Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Subregion otrzymał 7,5 mln franków

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Wiesław Bury, prezes zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Wiesław Bury, prezes zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Z Wiesławem Burym, prezesem zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, o Projekcie szwajcarskim, rozmawia Agnieszka Boruta

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła kilka miesięcy temu realizację projektu pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jednym z celów projektu jest wzmocnienie potencjału społeczno–gospodarczego na terenie subregionu. Za pomocą jakich działań chcą Państwo osiągnąć ten cel?
Chcemy przede wszystkim rozwijać lokalną przedsiębiorczość i kwalifikacje zawodowe mieszkańców. I na tym głównie skupiamy większość działań projektowych. Konkretnie, będą to dotacje i usługi doradcze dla biznesu oraz szkolenia i kursy zawodowe dla mieszkańców. Część środków zostanie przeznaczona na opracowanie strategii turystycznej subregionu, dzięki której będziemy mogli go skutecznie promować. Warto podkreślić, iż jest to największy pod względem wartości projekt wspierający rozwój regionalny, współfinansowany ze środków pomocowych rządu Szwajcarii. Subregion gorlicko-nowosądecki otrzymał prawie 7,5 miliona franków szwajcarskich. To kwota, która daje ogromne możliwości rozwoju.

Zapytam o to samo w odniesieniu do zamiaru podniesienia konkurencyjności lokalnej przedsiębiorczości...
Dla przedsiębiorców mamy usługi doradcze oraz dotacje nawet do 118 tys. zł. Na wsparcie finansowe mogą liczyć projekty związane z rozwojem działalności gospodarczej w trzech wiodących dla regionu branżach: turystycznej, produktów regionalnych i przetwórstwa. Do podziału jest około 5 mln złotych, wartość wsparcia dla jednego przedsiębiorcy wynosić będzie maksymalnie 118 tys. zł, przy wkładzie własnym minimum 40%. Oprócz wsparcia finansowego beneficjenci dotacji objęci zostaną bezpłatnym doradztwem, między innymi z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej czy realizacji projektu. Dla pracowników i właścicieli MŚP przygotowano także bogatą ofertę szkoleń i kursów. Trudno nie wspomnieć tu o lokalnych producentach. Dla nich opracowana zostanie strategia promocji lokalnych marek. Mamy nadzieję, że wszystkie te działania spowodują pozytywny bodziec, zarówno dla firm, jak i mieszkańców tego terenu i przyczynią się do wzrostu liczby nowych miejsc pracy a tym samym rozwoju przedsiębiorczości w subregionie.


Dlaczego skupiono się właśnie na tym subregionie?
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego od blisko 20 lat konsekwentnie wspiera rozwój gospodarczy regionu. W ścisłej współpracy z samorządami oraz z przedstawicielami przedsiębiorców podejmujemy inicjatywy promujące i aktywizujące lokalną przedsiębiorczość, przez co na bieżąco diagnozujemy sytuację w poszczególnych powiatach. Program Polsko-Szwajcarskiej Współpracy zakładał między innymi, iż pomoc powinna obejmować podregion skupiający kilka gmin wiejskich wokół 1-2 gmin miejskich pełniących funkcję centrów podregionu. Partnerstwo w danym podregionie miało sprzyjać rozwojowi zintegrowanej strategii i wdrożeniu związanego z nią wieloaspektowego lokalnego programu rozwoju. Przeprowadzone na potrzeby projektu analizy wskazały, iż powiaty nowosądecki i gorlicki, pomimo walorów uzdrowiskowych i kulturowych, stanowią region, który nie w pełni wykorzystuje swój potencjał turystyczny. Ponadto, jest to jeden z obszarów o najwyższym bezrobociu w Małopolsce, niskiej aktywności gospodarczej, a zarazem silnych tradycjach rolniczych. Subregion gorlicko-nowosądecki w pełni wpisywał się w założenia Programu, stąd decyzja o objęciu działaniami projektowymi właśnie tego obszaru.

Jak to się stało, że projekt sfinansowali Szwajcarzy?
Geneza samej pomocy, jaką Rząd Konfederacji Szwajcarskiej zdecydował się przekazać Polsce, sięga roku 2004 i akcesji do struktur Unii Europejskiej nowych krajów z naszej części Europy. Na mocy umowy międzynarodowej, zawartej 20 grudnia 2007 r. w Bernie, do dziesięciu nowych państw członkowskich trafi ponad 1 mld franków szwajcarskich. Niemal połowa tej kwoty (ok. 489 mln CHF, czyli ok. 310 mln euro) jest przeznaczona na pomoc dla Polski. Co najmniej 40% środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zostanie wydatkowane w województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz małopolskim, gdzie realizowanych jest 10 projektów finansowanych przez rząd Szwajcarii. Projekt, który został złożony przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z powiatami nowosądeckim i gorlickim oraz Małopolską Organizację Turystyczną w ramach priorytetu 1. Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform, działanie inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych, został bardzo wysoko oceniony przez rząd szwajcarski i współpracujące z nim polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Specyfika subregionu, obejmująca zarówno wyjątkowe walory turystyczne, ale także znaczne bezrobocie, spowodowała, że sam projekt wpisał się w cele, jakie wyznaczono przy przyznawaniu środków. 


Jakie jest zainteresowanie szkoleniami i kto z nich korzysta?
Realizowane przez MARR S.A. szkolenia są przeznaczone dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, zarejestrowanych (posiadających siedzibę) lub posiadających strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego. Uczestnikami szkoleń mogą być właściciele, kadra zarządzająca i kierownicza oraz pracownicy. Szkolimy z zakresu zarządzania firmą, budowania strategii, e-marketingu, zarządzania wizerunkiem czy skutecznych negocjacji biznesowych. Zgodnie z przyjętą formułą realizacji projektu istnieje możliwość realizacji dodatkowych szkoleń. W tym celu badamy na bieżąco potrzeby szkoleniowe w subregionie. Mimo, że to dopiero początek realizacji projektu, już widzimy duże zainteresowanie naszą ofertą.

Czy widać już jego pierwsze efekty?
Realizację projektu zainaugurowaliśmy 14.12.2011 r. w nowosądeckim Miasteczku Galicyjskim konferencją pod hasłem „Dwa powiaty – jeden kierunek”. Dotychczas zorganizowaliśmy w Krynicy Zdroju I Sądecki Jarmark Regionalny, w którym wzięło udział ok. 10 tysięcy osób. W tym roku planowane jest zorganizowanie jeszcze dwóch takich wydarzeń. Wszystkich przedsiębiorców już dziś zapraszamy na szkolenia zaplanowane na I kwartał tego roku. Jeszcze w styczniu odbędą się szkolenia z zakresu budowania strategii firmy i przygotowania biznes planu, w połowie lutego zapraszamy zainteresowanych tematyką pomocy publicznej dla firm oraz zarządzania finansami. Z kolei wiosną odbędą się spotkania dotyczące zarzadzania wizerunkiem firmy oraz e-marketingu. Powołana została platforma współpracy podmiotów i organizacji zajmujących się promocją i turystyką pod nazwą Forum Współpracy Turystycznej. Wkrótce rozpoczynamy prace nad stworzeniem internetowej mapy produktów regionalnych. 

Kto może skorzystać z projektu?
Bezpośrednimi beneficjentami projektu w zakresie grantów bezzwrotnych mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa zamierzające zrealizować projekt w branżach związanych z: turystyką, przetwórstwem oraz produktami lokalnymi. Przedsiębiorcy otrzymają dotacje na rozwój działalności gospodarczej w wysokości od 18 tys. do 118 tys. Dodatkowo każdy przedsiębiorca otrzyma 10 godzin doradztwa biznesowego. W zakresie kursów zawodowych oraz szkoleń grupą docelową są mieszkańcy powiatów nowosądeckiego i gorlickiego. Chcemy również zainteresować udziałem w wyjazdach studyjnych przedsiębiorców, przetwórców i rolników z naszych dwóch powiatów.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do II przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork” oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka: Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą  Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr XXII-334/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016 r.   Na terenie działek 299/8 i 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i  usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia. Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Zgodnie z ewidencją gruntów  i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.         Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń. Warunki udziału w przetargu: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po uprzednim wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie PARR S.A. , od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500  (tel. 59 840 11 74). 3. Wniesienie do dnia 10 września 2018 roku wadium w formie pieniężnej w wyżej określonej wysokości na konto Gminy Miasta Lębork numer 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 10 września 2018 roku. 4. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie PARR S.A w Słupsku w terminie do dnia 14 września 2018 roku do godz. 15.00. Ich otwarcie nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 17 września 2018 roku w sali nr 101 Urzędu Miasta w Lęborku o godz. 10.00. 5. Oferty podlegają ocenie Komisji Przetargowej w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”. 6. Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o  postąpienie minimalne wynoszące 1% ceny wywoławczej. 7. O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu 3 dni. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem  umowy sprzedaży. 10. Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości będzie podlegała zapłacie najpóźniej do dnia spisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży. 11. O wyniku  przetargu uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. 12. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, złożą pisemną ofertę, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza. W  przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. 13. Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie zostało wywieszone w języku polskim i angielskim  na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych: www.lebork.pl,  www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu.
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.)   zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: -    wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” -    złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 25.07.2018 r. do godz. 15.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.). Rokowania odbędą się w dniu 26.07.2018 r. o godz. 10.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. Wiecej infoemacji na: www.sse.slupsk.pl
 
 
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działkami nr 33972/3, 33973/3, 33974/3 o łącznej powierzchni 0,8555 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00002951/8, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć 2. stanowiących własność Miasta Suwałki: - oznaczonej działkami nr 33973/1, 33973/2, 33974/1, 33974/2 o łącznej powierzchni 3,2228 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00013021/0, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć; - oznaczonej działkami nr 33972/2, 33972/5 o łącznej powierzchni 4,7949 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00031747/7, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć. Nieruchomości przeznaczone są pod eksploatację kruszywa. Szczegółowe warunki zagospodarowania zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 7 zatwierdzonym Uchwałą Nr LVII/605/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.06.2002 roku. Na działkach nr 33972/5, 33973/1, 33974/1 zlokalizowana jest linia energetyczna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej linii oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku jej awarii,  konserwacji bądź przebudowy. Cena wywoławcza łącznie dla działek wymienionych w pkt. 1 i 2 wynosi 1 500 000 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w tym cena działek Skarbu Państwa wynosi 144 702 zł brutto, co stanowi 9,6468% ceny wywoławczej. Wadium: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2018 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: - wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 9 sierpnia 2018 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu; - złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie; - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW