Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Małopolska dysponuje jeszcze 40 mln zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Stanisław Sorys, członek zarządu województwa małopolskiego
Stanisław Sorys, członek zarządu województwa małopolskiego
Ze Stanisławem Sorysem, członkiem zarządu województwa małopolskiego, rozmawia Marta Śniegocka.

Jakimi środkami na uzbrojenie terenów inwestycyjnych z RPO na lata 2007-2013 dysponuje jeszcze Małopolska?

Na działanie 4.3 (schematy: A – małe strefy od 2 do 20 ha i B – strefy powyżej 20 ha) w MRPO przewidziano 64 001 199 Euro, odpowiednio 12 112 210 Euro na schemat A i 51 888 989 euro na schemat B. W ramach środków przeznaczonych na małe strefy aktywności gospodarczej ogłoszono i przeprowadzono 3 konkursy.

W przypadku stref powyżej 20 ha ogłoszono jeden ciągły konkurs, który jest nadal otwarty. Na małe strefy (schemat A) jest dostępnych jeszcze 17 mln złotych, na strefy powyżej 20 ha (schemat B) jest to kwota 23,6 mln złotych. To stan na 11 lutego 2013 r. W tej chwili nie są oceniane żadne projekty w ramach obu schematów.

Ile do tej pory Małopolska wydała pieniędzy ze środków unijnych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych?

W ramach pieniędzy przeznaczonych na małe strefy  dofinansowanie zdobyło 12 projektów, na łączną kwotę 33 533 285, 84 zł. 3 projekty zostały już zakończone, pozostałe są w trakcie realizacji. Jeśli chodzi o środki przeznaczone na duże strefy, dofinansowanie otrzymało 21 projektów na łączną kwotę 196 284 541,90 zł. 20 projektów jest już w trakcie realizacji.

Kiedy planowane są kolejne nabory na dofinansowanie projektów?

W ramach środków przeznaczonych na duże strefy (schemat B) nadal trwa nabór wniosków. Ten konkurs ma charakter ciągły. W przypadku małych stref, od 2 do 20 ha (schemat A) Zarząd Województwa Małopolskiego nie podjął jeszcze decyzji o nowym konkursie.

Jakie warunki musi spełniać projekt, aby otrzymać dofinansowanie na uzbrojenie terenów inwestycyjnych?

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; szkoły wyższe; instytucje otoczenia biznesu; przedsiębiorcy realizujący cele działania. Dofinansowanie można uzyskać na:

1. Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych na nową strefę aktywności gospodarczej (infrastruktura: wodno-kanalizacyjna, energetyczna (elektryczna), drogi wewnętrzne)
2. Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez kompleksowe uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej strefy aktywności gospodarczej w infrastrukturę niezbędną, tak, aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem strefy
3. Kompleksowe dozbrojenie strefy aktywności gospodarczej (uzupełnienie zlokalizowanej na terenie strefy infrastruktury: wodno-kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej (elektrycznej), drogi wewnętrzne)
4. Inwestycje w budowę nowych, rozbudowę lub przebudowę istniejących budynków na cele tworzonego inkubatora przedsiębiorczości, wyłącznie na obszarze strefy aktywności gospodarczej, jako element projektów wskazanych w pkt. od 1 do 3.
5. Projekt może łączyć w sobie elementy przykładowych rodzajów projektów wskazanych w pkt.1do 3.
Projekty oceniane są pod względem formalnym oraz merytorycznym, w tym finansowym.

Niektóre miasta w Małopolsce otrzymały dofinansowanie na uzbrojenie gruntów kilkukrotnie (np. Trzebinia), a część małopolskich gmin ani razu. Z czego to wynika: braku zainteresowania uzbrojeniem terenów pod inwestycje, czy źle przygotowanymi projektami?

Wsparcie otrzymywały głównie gminy o pewnym potencjale gospodarczym i ludzkim. Widoczne jest wsparcie projektów zlokalizowanych koło ważnych dróg czy też linii kolejowych. Jednak w ramach prowadzonych naborów niewiele projektów zostało odrzuconych, czyli kto się starał o dofinansowanie i miał dobry pomysł na strefę, ten raczej otrzymywał wsparcie.

Czy w przyszłej perspektywie finansowania Małopolska planuje organizować kolejne konkursy na dofinansowanie uzbrojenia terenów? Czy istnieje duże zapotrzebowanie na dofinansowania tego typu projektów?

O przyszłym okresie programowania jeszcze nie wiemy zbyt wiele. Ale z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć już dziś, że projekty związane z budową, rozbudową, przebudową stref aktywności gospodarczej i inkubatorów przedsiębiorczości, nadal będą wspierane finansowo ze środków MRPO. Takie projekty należy uznać za prorozwojowe i przyczyniające się do rozwoju gospodarczego. O zapotrzebowaniu w przyszłości na środki należałoby pytać już potencjalnych beneficjentów, jednak patrząc na obecną perspektywę finansowania to zapotrzebowanie jest widoczne. Ważny jest też fakt, że te podmioty, które złożyły wniosek o dofinansowanie w ramach działania 4.3, w przypadku spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych, otrzymywały wsparcie. Ciągle też są wolne środki na strefy powyżej 20 ha.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do II przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork” oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka: Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą  Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr XXII-334/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016 r.   Na terenie działek 299/8 i 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i  usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia. Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Zgodnie z ewidencją gruntów  i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.         Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń. Warunki udziału w przetargu: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po uprzednim wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie PARR S.A. , od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500  (tel. 59 840 11 74). 3. Wniesienie do dnia 10 września 2018 roku wadium w formie pieniężnej w wyżej określonej wysokości na konto Gminy Miasta Lębork numer 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 10 września 2018 roku. 4. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie PARR S.A w Słupsku w terminie do dnia 14 września 2018 roku do godz. 15.00. Ich otwarcie nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 17 września 2018 roku w sali nr 101 Urzędu Miasta w Lęborku o godz. 10.00. 5. Oferty podlegają ocenie Komisji Przetargowej w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”. 6. Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o  postąpienie minimalne wynoszące 1% ceny wywoławczej. 7. O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu 3 dni. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem  umowy sprzedaży. 10. Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości będzie podlegała zapłacie najpóźniej do dnia spisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży. 11. O wyniku  przetargu uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. 12. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, złożą pisemną ofertę, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza. W  przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. 13. Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie zostało wywieszone w języku polskim i angielskim  na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych: www.lebork.pl,  www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW