Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Wspieramy inwestorów na każdym etapie inwestycji

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Jacek Terebus, zastępca prezydenta miasta Płocka ds. rozwoju i inwestycji
Jacek Terebus, zastępca prezydenta miasta Płocka ds. rozwoju i inwestycji

Rozmowa z zastępcą prezydenta miasta Płocka ds. rozwoju i inwestycji Jackiem Terebusem.

Płock dzięki położeniu na Mazowszu z jednej strony kusi centralnym położeniem, z drugiej ma silną konkurencję ze strony Warszawy. Czym Płock przyciąga ?

Warszawa to metropolia, która ma inną skalę oddziaływania niż pozostałe polskie miasta, ale położenie Płocka w jej bliskości traktujemy jako atut lokalizacji .
Płock nieustannie się rozwija i buduje swoją markę miejsca przyjaznego zarówno do pracy jak i zamieszkania. Dzięki możliwość kooperowania z największymi polskimi firmami i dostępność odpowiedniej jakości firm usługowych i handlowych,  Płock jest bardzo dobrym miejscem do prowadzenia biznesu. Ponadto funkcjonalnie zaprojektowany układ przestrzenny miasta i otoczenie, które zapewnia włączenie komunikacyjne do autostrady A1 oraz dostępność jezior i lasów stanowią ważną przewagę dla długookresowego wyboru. Wymiarem otwartości władz miasta jest aktywne podejście do tworzenia warunków rozwoju. Warto tu podkreślić świetnie funkcjonujące mechanizmy włączenia społecznego, jak w przypadku opracowywanej w ostatnim czasie Strategii Rozwoju Miasta czy Budżetu Obywatelskiego, którego 7 edycja będzie realizowana w 2019 roku.

Na jaką pomoc mogą liczyć inwestorzy wybierający Płock?

Nowi inwestorzy w Płocku otrzymują indywidualne wsparcie w pełnym zakresie, wliczając w to przede wszystkim ulgi podatkowe (zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy „de minimis”) i aktywną działalność Miejskiego Urzędu Pracy, który profiluje zapotrzebowanie pracodawców i poszukuje niezbędnych specjalistów na rynku lokalnym. Kolejne tereny inwestycyjne są w fazie udostępniania, dzięki efektywnemu pozyskiwaniu środków unijnych na realizację obwodnicy miejskiej i uzbrojeniu terenów inwestycyjnych objętych planem miejscowym. Obecni na rynku przedsiębiorcy współpracują w lokalnych izbach gospodarczych, a przy Prezydencie Płocka działa aktywnie Rada Gospodarcza wskazując potrzeby rozwojowe otoczenia.

W jaki sposób miasto wspiera inwestorów poszukujących działek pod inwestycje w Płocku?

W Referacie Polityki Gospodarczej Miasta działającym w strukturze Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej każdy przedsiębiorca oraz potencjalny inwestor otrzymuje profesjonalną obsługę w zakresie informacji o oferowanych w mieście nieruchomościach, projektach inwestycyjnych, w tym projektach w formule PPP, obowiązujących przepisach i procedurach oraz możliwościach kooperacyjnych z innymi przedsiębiorstwami. Referat świadczy opiekę nad indywidualnymi przedsięwzięciami. 

Referat dysponuje bazą ofert inwestycyjnych zawierającą dostępne tereny będące własnością Miasta jak i prywatnych właścicieli. W przygotowaniu znajduje się interaktywna baza ofert inwestycyjnych, która będzie dostępna w serwisie www.rozwojmiasta.plock.eu. Władze miasta gotowe są do tworzenia oferty inwestycyjnej dla konkretnego inwestora – na podstawie otrzymanych informacji analizowane są dostępne nieruchomości i przedstawiane te, które spełniają wymagania. Miasto wspiera potencjalnych inwestorów na każdym etapie planowania, przygotowywania i realizacji procesów inwestycyjnych. Skłonne jest włączać się w proces scalania nieruchomości oraz wspierać negocjacje z operatorami infrastruktury np. teleinformatycznej, którzy działają na terenie Płocka. Poprzez Miejski Urząd Pracy Miasto włącza się także w proces przygotowania kadry.

Jak wygląda dostęp do siły roboczej w Płocku ?

Płock to średniej wielkości miasto, którego rynek pracy jest obsługiwany przez dedykowany tylko dla jego obszaru Miejski Urząd Pracy. Wzmocnienie rangi Płocka sprawiło, że w mieście odnotowujemy najniższą stopę bezrobocia w historii – 6,7 %. Jednocześnie Płock jest atrakcyjnym miejscem pracy dla mieszkańców okolicznych gmin w tym Sierpca, Gostynina czy Lipna.  Jako silny gospodarczo ośrodek, Płock ma bardzo szeroką strefę oddziaływania regionalnego, a jego obszar funkcjonalny zawiera 3 duże okoliczne powiaty – płocki, gostyniński i sierpecki. W ich prawie 210 tys. społeczności średnie bezrobocie wynosi 15,6 %.- co stanowi duże zaplecze dla rynku pracy miasta.

W najnowszej strategii miasta do 2030 r. Płock został określony jako innowacyjne miasto o zaawansowanej technologicznie gospodarce. Jakie działania podejmuje miasto by zrealizować te założenia?

Zgodnie z zapisami strategii realizujemy wizję, w której Płock to niezwykłe, nowoczesne miasto, spełnionych i kreatywnych ludzi. Cele strategiczne w obszarze gospodarczym są dla miast zawsze trudne do zwymiarowania. Szansę na dynamiczny rozwój miasta postrzegamy w efektywnej współpracy sektora naukowego, biznesowego oraz władz samorządowych. Punktem wyjścia do działań w sferze gospodarczej jest inwestycja w ludzi, czyli dbałość o wysoki poziom kształcenia. Mówimy tu zwłaszcza o kadrze zawodowej i technicznej, która będzie stanowiła ważny element potencjału Płocka. Jako jedni z pierwszych w kraju podjęliśmy modernizację szkół zawodowych, aby kluczowa część kształcenia czyli warsztaty, pozwalały przygotować się do pracy w przedsiębiorstwach. Również uczelnie wyższe i laboratoria będące zalążkiem nowych pomysłów, patentów i rozwoju kadry naukowej stanowią ważny impuls dla lokalnego środowiska i mają jeszcze silniej przenikać do świata gospodarczego. Warto wspomnieć, że w przypadku Płocka strategia powstawała wspólnie z przedstawicielami  wszystkich sektorów zaangażowanych w życie miasta, którzy poświęcili swój czas i umiejętności, aby działać dla wspólnego dobra i podjąć wyzwanie budowy Płocka naszych marzeń.

W ubiegłym roku Płock uzyskał dofinansowanie unijne na przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Trzepowo. Jak miasto wyobraża sobie rozwój tych terenów?

Zwiększenie powierzchni obszarów gotowych pod inwestycje jest priorytetem władz miasta.  Gotowe tereny inwestycyjne mają kluczowe znaczenie dla wzrostu poziomu inwestycji komercyjnych, w istotny sposób zwiększając atrakcyjność inwestycyjną miasta. Przyczyniają się one do rozwoju przedsiębiorczości i kreują nowe miejsca pracy. Podstawowym czynnikiem zachęcającym do lokowania inwestycji jest zaoferowanie wymagającym podmiotom gospodarczym takich warunków, które pozwolą na szybkie przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, przy równoczesnym ograniczeniu kosztów dostępu do infrastruktury zewnętrznej.
W związku z tym, konieczne było podjęcie działań zmierzających do pełnego uzbrojenia dużych terenów, z przeznaczeniem pod inwestycje.

Prace projektowe związane z wyposażeniem terenu Trzepowa w drogi i infrastrukturę podziemną zakończyły się w czerwcu 2018 roku uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na przełomie roku 2018/2019 jest planowane ogłoszenie postępowania przetargowego mającego, na celu wyłonienie wykonawcy robót.
Już w 2020 roku planujemy zakończenie robót i teren Trzepowa będzie w pełni dostępny dla zainteresowanych inwestorów. Oferta nowych terenów inwestycyjnych na osiedlu Trzepowo zostanie skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw.

Trwają również prace nad zagospodarowaniem terenów lotniska cywilnego w Płocku. Jakie są plany miasta wobec tych terenów i jakie inwestycje mogą tu zostać zrealizowane?

Obecnie trwają prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego między innymi obszar lotniska oraz tereny do niego przyległe.
Projekt planu uwzględnia planowaną przez Aeroklub Ziemi Mazowieckiej modernizację lotniska polegającą na budowie nowej drogi startowej o nawierzchni utwardzonej. Tereny bezpośrednio przyległe do lotniska zgodnie z projektem planu przeznaczone zostaną pod funkcje inwestycyjne – produkcyjne, składowe, magazynowe i usługowe.

Na terenie miasta znajduje się Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny. Ile i jaki typ powierzchni jest tam dostępny oraz jakie branże mogą się ulokować na terenie parku?

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPP-T) oferuje swoim klientom około 60 hektarów skomunikowanych terenów inwestycyjnych, wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną, oraz atrakcyjne powierzchnie biurowe. Od 2014 i 2015 roku w ramach Parku funkcjonują nowe obiekty Centrum Usług Korporacyjnych oraz Laboratorium Centralnego, przeznaczone dla inwestorów oraz partnerów biznesowych i korporacyjnych Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oferujących nowoczesne usługi dla biznesu oraz usługi badawczo-wdrożeniowe. Park dysponuje ponadto nowoczesną i ogólnodostępną infrastrukturą biurową oraz szkoleniowo-konferencyjną w Centrum Administracyjnym o powierzchni ponad 5000 mkw. Centrum znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby głównej PKN ORLEN S.A. i innych firm będących klientami lub partnerami Parku z dogodnym dojazdem komunikacyjnym i środkami komunikacji publicznej. Tereny inwestycyjne Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego położone są w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu rafineryjno-petrochemicznego PKN ORLEN S.A., spółek Grupy ORLEN a także czołowych europejskich i polskich firm produkcyjnych oraz usługowych branży chemicznej.

Jak wyglądają plany rozwoju PPP-T?

Głównym celem rozwojowym Parku jest zbudowanie konkurencyjności  na bazie silnej identyfikacji z nowoczesnym sektorem chemicznym oraz dzięki profesjonalizacji usług służących rozwojowi firm technologicznych, kreowaniu innowacji i realizacji działań inkubacyjnych oraz akceleracyjnych, polegających na opiece nad przedsiębiorstwami we wczesnej fazie rozwoju oraz przyspieszeniu początkowej fazy ich dojrzewania.

Płock aktywnie angażuje się także w promocję partnerstwa publiczno-prywatnego m.in. poprzez organizację Międzynarodowego Forum PPP. Jakie miasto ma doświadczenia z tą formą realizacji inwestycji i czy obecnie szuka partnerów do kolejnych projektów?

W 2015 r. gmina Miasto Płock podpisała z konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o oraz Siemens Finance Sp. z o.o umowę w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”.  Prace modernizacyjne obejmowały wymianę systemów ogrzewania, oświetlenia, docieplenie budynków, instalację urządzeń fotowoltaicznych itp. w 24 budynkach – m.in. szkołach, przedszkolach, żłobku, pływalni czy rauszu. Celem projektu jest przede wszystkim  zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej, a także efektywne zarządzanie energią w okresie 17 lat. Projekt PPP, który został zrealizowany w Płocku zachęcił miasto do kontynuowania wysiłków ukierunkowanych na wykorzystanie tej formy współpracy. Aktualnie toczą się postępowania mające na celu realizację kolejnego etapu termomodernizacji budynków, inwestycji związanej z budową parku wodnego oraz modernizacji oświetlenia ulicznego. Nasze miasto planuje również korzystać z modelu koncesji na roboty budowlane lub usługi w celu wybudowania centrum sportowego nad zalewem Sobótka.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/16 o pow. 3,7321 ha, położonej w obrębie 2 przy ul. Koszalińskiej w Szczecinku. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61 działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/16 o pow. 3,7321 ha, położonej w obrębie 2 przy ul. Koszalińskiej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z uzupełniającą zabudową gospodarczą i garażową KW nr KO1I/00013971/3. Powyższa działka stanowi własność Miasta Szczecinka i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Szczecinek”. Cena wywoławcza netto 1.845.000,00 zł Postąpienie minimalne 18.450,00 zł Wadium 184.500,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 7 stycznia 2019 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 2 stycznia 2019r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne: - osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.  - spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; - podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym; Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40) oraz w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod numerem (0-59) 840-11-74 Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 2, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13 . Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl (strefa inwestora => nieruchomości przeznaczone do sprzedaży), www.bip.szczecinek.pl (przetargi na zbycie nieruchomości) , www.sse.slupsk.pl oraz w Pulsie Biznesu.
 
 
  Hala zlokalizowana jest w Strefie Ekonomicznej Żarnowiec w Kartoszynie przy ul. Budowlanej 1 (gmina Krokowa). Budynek jest w idealnym stanie technicznym. Wykonywano w nim czysty montaż mechaniczny, elektryczny i hydrauliczny urządzeń offshore. Hala jest ogrzewana nagrzewnicami gazowymi i posiada zaplecze socjalne na wysokim poziomie. Wymiary zew. hali:   Długość 14x6m=84 m Szerokość 25 m Powierzchnia 2100 mkw. Bramy wjazdowe od PN i PD, wymiary:   Szerokość 6,4 m Wysokość 4,9 m Wysokości podnoszenia suwnic:   Suwnica 32T północna: max 8,78 m min 0,21 m Suwnica 10 T środkowa: Max 7,24 m Min 1,66 m Suwnica 32 T południowa: 8,78 m 0,21 m Instalacja elektryczna:   Zabezpieczenie prądowe stacji transformatorowej. 3x500 A Zabezpieczenie prądowe ZK 3x250 A Kable zasilające na hali 2x(4 żyłyx240 mm) Kontakt w sprawie sprzedaży lub wynajmu:  Krzysztof Zawadzki Tel.: +48 511 767 323, E-mail: k.zawadzki@amex-marine.com.pl www.amex-marine.com.pl          
 
 
Gmina Gromadka zaprasza potencjalnych Inwestorów do przystąpienia do przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej o łącznej powierzchni blisko 60 ha, położonej na terenie inwestycyjnym przyległym do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obszar Krzywa.   Nieruchomość w kształcie litery „l” , przylegająca do dwóch dróg gminnych (obie przystosowane do transportu ciężkiego, jedna o nawierzchni asfaltowej , druga betonowej) i jest położona ok . 700 m od węzła drogowego LSSE Krzywa Szczytnica na autostradzie A4. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, energii elektrycznej. Gmina Gromadka oferuje Inwestorom możliwość uzyskania  12-letniego zwolnienia podatkowego w podatku od nieruchomości, w ramach pomocy regionalnej. W sąsiedztwie zainwestowały takie firmy jak Hörmann, Panattoni, czy Action. Nieruchomość idealnie nadaje się na cele logistyczne lub produkcyjne Więcej informacji: zastępca wójta Tomasz Matyjewicz, t.matyjewicz@gromadka.pl , tel. 601 979 262.     Wójt Gminy Gromadka o  g  ł  a  s  z  a   II  p  r  z  e  t  a  r  g       u  s  t  n  y     n i e o g r a n i c z o n y na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność Gminy Gromadka:   Nr działki/obręb Pow./ha Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena netto/PLN Wadium Termin przetargu Nieruchomość składająca się z działek nr: w obrębie Różyniec- 384/1, 384/9, 382, 383/1, 383/2, 384/8, 384/3, 384/7, 384/6, 384/5, 384/4 w obrębie Osła- 256/204, 256/205 256/146 Łączna powierzchnia 59,6205 ha Tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów i magazynów - PBS z możliwością zabudowy elektrow. fotowoltaicznej, wiatrowej i KDL w części   nieruchomości  10 000 000,00 słownie: Dziesięć milionów złotych 00/100 1 000 000,00 słownie: Jeden milion zł 00/100 wniesione do 04.01.2019 r. 10.01.2019 r. Godz. 13:00 Sprzedaż gruntów niezabudowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2017.1221 ze zm.) objęta jest 23% stawką podatku VAT. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 t.j. ze zm.) upłynął dnia 3 kwietnia 2018r. I przetarg na sprzedaż nieruchomości zorganizowany został w dniu 12 czerwca 2018 r Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz podatek VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz: • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, • spółki - umowę spółki, • podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS, • cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa, • cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego, • pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego, • osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie ustalonej w przetargu przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia: • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Gromadka w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.); • że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń; • że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przetargiem. Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu. Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, t.j. Dz. U. 2017, poz. 2287), w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Gromadka. Wadium należy wnieść w pieniądzu, przelewem środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Gminy Gromadka: Bank Spółdzielczy Chojnów 29 8644 0000 0019 8000 2000 0030. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Gromadce. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wójt Gminy Gromadka zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca jest zobowiązany na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej do wniesienia jednorazowo wylicytowanej ceny. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy Gromadka www.bip.gromadka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW