Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Kraków: Ostatnie seminarium w ramach projektu „PPP nowe perspektywy”

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
(fot. materiał prasowy)
(fot. materiał prasowy)
20 i 21 września w siedzibie zarządu infrastruktury sportowej w Krakowie odbyło się trzecie i ostatnie seminarium szkoleniowe w ramach projektu „PPP nowe perspektywy”. Zajęcia skierowane były do przedstawicieli wydziałów merytorycznych urzędu miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych, którzy na co dzień realizują zadania w zakresie publiczno-prywatnego partnerstwa.

Pierwsze dwa seminaria zostały zorganizowane w listopadzie i w grudniu ubiegłego roku, z udziałem ekspertów polskich i zagranicznych. Tematykę ostatniego seminarium projektowego zdominowały zagadnienia praktyczne, które dobrane zostały na podstawie uwag zgłoszonych przez uczestników poprzednich seminariów w ankietach ewaluacyjnych. Forma zajęć umożliwiła w szerszym stopniu rozwiązywanie konkretnych problemów poprzez pytania i odpowiedzi oraz dyskusję uczestników z ekspertami.

Wprowadzenia do tematyki PPP uwzględniając w szczególności polskie uwarunkowania prawne i finansowe, a także prezentując przykłady projektów z rynku krajowego dokonali Lilianna Bogusz, Piotr Galas, Adam Jędrzejowski, Marcin Wawrzyniak, Dorota Miziołek, Agnieszka Ferek i inni. Z kolei eksperci brytyjscy i francuscy, reprezentujący zagranicznych partnerów projektu „PPP nowe perspektywy", podzielili się bogatą wiedzą o PPP.

O doświadczeniach w realizacji projektów PPP w Wielkiej Brytanii opowiadał Michael Dembinski, szef ds. polityki w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej, natomiast modele francuskie przybliżyli Elia Koo i Pierre Bordeaux z IGD. Jean-Yves Gacon z agencji rządowej MAPPP przedstawił kwestie dotyczące oceny wstępnej, dialogu konkurencyjnego, a także realizacji umów o partnerstwie i roli MAPPP w tym zakresie. Uzupełnieniem wystąpień francuskich była prezentacja przedstawiciela strony prywatnej Vincenta Ladougne'a z firmy Bouygues Batiment International o jej doświadczeniach w realizacji projektów PPP w Europie.

O najbardziej zaawansowanych projektach w pierwszym dniu seminarium mówił Kacper Kozłowski z firmy Investment Support. Poruszyl on kwestie słabych i mocnych stron owych projektów, a także o barierach rozwoju PPP w Polsce. W nurt tych rozważań idealnie wkomponowała się tematyka wpływu przedsięwzięć PPP na dług publiczny wraz z obszernym omówieniem przepisów krajowych i unijnych w tym zakresie.

W kilku obszernych prezentacjach zagadnienia te przybliżył Witold Grzybowski z Collect Consulting, który przedstawił także przykłady klasyfikacji przedsięwzięć PPP w bilansie i poza bilansem finansów publicznych w świetle przepisów EUROSTAT-u. Drugiego dnia seminarium Agnieszka Ferek z kancelarii prawnej Hogan Lovells omówiła szczegółowo kwestie związane z wyborem partnera prywatnego z zastosowaniem ustaw o PPP oraz o Koncesji, natomiast Arwid Mednis z firmy Wierzbowski Eversheds skoncentrował się na zagadnieniach dotyczących podziału ryzyka w transakcjach PPP oraz przedstawił identyfikację ryzyka dla projektu budowy mieszkań komunalnych w Warszawie.

Cykl seminariów zakończono wręczeniem certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach oraz przeprowadzono ankietę, która pozwoli na zweryfikowanie założonych celów, w tym ocenę postępów wiedzy u uczestników. Wyniki ankiety będą brane pod uwagę przy doborze tematów na planowaną w listopadzie międzynarodową konferencję w ramach projektu „PPP nowe perspektywy".

Seminaria zostały zorganizowane we współpracy z Brytyjsko Polską Izbą Handlową oraz Francuską Izba Przemysłowo-Handlową.
Źródło: PPP4Krakow
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.)   zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: -    wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” -    złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 25.07.2018 r. do godz. 15.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.). Rokowania odbędą się w dniu 26.07.2018 r. o godz. 10.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. Wiecej infoemacji na: www.sse.slupsk.pl
 
 
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działkami nr 33972/3, 33973/3, 33974/3 o łącznej powierzchni 0,8555 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00002951/8, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć 2. stanowiących własność Miasta Suwałki: - oznaczonej działkami nr 33973/1, 33973/2, 33974/1, 33974/2 o łącznej powierzchni 3,2228 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00013021/0, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć; - oznaczonej działkami nr 33972/2, 33972/5 o łącznej powierzchni 4,7949 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00031747/7, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć. Nieruchomości przeznaczone są pod eksploatację kruszywa. Szczegółowe warunki zagospodarowania zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 7 zatwierdzonym Uchwałą Nr LVII/605/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.06.2002 roku. Na działkach nr 33972/5, 33973/1, 33974/1 zlokalizowana jest linia energetyczna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej linii oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku jej awarii,  konserwacji bądź przebudowy. Cena wywoławcza łącznie dla działek wymienionych w pkt. 1 i 2 wynosi 1 500 000 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w tym cena działek Skarbu Państwa wynosi 144 702 zł brutto, co stanowi 9,6468% ceny wywoławczej. Wadium: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2018 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: - wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 9 sierpnia 2018 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu; - złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie; - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW