do realizacji projektu zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe.

2. Organizator szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników do miejsca spotkania oraz ewentualnego zakwaterowania.

 

Rozdział IV
Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia oraz innych zmian w niniejszym Regulaminie lub wprowadzenia do niego dodatkowych postanowień. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na serwisie TII.
 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Organizator.
 

Patroni medialni

D&B Partners S.C.
ul. Stalowa 18/8, 03-426 Warszawa

Beata Cybulska
Media Manager


kom.: +48 506 043 486
e-mail: b.cybulska@dbpart.com
 

Patroni medialni

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów