Drukowanie ogłoszenia - Wodzisław Śl. działka pod produkcję i usługi - przetarg (0110542)
Brak zdjęcia

Wodzisław Śl. działka pod produkcję i usługi - przetarg

 • ID oferty: 0110542
 • Kategoria: Grunty
 • Adres: Marklowicka 21B, 44-300 Wodzisław Śląski, Polska
 • Województwo: Śląskie
 • Typ oferty: Sprzedaż
 • Typ terenu: inwestycyjny
 • Powierzchnia (m2): 8 626
 • Cena: 410 000 PLN
 • Zagospodarowanie: pusty
 • Dojazd: droga asfaltowa
 • Media: prąd, gaz, woda, kanalizacja, telefon/internet
 • Typ ogłoszenia: Urząd/Instytucja publiczna

Opis

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204)
ogłasza
I. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej, karta mapy 8, obręb Wodzisław, oznaczonej jako działka nr 2752/10, o powierzchni 8626 m2, użytek LzIV, RIVa, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00055183/7.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 410.000,00 zł
Wadium 82.000,00 zł
Minimalne postąpienie 4.100,00 zł
Dostawa nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.

II. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej, karta mapy 8, obręb Wodzisław, oznaczonej jako działka nr 2753/10, o powierzchni 9625 m2, użytek LzIV, RIVa, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00055183/7.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 450.000,00 zł
Wadium 90.000,00 zł
Minimalne postąpienie 4.500,00 zł
Dostawa nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.

1. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości:
Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).
Ww. działki wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

2.Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 18 maja 2018 r.

3. Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów:
Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż przedmiotowych działek przeprowadzono w dniu 5 września 2018 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XXV/255/16 z dnia 7.12.2016 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 21.12.2016 r., poz. 6993, działki położone są w terenach oznaczonych symbolami planu:
C3PU: tereny produkcyjno – usługowe. Przeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyjne, bazy, składy, magazyny, obiekty usług logistyki, obiekty związane z obsługą pojazdów, obiekty usług handlu, gastronomii, rzemiosła, obiekty biurowe, administracyjne. Na terenie obowiązuje zakaz realizacji obiektów dla celów zbiórki i przetwarzania odpadów.

5. Opis nieruchomości:
Działki położone są w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej w otoczeniu terenów zabudowy przemysłowej, usługowej i terenów zielonych. Zlokalizowane są przy publicznej drodze asfaltowej stanowiącej bezpośredni dojazd od drogi Wojewódzkiej DW 932 – ulicy Marklowickiej. Działki mają kształt regularny w kształcie trapezu, teren jest lekko pofałdowany, pozbawiony drzew i krzewów. Istnieje możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej i kanalizacji sanitarnej.

6. Termin i miejsce przetargów:
Przetargi odbędą się w dniu 28 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4B, sala 206, piętro I, w następującej kolejności:
1) godz. 11.00- działka nr 2752/10,
2) godz. 11.30- działki nr 2753/10.


7. Forma, termin i miejsce wniesienia wadium:
1) Przystępujący do przetargu, winien wnieść wadium w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego nr 19 1240 4357 1111 0010 3970 9094 Bank Pekao S.A. do dnia 19 lutego 2019 r. z zastrzeżeniem, iż za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Miasta Wodzisławia Śląskiego,
2) Dowód wniesienia wadium winien wskazywać numer działki oraz określać kto dokonał wpłaty i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu,
3) W przypadku chęci przystąpienia do przetargów na każdą z nieruchomości, wadium winno być wniesione na oddzielnych przelewach ze wskazaniem numerów działek,
4) W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

8. Przed przystąpieniem do przetargów uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z lokalizacją i zagospodarowaniem działek w terenie oraz uzgodnieniami branżowymi.

9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wymaganym terminie i wysokości, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
1) dowodu wniesienia wadium,
2) dowodu tożsamości,
3) w przypadku osób prawnych, dokumentu o wpisie w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, pełnomocnictwa notarialne dla osób reprezentujących podmiot,
4) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomości, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dokumentu o wpisie w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej RP, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej,
5) w przypadku małżonków posiadających ustawową wspólność majątkową, konieczna jest obecność w przetargu obojga małżonków, natomiast w przypadku niemożliwości uczestnictwa jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie przez przystępującego do przetargu małżonka stosownego oświadczenia zawierającego zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu,
6) w przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową, okazanie umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej oraz przedłożenie jej kserokopii,
7) w przypadku obywateli lub przedsiębiorców nie będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem,
8) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją i zagospodarowaniem nieruchomości w terenie, uzgodnieniami branżowymi oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (oświadczenie do odbioru w dniu przetargu).
Nie przedłożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w punktach 1-8 skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

10. Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:
- zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg, w dniu zapłaty całej ceny sprzedaży nieruchomości,
- zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargów nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Nabywcy nieruchomości ustaleni w przetargach zobowiązani są przed zawarciem
umowy notarialnej:
- do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu plus należny podatek VAT, pomniejszonej o wpłacone wadium - pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
13. Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
1) w przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów, nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2018 r. poz. 1614),
2) Nabywca zobowiązany jest na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,
3) w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywca we własnym zakresie uzyska indywidualne zapewnienia dostawy mediów,
4) w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny w uzgodnieniu z właścicielami sieci,
5) wznowienie i okazanie granic nieruchomości Nabywca zleca na koszt własny.

14. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów wraz z przyczyną jego odwołania do publicznej wiadomości.
14. Przetargi przeprowadzone zostaną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

15. Informacje w sprawie przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4B, pokój 106, tel. 32/4590562.

16. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. U E. L 119 z 4.05.2016 r., str 1-88) oraz w zakresie wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakładce ,,Ochrona danych osobowych”.

Dane kontaktowe

 • Nazwa oferenta: Miasto Wodzisław Śląski
 • Imię: Michał
 • Nazwisko: Sobala
 • Adres: Bogumińska 4
 • Kod pocztowy: 44-300
 • Miasto: Wodzisław Śląski
 • Telefon: 32 459 05 62
 • E-mail: m.sobala@wodzislaw-slaski.pl

Dodatkowe zdjęcia

Oferta na mapie