Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Rewitalizacja terenów popegeerowskich - Myszków

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. Zaprojektowanie i wybudowanie zadania, pn. Rewitalizacja terenów popegeerowskich z przeznaczeniem na strefę aktywności gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 6 Zrównoważony Rozwój Miast, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiotowy projekt to zrewitalizowanie 42 ha powierzchni pól popegeerowskich poprzez zagospodarowanie i uzbrojenie terenu zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 4.2 Opis przedsięwzięcia: Teren inwestycji zlokalizowany jest w Myszkowie w obrębie dzielnicy Mijaczów i Pustkowie Mijaczowskie, Ograniczony jest ul. Jesionową, ul. Pułaskiego, terenami przy Urzędzie Skarbowym, rowem melioracyjnym, terenami ogródków działkowych i terenem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Teren opracowania objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Planowana rewitalizacja będzie prowadzona w kierunku zagospodarowania i uzbrojenia terenu przeznaczonego pod działki inwestycyjne a tym samym uzyskania nowych wartości w postaci dróg dojazdowych ,wewnętrznych, chodników, sieci instalacyjnych ( wod-kan., oświetlenie ) oraz zieleni w pasach rozgraniczających. Zakłada się, że koncepcja programowo przestrzenna (program funkcjonalno-użytkowy z załącznikiem) i projekty budowlano-wykonawcze będą rozwiązywały zagadnienia zagospodarowania terenów popegeerowskich w sposób zoptymalizowany dla każdej działki. Zostaną uwzględnione takie elementy jak stopień przekształcenia terenu, jego cechy geotechniczne i szereg innych uwarunkowań decydujących o uzyskaniu zamierzonego celu. Zostaną także rozwiązane i podane zagadnienia wykonawcze (technologia prowadzenia prac), również dostosowane dla przedmiotowego terenu Pomimo niezbędnej indywidualizacji będzie zachowana zasada spójności projektowania w celu osiągnięcia zamierzonego celu. W wyniku realizacji projektu powstanie 18 działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę usługową, produkcyjno-usługową, składów i magazynów. Przedmiotowa inwestycja ma zagwarantować funkcjonowanie terenów przemysłowych i usługowych poprzez zapewnienie dojazdu oraz infrastruktury technicznej - uzbrojenia terenu. 4.3 Podstawowy zakres robót obejmuje kompleksową realizację zaprojektowania i budowy zleconego zadania inwestycyjnego za pomocą środków własnych lub zewnętrznych w tym : 4.3.1 Dokumentacja techniczna 1 .Wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych, geologicznych 2.Wykonanie mapy do celów projektowych, 3.Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 4.Wykonanie niezbędnych opracowań i uzyskania wymaganych prawem decyzji (np. decyzja środowiskowa, pozwolenie wodno-prawne itp.) 5.Innych dokumentów zgodnie z obowiązującym prawem niezbędnych do zaprojektowania i uzyskania pozwolenia na budowę, 6.Wykonanie projektów : budowlanego i wykonawczego, 7.Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ,przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru , 8.Projekt organizacji ruchu na czas budowy i docelowy , uzgodniony i zatwierdzony z administratorem drogi i Policją, 9.Uzyskanie wymaganych prawem, zatwierdzeń, uzgodnień, opinii i ewentualnych ekspertyz wraz z pozwoleniem na budowę włącznie, 10.Wykonanie opracowań kosztowych( przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie z podziałem na zadania), 11.Harmonogram realizacji i finansowania (HRF), 12. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa o ochrony zdrowia, Wymagania Zamawiającego 1 .Opracowana dokumentacja ma obejmować dokonanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii i ewentualnych ekspertyz, uzyskanie pozwolenia na budowę, a także winna umożliwiać: a) Dokumentacja projektowo - kosztorysowa ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania i funkcjonowania projektowanej rewitalizacji terenu 2. Zakres dokumentacji do wykonania: a) dokumentacja geotechniczna terenu przeznaczonego pod inwestycje - 5egz., b) projekt odwodnienia (w przypadku konieczności wynikającej z dokumentacji geotechnicznej) terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami - 5 egz., c) - projekt budowlany obejmujący wszystkie branże wraz z przyłączami mediów, w tym projekt zagospodarowania terenu uwzględniający-zaakceptowaną wersję graficzną do programu funkcjonalno-użytkowego- oraz lokalizacje wszystkich projektowanych obiektów wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi - 5 egz., d) - projekt wykonawczy obejmujący wszystkie branże wraz z przyłączami mediów - 5 egz., e) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 4 egz., f) - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz., g) - przedmiary robót (dla każdej branży oddzielnie) - 4 egz., h) - kosztorysy inwestorskie (dla każdej branży oddzielnie) - 4 egz., i) - płyta CD zawierająca skany całej w/w dokumentacji (2 szt.), w tym jedna bez kosztorysów( opracowana w PDF i DWG jak również edytowalna wersja dla kosztorysów i przedmiarów), j) - wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowo - kosztorysowa jest wykonana zgodnie z umową, ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że zostaje wydana w stanie pełnym, kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowi integralna część przedmiotu odbioru, oświadczenie o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej i wersji elektronicznej. 3. Wykonanie postanowień umowy - rozumie sie jako kompleksowe w świetle prawa i przepisów. 4. O zrealizowaniu w całości przedmiotowej dokumentacji stanowią: wykonanie przez Wykonawcę w sposób opisany w SIWZ wszystkich opracowań dokumentacyjnych, pisemna akceptacja przez Zamawiającego opracowań dokumentacyjnych, oraz usunięcie usterek i wad przez Wykonawcę. Wymagania szczegółowe Zamawiającego dotyczące opracowań dokumentacyjnych 1. Dokumentacja geotechniczna terenu przeznaczonego pod inwestycje. 1) Do dokumentacji geotechnicznej poza częścią tekstowa zawierająca miedzy innymi wnioski i zalecenia ma być dołączona mapa z zaznaczonymi miejscami badan oraz przekroje geotechniczne. 2) Przekroje geotechniczne maja ilustrować budowę geologiczną podłoża (przebiegi warstw gruntu, rodzaje gruntów, informacje o poziomie wody gruntowej). 3) Integralna częścią dokumentacji ma być tabela zawierająca wartości parametrów geotechnicznych dla wszystkich nośnych warstw gruntów występujących w badanym podłożu. 4) W przypadku konieczności odwodnienia terenu, wynikającego z dokumentacji geotechnicznej, wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt odwodnienia terenu na którym zlokalizowana jest inwestycja wraz z odprowadzeniem do istniejącego rowu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia dla rozwiązań projektowych. 2 . Projekt budowlany. Projekt budowlany ma obejmować swoim zakresem wszystkie branże wraz z przyłączami mediów, w tym projekt zagospodarowania terenu uwzględniający lokalizacje wszystkich projektowanych obiektów wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi . 1) Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 2) Projekt budowlany winien obejmować swoim zakresem również zabezpieczenie i ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. 3) Zamawiający wymaga ponadto ,żeby zamawiane egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. cztery egzemplarze należy oprawić trwale (w tym egzemplarz archiwalny), natomiast jeden w sposób umożliwiający wyjmowanie arkuszy. Ponadto w związku z zamówieniem 5 egzemplarzy z których dwa będą ostemplowane przez Organ Administracji Architektoniczno - Budowlanej wymaga, aby kolejny 1 egzemplarz był kserokopią egzemplarza archiwalnego i potwierdzony za zgodność z oryginałem. Ponadto płyta CD również winna być skanem egzemplarza archiwalnego z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pieczęciami Organu Administracji Architektoniczno - Budowlanej. 3 .Projekt wykonawczy. Projekt wykonawczy swoim zakresem ma obejmować wszystkie branże wraz z przyłączami mediów. Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Projekty wykonawcze powinny obejmować swoim zakresem również zabezpieczenie i ewentualna przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Do projektu wykonawczego należy dołączyć oświadczenie Projektanta oraz oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 4 .Przedmiary robót. Przedmiary robót należy wykonać dla wszystkich robót objętych dokumentacją projektową (dla każdej branży oddzielnie), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r.Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 5 .Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Szczegółowa specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót (SST) obejmująca wszystkie branże należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202,poz. 2072 z późn. zm.). SST powinna zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i podstaw płatności za roboty. SST musi dotyczyć zakresu robót objętych dokumentacją projektową i uwzględniać warunki techniczno - budowlane, normy i przepisy. 6 .Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacje należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1126). 7 .Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski sporządzony dla każdej branży oddzielnie powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 2004r. Nr 130, poz. 1389). 8 .Wersja elektroniczna dokumentacji na CD Wykonawca złoży oświadczenie, że przekazana wersja elektroniczna na CD jest odzwierciedleniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej. Ponadto płyta CD winna być złożona w 2 egzemplarzach różniących sie zawartością i oznaczeniem tych egzemplarzy. Jeden egzemplarz Inwestorski - pełny, drugi egzemplarz Roboczy pozbawiony kosztorysów inwestorskich. Kosztorysy i przedmiary maja być opracowane w jednym z popularnych programów kosztorysowych. Każda branża dokumentacji w oddzielnym pliku PDF i DWG oraz edytowalnej wersji kosztorysy i przedmiary, z uwagi na cześć graficzna dokumentacji dopuszcza sie zamieszczenie rysunków w odrębnych plikach PDF. 9 .Wymagania dodatkowe dla Wykonawcy 1) Dokumentacja techniczna ma zawierać wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. 2) Wszystkie opracowania branżowe i kosztorysowe maja być podpisane przez osoby je wykonujące. 3) Wykonawca zapewni opracowanie wszelkiej dokumentacji z należyta starannością wraz z dokonaniem uzgodnień branżowych oraz dostosowanie jej do obowiązujących w danym czasie przepisów, a w szczególności: a) - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623, - tekst jednolity z późn. zm.), b) - rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, Nr 462) c)- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202,poz. 2072 z późn. zm.). d)- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym użytkowym (Dz.U. 2004r. Nr 130, poz. 1389) obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 4.3.2 Roboty budowlano - instalacyjne 1. Zapewnienie obsługi geodezyjnej dla całości zadania inwestycyjnego, 2. Wykonanie dróg wewnętrznych wraz z jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem do nieutwardzonych rowów przydrożnych oraz zieleni w pasach rozgraniczających (zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi), 3. Wykonanie dróg dojazdowych, 4. Wykonanie uzbrojenia terenu (sieć wodną ,kanalizację sanitarną i deszczową wraz z towarzyszącymi urządzeniami technicznymi), 5. Wykonanie oświetlenia dróg wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, 6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz operatu kolaudacyjnego, 7.Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie odpowiednio do wymagań Ustawy -Prawo budowlane REALIZACJA PROJEKTU Właściwą realizacją projektu jest wykonanie robót budowlanych prowadzących docelowo do zagospodarowania terenu poprzez utworzenie dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych wraz z jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem do nieutwardzonych rowów przydrożnych oraz zieleni w pasach rozgraniczających ,oznakowanie pionowe i poziome dróg, uzbrojenie terenu (sieć wodna, kanalizacja sanitarna), oświetlenia dróg wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania. Zakres prac budowlanych: 1) drogi dojazdowe - droga dojazdowa do ulicy Szpitalnej długość 506mb szerokość 5mb (dwa pasy jezdni po 2,5mb wykonane z płyt drogowych betonowych na odcinku poza granicami opracowania graficznego określonego w programie funkcjonalno-użytkowym) 2) drogi wewnętrzne wraz z jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem do nieutwardzonych rowów przydrożnych oraz zieleni w pasach rozgraniczających - długość dróg i chodnika na terenie inwestycji = 1561mb o szerokości 7mb (dwa pasy jezdni po 3.5 mb + jednostronny chodnik o szerokości 2,5mb ) 3) Wykonanie uzbrojenia terenu - długość sieci wodnej 1658 mb + dodatkowo 500 mb w pasie ulicy Pułaskiego Alternatywnym rozwiązaniem jest podłączenie do studni głębinowej zlokalizowanej na terenie inwestycji, - długość sieci kanalizacji sanitarnej 1658mb ze zrzutem do istniejącej oczyszczalni w rejonie Spółdzielni mleczarskiej 4) oświetlenie dróg wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, - długość linii zasilającej - 1611mb, - ilość słupów oświetleniowych 55 kpl. (wysokość 10m w rozstawie co 30m) OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ CZĘŚĆ INFORMACYJNA ZOSTAŁY ZAWARTE W OPRACOWANYM PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM STANOWIĄCYM ZAŁACZNIK NR 10 DO NINIEJSZEGO SIWZ..

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiatmyszkowski.bip.net.pl/?c=207

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, pokój nr 308 (III piętro).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6, Biuro Podawcze na Sali Obsługi Interesantów (parter) stanowisko nr 10.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., działająca jako Zarządzający, Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2064) zaprasza do składania ofert na przetarg łączny   mający na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędą prawa do nieruchomości, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości: - działki gruntu nr: 7/7, 7/8, 7/49 (KW nr SL1S/00106512/4), 7/12, 7/14, 7/15, 7/76 (KW nr SL1S/00095266/3), 7/52 (KW nr SL1S/00090111/7), 7/72 (KW nr SL1S/00103038/6), 7/77, 7/78, 7/79 (KW nr SL1S/00108652/1), położone w Obrębie Redzikowo - Gmina Słupsk, w miejscowości Redzikowo na terenie podstrefy „Redzikowo”, do których PARR S.A. przysługuje prawo własności; Księgi wieczyste prowadzone są przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Słupsku.   Warunkiem udziału w przetargu jest: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029. 2. Wpłacenie wadium w wysokości określonej w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego”. 3. Złożenie pisemnej oferty wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oferta powinna zawierać informację o oferowanej cenie nabycia. 4. Oferty należy składać w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Obrońców Wybrzeża 2  w Słupsku w terminie do dnia 28.05.2018r., do godziny 10:00. 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2018r. o godz. 10.30 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2.    Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości lub wycofania się z przetargu przed jego zakończeniem, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert. Powyższe ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW