Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Zamierzamy stworzyć w Płocku Specjalną Strefę Ekonomiczną

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka
Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka
Z Andrzejem Nowakowskim, prezydentem Płocka, o dofinansowaniu na tereny inwestycyjne i projektach PPP, rozmawia Marta Śniegocka.

Płock otrzymał właśnie unijne dofinansowanie na przygotowanie ponad 500 ha terenów inwestycyjnych. To pierwsze unijne dofinansowanie dla Płocka. Czym, w Pańskiej opinii, wyróżnia się ten projekt?

Przede wszystkim zintegrowanym, kompleksowym ujęciem problematyki w zakresie proceduralnego określenia możliwości inwestowania na terenach objętych projektem „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock”. Ma on kluczowe znaczenie dla potencjalnych inwestorów, gdyż określi kierunki, warianty i możliwości prowadzenia różnego rodzaju inwestycji. Projekt, którego całkowita wartość wynosi 1,5 mln zł dofinansowany zostanie w 85 procentach. Przewidujemy, że w ciągu 5 lat od jego zakończenia ulokuje tu swoje inwestycje co najmniej trzech przedsiębiorców.

Czy istnieją preferencje dotyczące branż?

To będzie wiadomo dopiero po przygotowaniu koncepcji zagospodarowania, studium wykonalności, analizy klimatu inwestycyjnego czy studium uwarunkowań. Dopiero opracowanie tych dokumentów pozwoli odpowiedzieć w sposób precyzyjny na pytania, jakie miasto ma plany wobec każdego z tych obszarów, również w kontekście preferowanych branż.

Projekt obejmuje trzy tereny: obszar nadbrzeżny rzeki Wisły na odcinku od Jaru Brzeźnicy do terenów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, obszar lotniska cywilnego w Płocku i terenów przyległych oraz obszar Jaru Brzeźnicy. Jakie miasto ma plany wobec każdego z tych obszarów?

Przedsięwzięcie ma na celu rewitalizację i zagospodarowanie terenów oraz wstępne przygotowanie atrakcyjnych działek przeznaczonych pod inwestycje, co znacząco zwiększy atrakcyjność miasta w oczach inwestorów. Aktualnie miasto jest w trakcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Płocka. Dokumenty, które powstaną w ramach projektu muszą być spójne z zapisami „nowego” Studium.

Dla obszaru nabrzeżnego rzeki Wisły na odcinku od Jaru Brzeźnicy do terenów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego określono jako dominującą, funkcję rekreacyjno-sportową. Dopuszcza się tu lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz do świadczenia usług towarzyszących.

Kolejny obszar dotyczy lotniska, obiektów obsługi lotniska i ruchu lotniczego, usług, funkcji magazynowo-składowych. Dopuszcza się tu lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

Obszar Jaru Brzeźnicy określony jest jako obszar zieleni urządzonej. Mogą być tu ulokowane obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Dopuszcza się modernizację istniejącej zabudowy związanej z funkcją terenu oraz realizację urządzeń rekreacyjnych.

W maju Płock był gospodarzem I Międzynarodowych Targów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Czy w Pańskiej opinii Targi zakończyły się sukcesem?

Miernikiem sukcesu targów będzie napływ inwestorów do miasta. To będzie można ocenić dopiero za jakiś czas, więc na razie za wcześnie na takie oceny.

Płock również planuje szereg inwestycji w PPP. Które z nich będą miały największy wpływ na rozwój miasta?


W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego najbardziej istotne wydaje się wybudowanie obwodnicy miasta, co przede wszystkim udrożni centrum Płocka, częściowo wyprowadzi z niego transport materiałów niebezpiecznych i poprawi dostępność komunikacyjną dla istniejących i przyszłych inwestorów.

Kolejne inwestycje możliwe do zrealizowania w tej formule, to przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem nadbrzeża Wisły. Te działania podniosą atrakcyjność turystyczną Płocka i tym samym przyczynią się do zwiększenia liczby odwiedzających nas turystów – mówię tu oczywiście o turystyce weekendowej mieszkańców miast, takich jak Warszawa czy Łódź. Turystom trzeba zaoferować coś unikalnego, aby wybrali do wypoczynku właśnie Płock. Nadbrzeże Wisły, oprócz niewątpliwych walorów widokowych, musi zapewnić dodatkowe atrakcje – obiekty sportowe, hotele, park linowy lub inny park rozrywki, obiekty gastronomiczne i handlowe, ścieżki rowerowe, parkingi, wypożyczalnie sprzętu pływającego, port jachtowy wysokiej klasy z odpowiednim zapleczem. Te elementy mogą być częścią zagospodarowania nadbrzeża. Projekt jest bardzo „pojemny i elastyczny” i może być dostosowany do konkretnego inwestora, oczywiście przy zachowaniu dbałości o walory naturalne tego terenu.

Wiele miast stara się realizować projekty w PPP, ale bez powodzenia. W jaki sposób Płock planuje odnieść sukces w tej dziedzinie?

Trzeba mieć przede wszystkim jasno określone cele. O powodzeniu inwestycji w tej formule decyduje dobre przygotowanie oferty i determinacja w działaniu. Myślę, że przystępując do realizacji projektów w PPP władze Płocka są w stanie szybko podejmować decyzje, konsekwentnie wcielać w życie przyjęte założenia, a także włączyć się w nie finansowo.

W mieście prężnie rozwija się Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny. Czy tego rodzaju tereny wspomagają rozwój ekonomiczny miasta, czy sprzyjają lokalizacji wszystkich inwestorów tylko na jednym terenie?


Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jest tym obszarem w Płocku, który w sposób właściwy i kompletny przygotowano dla inwestorów i z tego powodu jest to idealne miejsce do lokowania różnych przedsięwzięć. Dotyczy to zarówno otoczenia biznesowego, jak i dostępu do infrastruktury czy też programów wsparcia jakie Park może zaoferować przedsiębiorcom. Nie należy zapominać, że jest on integralną częścią mapy gospodarczej Płocka stanowiąc najważniejszy w tej chwili element oferty inwestycyjnej. Jego najważniejszym celem jest napędzanie rozwoju ekonomicznego miasta. Synergia między miastem a działalnością Parku jest ogromna, ponieważ to właśnie w Parku ma rozwijać się przemysł, nowoczesne technologie i usługi oraz sfera badawczo-naukowa. Synergia ta powinna działać i działa w obydwie strony: miasto i Park wzajemnie się uzupełniają dając atrakcyjne możliwości inwestorom.

Nie jest to jednak jedyny teren inwestycyjny, jaki Płock może zaproponować inwestorom. W zależności od branży, charakteru działalności czy uciążliwości dla mieszkańców miasta wyodrębniliśmy obszary inwestycyjne, które znajdują się poza granicami Parku. Np. dla branży spożywczej są to tereny na osiedlu Ciechomice, znajdujące się w pobliżu firmy Dr. Oetker, dla branży logistycznej tereny przy ul. Targowej i Swojskiej. Będące w ostatniej fazie realizacji studium zagospodarowania miasta wskazuje tereny pod budownictwo mieszkaniowe, rekreację itp.

Chcielibyśmy stworzyć w Płocku Specjalną Strefę Ekonomiczną – rekomenduje się tu teren około 30 ha, który zostanie wydzielony z lotniska w związku z jego modernizacją. Oferta inwestycyjna nie jest więc ograniczona do terenu Parku i jest na bieżąco rozwijana i dostosowywana do indywidualnych potrzeb każdego z inwestorów.

Chciałabym się zatem dopytać o plany stworzenia w Płocku podstrefy - do której SSE chciałby włączyć swoje tereny Płock i czy zostały już poczynione jakieś starania w tym kierunku?

Rada Miasta Płocka dotychczas  udzieliła zgody na objęcie dwóch inwestycji łódzką SSE. Firma  Flexpol już działa w strefie, a Grupa B4 jest w trakcie procedury w Ministerstwie Gospodarki. Naturalnym wydaje się zatem wybór tej właśnie SSE dla pozostałych terenów inwestycyjnych.

Kolejne tereny, znajdujące się w zasobach miasta, które mogą spełniać kryteria przyłączenia do SSE (między innymi własność miasta, infrastruktura pozwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej) to tereny wydzielone z lotniska.

Urząd Miasta Płocka prowadzi prace zmierzające do wydzielenia z terenu lotniska działki o powierzchni ok. 30 ha. Przygotowano już koncepcję modernizacji lotniska, która zakłada utwardzenia pasa startowego, budowę infrastruktury towarzyszącej, jak również wydzielenie wspomnianego wyżej terenu pod cele inwestycyjne. Teren lotniska jest również elementem projektu pt. „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Oś priorytetowa: 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie: 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Poddziałanie: 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych).  

Po wydzieleniu działki inwestycyjnej i przygotowaniu dokumentacji władze miasta zamierzają ubiegać się o utworzenie podstrefy wybranej SSE.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalna Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 6/2018   mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.   Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Inwestycje na terenach włączonych do Strefy po 1 stycznia 2009 r. muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych” (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 r.). 3. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań  na terenach objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej niebędących własnością SSSE S.A. wynosi 20 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (adres poniżej), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 27 marca 2018 r., do godz. 10.00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, w dniu 27 marca 2018 r., o godz. 10.15. Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49; tel./fax: (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO NR 5/2018 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy. 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Suwałki o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5, dla której prowadzona jest KW: SU1S/00039664/7. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.     2.  Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego.   3.  Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego w cenie 8 000,00 zł + należny podatek VAT można nabyć w siedzibie Spółki (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty.   5.  Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia 29 marca 2018r. do godziny 12.00.   6.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 29 marca 2018 r. o godzinie 12.15. Wszelkich informacji udzielamy pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl 

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW