Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Jak wspierać rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce?

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
(fot. materiał prasowy)
(fot. materiał prasowy)
W dniu 19 czerwca 2012 r. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie w gronie ekspertów w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego, którego celem było omówienie wniosków z badania potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce oraz dyskusja o postulatach działań mających na celu aktywizację rynku PPP, sformułowanych na podstawie wniosków z tego badania. 

Jaki jest potencjał rynku PPP w Polsce?
Eksperci opracowujący wyniki badania, wskazali, że w dobie poszukiwania środków na finansowanie rozwoju infrastruktury i usług społecznych partnerstwo publiczno-prywatne jest nieodzowne.
Szersze stosowanie tej formuły wzorem państw Europy Zachodniej może pomóc Polsce w dojściu do tamtejszych wskaźników rozwoju gospodarczego. Jeśli PPP stosowalibyśmy równie często jak inni (ok 17% projektów publicznych), to w perspektywie 8 lat, polska administracja powinna uruchamiać kontrakty tego typu o wartości nakładów od 4 do 7 mld zł. Na razie na 118 projektów zainicjowanych formalnie na koniec III kw. 2011 r. zawarto 24 umowy. W świetle tych danych rynek PPP w Polsce w najbliższych latach, to ok. 15 mld zł. Badania wykazały, że ok. 33% samorządów rozważa zastosowanie PPP, 4% już zainicjowało takie projekty. Co ciekawe, wdrożenie projektów PPP zapowiada aż 78% miast powiatowych.

Czy jesteśmy gotowi na zmianę kultury organizacyjnej polskiej administracji?
Z badania wynika, że główną przeszkodą w pełniejszym posługiwaniu się PPP, nie jest legislacja a raczej tradycyjny sposób funkcjonowania urzędów. Obecny sposób funkcjonowania urzędów charakteryzuje w opinii respondentów, hierarchiczna struktura, obawa o społeczny odbiór bliższej współpracy z biznesem jaką żywią politycy i urzędnicy oraz brak utartej ścieżki działań i uznanej powszechnie metodologii oceny korzyści jakie ta współpraca może przynieść. Wciąż żywa jest obawa, że jeśli korzyści z PPP nie są ewidentne, mogą być podważone przez organy kontrolne i opozycję.

Badania jednoznacznie wskazują, że PPP wymusza znaczącą zmianę kultury organizacyjnej w polskiej administracji, która powinna być zsynchronizowana z analogicznym procesem w instytucjach kontrolnych, szczególnie jeśli poważnie rozważane jest  prowadzenie w perspektywie finansowej 2014-20 projektów hybrydowych, tj. pozwalających na wykorzystanie w ramach PPP środków dotacyjnych UE.

Czy przedsiębiorcy są gotowi do współpracy z administracją  publiczną?
Dużą wartością przeprowadzonego w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne” badania, jest pierwsze jak dotąd przyjrzenie się postawom przedsiębiorców w stosunku do realizacji projektów PPP. Tą formułą współpracy jest zainteresowanych prawie 45% badanych przedsiębiorców. Szczególnie aktywne są firmy duże (ponad 250 pracowników) i średnie, głównie budowlane. Przedsiębiorcy zainteresowani PPP powołują specjalne struktury i rozwijają kompetencje pracowników, posiłkując się jednocześnie doradztwem zewnętrznym, co pozwala lepiej rozpoznać specyficzne dla PPP ryzyka i uwarunkowania. Przedsiębiorcy są przekonani, że współpraca typu PPP, może być korzystna dla obu stron. 42 % badanych firm wie, że istnieją już całkiem dobrze przygotowane do tego samorządy, choć pozostają wciąż umiarkowanie optymistyczni co do realnych szans efektywnej współpracy. Optymistyczne jest to, że czym większe doświadczenie przedsiębiorców w kontaktach z administracją, tym większe przekonanie o dojrzałości urzędów do stosowania PPP (68% firm posiadających doświadczenie w PPP).

Badanie wskazuje, że podobnie jak przedstawiciele sektora prywatnego głównych przeszkód w realizacji projektów PPP przedsiębiorcy upatrują nie w kwestiach formalno-prawnych, a w funkcjonujących stereotypach, braku zaufania i partnerskiego nastawienia administracji do biznesu. Obiektywną trudnością jest brak dostępu do stabilnego finansowania tego typu projektów, dlatego liczą oni na pojawienie się instytucji pozwalających ograniczyć ryzyko finansowe i organizacyjne przedsięwzięć PPP.
Cenne w stabilizacji rynku PPP w ocenie przedsiębiorców byłoby powołanie instytucji publicznej, której zadaniem byłoby stworzenie dobrych praktyk dla tego typu projektów. Sami przedsiębiorcy są przekonani, że ich firmy wytworzyły już dobre praktyki, które mogą być przydatne w realizacji projektów PPP (u 76% przedsiębiorców posiadających już doświadczenie w obszarze PPP). Badani przedsiębiorcy są przekonani, że realizacja projektów PPP posłuży zwiększeniu zaufania stron, nauczy elastyczności w relacjach i dobrej organizacji pracy wspieranej przez kompetentnych doradców biznesowych i finansowych.
Wszyscy respondenci, prywatni jak i publiczni, podkreślali dużą przydatność formuły PPP, która w ich ocenie jest szansą na uruchomienie znacznych zasobów finansowych i organizacyjnych (know-how) znajdujących się w sektorze prywatnym na rzecz realizacji zadań publicznych. Niestety tylko 1/3 badanych uważa się za odpowiednio przygotowanych do realizacji PPP. Respondenci są świadomi konieczności podnoszenia swych umiejętności w tym obszarze, co znaczące, przyszłe strony współpracy życzyłyby sobie, aby również organy kontrolne były stale zainteresowane podnoszeniem kompetencji swoich pracowników w obszarze PPP.

Jak wpierać rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego?
Eksperci opracowujący wyniki badania, postulują opracowanie rządowej polityki stosowania PPP, jako formy realizacji usług publicznych, których celem, jest przełożenie woli politycznej na język świadomych, planowych działań praktycznych – gdzie  (w jakim sektorze, branży), kiedy i jak stosować PPP. Polityka w zakresie stosowania PPP powinna mieć długi horyzont czasowy (do roku 2030). Zadaniem tym powinna zająć się specjalnie powołana w tym celu komórka organizacyjna w Ministerstwie Gospodarki (ewentualnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub Ministerstwie Finansów), odpowiedzialna za opracowanie ww. polityki. Celowym, w świetle wyników badania, byłoby również opracowanie strategii implementacji PPP do polskiej praktyki. W ocenie ekspertów realizację niezbędnych dla rozwoju PPP działań zapewni także powołanie pełnomocnika rządu ds. PPP, umieszczonego w MG lub w KPRM, odpowiedzialnego za sformułowanie strategii stosowania i upowszechniania PPP, w tym koordynację działań poszczególnych resortów i samorządów terytorialnych, a także współpracę z podmiotami rynkowymi. Zadaniem powołanych struktur byłoby opracowanie i skoordynowanie systemu upowszechniania wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie wykorzystywania formuły PPP oraz stworzenie mechanizmów zmniejszania poziomu ryzyk związanych z wdrażaniem tej formy realizacji zadań publicznych.

Eksperci badania postulują ponadto utworzenie w poszczególnych ministerstwach jednostek organizacyjnych ds. PPP i uruchomienie systemowego wsparcia ze środków publicznych dla finansowania części kosztów przygotowania PPP. Istotne w ocenie prezentujących wyniki badania będzie również uruchomienie systemu poręczeń dla kredytów zaciąganych na realizację przedsięwzięć PPP oraz uruchomienie publicznej instytucji oceniającej korzyści wyboru formuły PPP w porównaniu do formuły tradycyjnej.
W obszarze regulacji prawnych, uzasadnione byłoby dokonanie zmian w kierunku inkorporowania do prawa polskiego, na drodze ustawowej, decyzji EUROSTAT 18/2004 z 11 lutego 2004 r.  dotyczącej PPP,w tym stosownych zmian w prawie budżetowym. Cenne okazać powinno się również opracowanie podstawowych zasad i norm postępowania w procesie przygotowania przedsięwzięć PPP, przy stałym monitoringu zmian w regulacjach prawnych przez nowoutworzonego pełnomocnika ds. PPP.

Uczestnicy dyskusji generalnie zgodzili się z wnioskami z badania i rekomendacjami działań jakie z niego wynikają, jednak wątpliwości wzbudziły kwestie instytucjonalne.
Przedstawiciel Ministerstwa Finansów, zgadzając się co do przytoczonych rekomendacji, szczególnie w obszarze stworzenia spójnej polityki publicznej dotyczącej PPP, zwrócił uwagę, że rozwiązania w zakresie tworzenia systemu poręczeń i gwarancji dla projektów PPP, może istotnie zaburzyć podział ryzyk w ramach przedsięwzięcia. W konsekwencji może to przynieść niepożądane skutki z punktu widzenia ustalania limitów zobowiązań budżetowych, wynikających z zawarcia umów PPP przez jednostki sektora finansów publicznych.
Zwrócono także uwagę, że niezależnie od rozwiązań instytucjonalnych, konieczne jest opracowanie spójnej polityki w obszarze uzasadniającym wdrażanie PPP jako alternatywy dla tradycyjnych form realizacji zadań publicznych, które mogłyby zostać przyjęte nie tylko przez rząd, ale i samorząd terytorialny wszystkich szczebli. Uczestnicy dyskusji, zwracali uwagę, iż z praktycznego punktu widzenia cenne byłoby przy realizacji projektów PPP, z opłatą za dostępność, oparcie się na oficjalnie akceptowanej metodologii analiz przedrealizacyjnych, której obecnie brakuje. Nie określono bowiem dotąd zasad dotyczących ustalania korzyści wynikających z PPP oraz brak komparatorów publiczno-prywatnych, które mogłyby odnosić się do innych niż czysto cenowe walory PPP. Uwagi te, w kontekście zasadności powołania „instytucji certyfikującej” poparł przedstawiciel Urzędu Miasta Warszawy, ubolewając nad brakiem możliwości oparcia się o  uznane  powszechnie zalecenia co do metody przygotowania projektów i zachęcał do skuteczności we wprowadzaniu rekomendacji, wynikających bezpośrednio z praktyki realizacji projektów PPP, np. w zakresie zmian legislacyjnych. Zwracano również uwagę, że samorządy wdrażając projekt PPP, korzystając z doradców zewnętrznych nie powinny oddawać im prawa do decydowania o przebiegu całego procesu. Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki zwrócił uwagę, że polską specyfiką PPP może być realizacja małych projektów, i to rozdrobnienie wcale nie musi być niekorzystne w naszych warunkach. Ważnym wydaje się być stworzenie właściwych kompetencji w ramach administracji centralnej, która powinna wspierać rozwój PPP, jak opisano to w rekomendacjach omawianego badania. W kontekście zadań legislacyjnych dyskusja nawiązywała do potrzeby uregulowania kwestii zobowiązań finansowych wynikających z umowy o PPP, co postulował przedstawiciel Związku Banków Polskich. Ostrożność w zbytnim zapale legislacyjnym dotyczącym zbyt rozległego przeszczepiania rozwiązań rachunkowości europejskiej na grunt polski zalecał przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.
Źródło: PARP
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do II przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork” oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka: Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą  Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr XXII-334/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016 r.   Na terenie działek 299/8 i 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i  usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia. Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Zgodnie z ewidencją gruntów  i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.         Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń. Warunki udziału w przetargu: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po uprzednim wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie PARR S.A. , od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500  (tel. 59 840 11 74). 3. Wniesienie do dnia 10 września 2018 roku wadium w formie pieniężnej w wyżej określonej wysokości na konto Gminy Miasta Lębork numer 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 10 września 2018 roku. 4. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie PARR S.A w Słupsku w terminie do dnia 14 września 2018 roku do godz. 15.00. Ich otwarcie nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 17 września 2018 roku w sali nr 101 Urzędu Miasta w Lęborku o godz. 10.00. 5. Oferty podlegają ocenie Komisji Przetargowej w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”. 6. Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o  postąpienie minimalne wynoszące 1% ceny wywoławczej. 7. O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu 3 dni. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem  umowy sprzedaży. 10. Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości będzie podlegała zapłacie najpóźniej do dnia spisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży. 11. O wyniku  przetargu uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. 12. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, złożą pisemną ofertę, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza. W  przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. 13. Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie zostało wywieszone w języku polskim i angielskim  na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych: www.lebork.pl,  www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu.
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.)   zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: -    wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” -    złożenie pisemnej oferty w siedzibie PARR S.A. przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku w terminie do dnia 25.07.2018 r. do godz. 15.00. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań". Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawionego w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2064 z późn. zm.). Rokowania odbędą się w dniu 26.07.2018 r. o godz. 10.00 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. „Specyfikację istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie PARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Cena specyfikacji wynosi 8.000zł + VAT 23% płatna na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   Zarządzający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyn. Ogłoszenie publikowane jest na stronie internetowej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w języku polskim i angielskim oraz na tablicy ogłoszeń PARR S.A. Wiecej infoemacji na: www.sse.slupsk.pl
 
 
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: 1. stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działkami nr 33972/3, 33973/3, 33974/3 o łącznej powierzchni 0,8555 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00002951/8, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć 2. stanowiących własność Miasta Suwałki: - oznaczonej działkami nr 33973/1, 33973/2, 33974/1, 33974/2 o łącznej powierzchni 3,2228 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00013021/0, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć; - oznaczonej działkami nr 33972/2, 33972/5 o łącznej powierzchni 4,7949 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00031747/7, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Sianożęć. Nieruchomości przeznaczone są pod eksploatację kruszywa. Szczegółowe warunki zagospodarowania zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 7 zatwierdzonym Uchwałą Nr LVII/605/02 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.06.2002 roku. Na działkach nr 33972/5, 33973/1, 33974/1 zlokalizowana jest linia energetyczna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tej linii oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku jej awarii,  konserwacji bądź przebudowy. Cena wywoławcza łącznie dla działek wymienionych w pkt. 1 i 2 wynosi 1 500 000 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w tym cena działek Skarbu Państwa wynosi 144 702 zł brutto, co stanowi 9,6468% ceny wywoławczej. Wadium: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2018 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: - wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 9 sierpnia 2018 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu; - złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot; - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie; - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW