Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Ułatwiamy dostęp do terenów inwestycyjnych Papierni

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
(fot. materiał prasowy)
(fot. materiał prasowy)

Z zastępcą prezydenta miasta Suwałki Łukaszem Kurzyną rozmawia Marta Śniegocka.

Co zdecydowało o rozpoczęciu modernizacji strefy przemysłowej Papierni w Suwałkach?

Strefa przemysłowa „Papiernia” w Suwałkach położona jest w pobliżu drogi krajowej  nr 8, będącej częścią międzynarodowej trasy E 67 i drogi wojewódzkiej nr 655 i zajmuje obszar około 60 ha. W strefie „Papiernia” zlokalizowanych jest około 39 firm z różnych branż (samochodowej, metalowej, spożywczej itd.) których rozwój będzie posiadał istotne znaczenie dla podniesienia atrakcyjności ekonomicznej miasta. Aby znajdujące się w strefie „Papiernia” firmy mogły się rozwijać oraz w celu zachęcenia nowych podmiotów do rozpoczęcia działalności gospodarczej na tych terenach niezbędna jest właściwa infrastruktura techniczna i drogowa, która poprawi skomunikowanie strefy z pozostałą częścią miasta. W związku z tym miasto Suwałki podjęło szereg działań mających na celu poprawę dostępności strefy „Papiernia” dla potencjalnych inwestorów poprzez budowę ulic dojazdowych i infrastruktury technicznej na terenie strefy.

Jaka powierzchnia i kiedy powstanie w wyniku II etapu modernizacji tych terenów?

W ramach realizacji kilku projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mających na celu poprawę infrastruktury strefy przemysłowej „Papiernia” w Suwałkach udostępnionych zostało ok. 25 ha terenów inwestycyjnych dla obecnie funkcjonujących  i nowych firm w tym: projekt pn. „Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski” – 19 ha (zakończony w 2011 r.) i projekt pn. „II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym” – 5,5 ha (zakończenie w październiku 2014 r.)

Jakie prace zostaną wykonane i jaki będzie ich koszt? Jak miasto pozyskało środki na ten projekt?

Pierwszy projekt zrealizowany w 2006 roku dotyczył opracowania dokumentacji projektowej dróg dojazdowych z infrastrukturą techniczną dla strefy przemysłowej „Papiernia” w Suwałkach. Projekt realizowany był w partnerstwie z miastem Alytus z Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA/TACIS CBC. Koszt projektu dla miasta Suwałki: 69 296 EUR.

Kolejny projekt również realizowany w partnerstwie z miastem Alytus pn. „Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski”  dotyczył inwestycji, w ramach której w strefie przemysłowej „Papiernia” została wybudowana m.in. ul. Leśna do ul. Buczka wraz z kompleksowym uzbrojeniem (kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa, oświetlenie, jezdnia, zatoki autobusowe), infrastruktura techniczna ulic dojazdowych leżących w kwartale pomiędzy ul. Leśną i Hubala (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa), kanalizacja deszczowa ul. Poznańskiej o łącznej długości ok. 591 m na odcinku od ul. Leśnej do ul. Warszawskiej. Koszt projektu dla miasta Suwałki: 1 615 500 EUR.

W ramach projektu pt.: „II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym” w strefie przemysłowej „Papiernia” zostały wybudowane ulice dojazdowe (obecnie bez nazwy) do ulicy Leśnej w Suwałkach w kwartale pomiędzy ul. Leśną i Hubala o łącznej długości 749,62 m. Koszt projektu dla miasta Suwałki: 179 754,88 EUR.

W ramach powyższego projektu, z oszczędności projektowych, a także przy wykorzystaniu dodatkowych środków z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 przyznanych miastu Alytus (partner wiodący) i miastu Suwałki przez Wspólny Sekretariat Techniczny w Wilnie, zostaną przeprowadzone kolejne inwestycje w strefie przemysłowej Papiernia w Suwałkach. Zostanie wybudowana nowa ulica – Krakowska na odcinku od ulicy Leśnej do ulicy Warszawskiej o długości 542,95 m, szerokości 7 m, a także sięgacz ulicy Krakowskiej długości 140 m i szerokości 6,0 m. Planuje się również wykonanie oświetlenia ulicznego i budowę parkingów. Koszt projektu dla miasta Suwałki: 352 577,24 EUR.

Budowa ul. Krakowskiej znacząco przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej strefy od północy, a strefa przemysłowa „Papiernia” będzie przyciągać nowych inwestorów, którzy być może zdecydują się założyć swoje firmy w tej części miasta, a tym samym stworzyć nowe miejsca pracy.

Jakie sektory mogą wykorzystać ten teren pod swoje inwestycje?

Strefa przemysłowa Papiernia objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem tereny przeznaczone są pod zabudowę produkcyjno-usługową bez funkcji mieszkalnej, w szczególności pod: zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, inne bazy i zaplecza oraz budynki pomocnicze dozoru technicznego.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalna Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 6/2018   mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.   Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Inwestycje na terenach włączonych do Strefy po 1 stycznia 2009 r. muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych” (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 r.). 3. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań  na terenach objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej niebędących własnością SSSE S.A. wynosi 20 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (adres poniżej), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 27 marca 2018 r., do godz. 10.00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, w dniu 27 marca 2018 r., o godz. 10.15. Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49; tel./fax: (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO NR 5/2018 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy. 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Suwałki o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5, dla której prowadzona jest KW: SU1S/00039664/7. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.     2.  Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego.   3.  Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego w cenie 8 000,00 zł + należny podatek VAT można nabyć w siedzibie Spółki (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty.   5.  Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia 29 marca 2018r. do godziny 12.00.   6.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 29 marca 2018 r. o godzinie 12.15. Wszelkich informacji udzielamy pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl 

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW