Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Szkolenia o PPP mają niski poziom

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Agata Kozłowska, dyrektor Investment Support
Agata Kozłowska, dyrektor Investment Support

Z Agatą Kozłowską, dyrektorem Investment Support, polskiej firmy doradczej, która przygotowała raport na temat partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w I połowie 2011 roku, rozmawia Agnieszka Boruta.

Investment Support podsumował pierwsze półrocze 2011 roku pod względem PPP i koncesji w Polsce. Na wstępie raportu zaznaczyła Pani, że przeanalizowane miesiące wyróżniają się wyjątkowo małą liczbą przedsięwzięć, w porównaniu z 2009 i 2010 rokiem. Z czego to wynika?
Według mnie, podmioty publiczne przestraszyły się regulacji dotyczących zaliczania zobowiązań z tytułu niektórych umów o PPP do długu i trzeba czasu, aby spokojnie mogły przeanalizować założenia planowanych przedsięwzięć. Dodatkowo, ci, którzy przeprowadzili nieudane postępowania, teraz wiedzą, że należy je rzetelnie przygotować, a to również trwa. Wreszcie, z uwagi na kryzys finansowy i dyskusję, jak zaplanować finansowanie inwestycji, decyzje o rozpoczęciu projektów zapadają wolniej. Nie mam jednak wątpliwości, że z uwagi właśnie na kryzys, który nas dopiero czeka, PPP będzie tą formułą, dzięki której w ogóle będą realizowane inwestycje, bowiem podmiotów publicznych nie będzie stać na wypłatę jednorazowego wynagrodzenia za zamówienie publiczne i trzeba będzie korzystać z innych narzędzi realizacji zadań publicznych.

Stwierdziła Pani, że bez merytorycznych zmian w podejściu do PPP, trudno będzie obserwować w najbliższym czasie „wysyp” tego typu przedsięwzięć. Jakie konkretnie zmiany miała Pani na myśli?
Chodziło mi przede wszystkim o wyrównanie powszechnej wiedzy na temat PPP. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której część miast zdobyła ogromne doświadczenie w przygotowywaniu tego rodzaju przedsięwzięć, ale cały czas większości brakuje podstawowych informacji o tym, czym jest PPP, kiedy warto wprowadzać tę formułę, jak przygotować przedsięwzięcie, itd. Aż trudno w to uwierzyć wobec liczby konferencji i szkoleń, które dotyczą PPP, ale w przeważającej mierze są na niskim poziomie. To samo dotyczy doradców, niewielu z nich ma praktyczne doświadczenie w przeprowadzeniu procedury wyboru partnera prywatnego w Polsce i wdrażaniu projektu w formule PPP.

Bardzo ważna jest wiedza na temat PPP. Pani zdaniem, w Polsce jest ona teoretyczna i powinna zacząć bazować na praktycznym doświadczeniu tych, którzy przeprowadzili postępowania na wybór partnera. Jakie podmioty są dobrym przykładem do naśladowania?
Tych podmiotów nie jest zbyt wiele, ponieważ przygotowania do przeprowadzenia procedury i sama procedura trwają niekiedy rok czy dwa. Moim zdaniem, warto obserwować podmioty zaangażowane w prowadzenie dużych przedsięwzięć, bo takie projekty są najbardziej skomplikowane, wielopłaszczyznowe, niekiedy prowadzone przez kilka podmiotów publicznych. W dużych projektach, występujące problemy są też większe i warto obserwować zastosowane rozwiązania, np. w zakresie odpowiedzi na skargę złożoną w postępowaniu koncesyjnym przez potencjalnego partnera prywatnego. Uczestniczyliśmy w pierwszym postępowaniu skargowym w Polsce po stronie miasta i ze względu na skomplikowany projekt, doświadczenie przy tym zdobyte jest bezcenne.

W jaki sposób można byłoby szerzyć w naszym kraju niezbędną wiedzę - tę, dotyczącą interpretacji wytycznych unijnych dla stosowania PPP czy pozwalającą stworzyć kierunkowe opracowania, wyznaczające rozwój PPP w Polsce?
Jestem zwolenniczką dzielenia się dobrymi praktykami i rozwiązaniami, które sprawdziły się w praktyce. My np. organizujemy warsztaty, prowadzimy portal dobrepraktykippp.eu, rozmawiamy z podmiotami zainteresowanymi PPP, aby szerzyć wiedzę na ten temat.

Jak co roku, największą popularnością w zakresie projektów planowanych do realizacji z partnerami prywatnymi cieszy się sektor sportowo-rekreacyjny. Jak Pani myśli, dlaczego akurat ta dziedzina?
Ponieważ są to przedsięwzięcia, które są ważne dla rozwoju miasta, ale nie są inwestycjami priorytetowymi, jak np. kanalizacja, w związku z tym nie ma na nie pieniędzy i chętnie szuka się zewnętrznych źródeł dofinansowania. Nie jest to najlepsza motywacja do PPP, ale główna jeśli chodzi o większość projektów, w tym tych nieudanych. W niektórych przypadkach inwestycje sportowo-rekreacyjne wpisują się w szerszy kontekst zagospodarowania przestrzeni miejskiej i są partnerzy prywatni zainteresowani współpracą z miastem, widząc dla siebie możliwość stworzenia dopełniającej infrastruktury komercyjnej. Wreszcie na przyspieszenie tych projektów miały wpływ zbliżające się mistrzostwa Euro 2012.

Z raportu wynika, że od momentu wejścia w życie nowych ustaw: ustawy o PPP i ustawy o koncesji na roboty budowlane, koncesja jest wiodącą formułą realizacji inwestycji publiczno-prywatnych w Polsce. Trend ten został zachowany w I półroczu 2011 r. Jakie mogą być powody większej popularności tej drugiej formuły i czy są one uzasadnione?
Często podmioty publiczne stosują odwrotne myślenie – zamiast dostosować procedurę do specyfiki przedsięwzięcia, dostosowują przedsięwzięcie do procedury. Koncesję charakteryzuje przeniesienie większości ryzyka ekonomicznego na koncesjonariusza oraz pobieranie przez partnera prywatnego pożytków z jak największej części z przedmiotu koncesji. Ze względu na brak środków na realizację przedsięwzięcia, miasta, poprzez ogłoszenie postępowania w trybie koncesji, chcą pozyskać partnera albo chociaż sprawdzić, czy znajdzie się ktoś, kto zdejmie z nich powyższe ciężary. Jeśli jednak specyfika przedsięwzięcia jest inna, takie postępowania nigdy nie zakończą się sukcesem.

W jednej z publikacji wskazała Pani jednoznacznie, że ułomnością ustawy o PPP jest brak bezpośredniego odwołania się do zasady podziału ryzyka wskazanej przez EUROSTAT. Jak bardzo ten fakt może wpłynąć na przesądzenie o wpływie umów o PPP na poziom długu publicznego?
Jeśli wiedza na temat PPP nie posunie się do przodu, możemy za kilka miesięcy albo lat mieć do czynienia z umowami, które zostały podpisane w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonych analiz ryzyka, ocen opłacalności, a zobowiązania, które miały nie obciążać budżetów podmiotów publicznych, będą musiały zostać ujęte w zadłużeniu, co spowoduje poważne konsekwencje, z koniecznością przerwania realizacji projektu PPP włącznie. Z drugiej strony, doświadczeni doradcy sięgają do źródła i korzystają z wytycznych i podręczników Komisji Europejskiej, więc przygotowują projekty rzetelnie. Dlatego zanim zawrze się umowę o PPP, trzeba projekt jak najstaranniej i ostrożnie przygotować, dbając o interes publiczny.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do II przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork” oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka: Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą  Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr XXII-334/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016 r.   Na terenie działek 299/8 i 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i  usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia. Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Zgodnie z ewidencją gruntów  i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.         Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń. Warunki udziału w przetargu: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po uprzednim wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie PARR S.A. , od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500  (tel. 59 840 11 74). 3. Wniesienie do dnia 10 września 2018 roku wadium w formie pieniężnej w wyżej określonej wysokości na konto Gminy Miasta Lębork numer 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 10 września 2018 roku. 4. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie PARR S.A w Słupsku w terminie do dnia 14 września 2018 roku do godz. 15.00. Ich otwarcie nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 17 września 2018 roku w sali nr 101 Urzędu Miasta w Lęborku o godz. 10.00. 5. Oferty podlegają ocenie Komisji Przetargowej w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”. 6. Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o  postąpienie minimalne wynoszące 1% ceny wywoławczej. 7. O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu 3 dni. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem  umowy sprzedaży. 10. Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości będzie podlegała zapłacie najpóźniej do dnia spisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży. 11. O wyniku  przetargu uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. 12. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, złożą pisemną ofertę, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza. W  przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. 13. Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie zostało wywieszone w języku polskim i angielskim  na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych: www.lebork.pl,  www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu.
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.)   zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: -    wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” -    złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 25.07.2018 r. do godz. 15.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.). Rokowania odbędą się w dniu 26.07.2018 r. o godz. 10.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. Wiecej infoemacji na: www.sse.slupsk.pl
 
 
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działkami nr 33972/3, 33973/3, 33974/3 o łącznej powierzchni 0,8555 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00002951/8, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć 2. stanowiących własność Miasta Suwałki: - oznaczonej działkami nr 33973/1, 33973/2, 33974/1, 33974/2 o łącznej powierzchni 3,2228 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00013021/0, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć; - oznaczonej działkami nr 33972/2, 33972/5 o łącznej powierzchni 4,7949 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00031747/7, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć. Nieruchomości przeznaczone są pod eksploatację kruszywa. Szczegółowe warunki zagospodarowania zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 7 zatwierdzonym Uchwałą Nr LVII/605/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.06.2002 roku. Na działkach nr 33972/5, 33973/1, 33974/1 zlokalizowana jest linia energetyczna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej linii oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku jej awarii,  konserwacji bądź przebudowy. Cena wywoławcza łącznie dla działek wymienionych w pkt. 1 i 2 wynosi 1 500 000 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w tym cena działek Skarbu Państwa wynosi 144 702 zł brutto, co stanowi 9,6468% ceny wywoławczej. Wadium: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2018 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: - wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 9 sierpnia 2018 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu; - złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie; - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW