Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu
Brak zdjęcia

Wodzisław Śl. działka pod usługi - III przetargMiasto Wodzisław Śląski

 • ID oferty:
  0110528
 • Kategoria:
  Grunty
 • Adres:
  Kokoszycka 131, Wodzisław Śląski, Polska
 • Województwo:
  Śląskie
 • Typ oferty:
  Sprzedaż
 • Typ terenu:
  inwestycyjny
 • Powierzchnia (m2):
  3 682
 • Cena:
  200 000 PLN
 • Cena za m2:
  54.32 PLN
 • Zagospodarowanie:
  pusty
 • Dojazd:
  droga asfaltowa
 • Media:
  prąd, gaz, woda, kanalizacja
 • Typ ogłoszenia:
  Urząd/Instytucja publiczna
 • Data dodania:
  07-05-2018
 • Data aktualizacji:
  18-12-2018

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ogłasza

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mieszka o łącznej powierzchni 3682 m², oznaczonych jako działki nr 3880/253 o powierzchni 2265 m², użytek Lzr/ŁIV, obręb Radlin, mapa 6, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00004232/4, nr 3882/253 o powierzchni 1417 m², użytek Bp, obręb Radlin, mapa 6, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00032285/5.

1. Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 200.000,00 zł
Wadium 40.000,00 zł
Minimalne postąpienie 2.000,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23%.

2. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości:
Dział III i IV ksiąg wieczystych nr GL1W/00004232/4, GL1W/00032285/5 wolny jest od wpisów (obciążeń). Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

3. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 30 marca 2018 r.

4. Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów:
1) Pierwszy przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym przeprowadzono w dniu 7 czerwca 2018 r.,
2) Drugi przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym przeprowadzono w dniu 13 września 2018 r.

5. Opis nieruchomości:
Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone są w Wodzisławiu Śląskim przy
ul. Mieszka w otoczeniu terenów usługowych, zabudowy mieszkaniowej oraz terenów zieleni. Nieruchomości tworzą dwie działki gruntu w kształcie prostokątów, porośnięte trawą
z lekkim nachyleniem terenu w kierunku południowym. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej ul. Mieszka łączącej się z ulicą Kokoszycką. Istnieje możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej
i gazowej. Granice nieruchomości zostały prawnie ustalone przez firmę geodezyjną,
w związku z realizacją zlecenia przez Miasto Wodzisław Śląski.

6. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie zarządzena nr OR-I.0050.63.2018 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 13 lutego 2018 r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XXV/255/16
z dnia 7.12.2016 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 21.12.2016 r. poz. 6993, nieruchomości przeznaczone są pod tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem planu R5U.

7. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4B, sala 206, piętro I.

8. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce wniesienia wadium:
1) Przystępujący do przetargu, winien wnieść wadium w wysokości 40.000,00 zł w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego nr 19 1240 4357 1111 0010 3970 9094 Bank Pekao S.A. do dnia 30 stycznia 2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego .
2) Dowód wniesienia wadium winien wskazywać numery działek oraz określać kto dokonał wpłaty i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.
3) W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

9. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z lokalizacją i zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz uzgodnieniami branżowymi.

10. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wymaganym terminie i wysokości, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
1) dowodu wniesienia wadium,
2) dowodu tożsamości,
3) w przypadku osób prawnych, dokumentu o wpisie w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, pełnomocnictwa notarialne dla osób reprezentujących podmiot,
4) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość, w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą, dokumentu o wpisie w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej RP, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej,
5) w przypadku małżonków posiadających ustawową wspólność majątkową, konieczna jest obecność w przetargu obojga małżonków, natomiast w przypadku niemożliwości uczestnictwa jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie przez przystępującego do przetargu małżonka stosownego oświadczenia zawierającego zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu,
6) w przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową, okazanie umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej oraz przedłożenie jej kserokopii,
7) w przypadku obywateli lub przedsiębiorców nie będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem,
8) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją i zagospodarowaniem nieruchomości w terenie, uzgodnieniami branżowymi oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (oświadczenie do odbioru w dniu przetargu).
Nie przedłożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w punktach 1-8 skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

11. Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlegają:
1) zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,
2) zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek,
nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej:
1) do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu plus należny podatek VAT, pomniejszonej o wpłacone wadium,
2) pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

14. Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
1) w przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów, nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z Dz. U. z 2018 r. poz. 1614),
3) Nabywca zobowiązany jest na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,
4) w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywca we własnym zakresie uzyska indywidualne zapewnienia dostawy mediów,
5) w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny w uzgodnieniu z właścicielami sieci,
6) wznowienie i okazanie granic nieruchomości Nabywca zleca na koszt własny.

15. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz
z przyczyną jego odwołania do publicznej wiadomości.

Lokalizacja na mapie

Dane kontaktowe

 • Nazwa oferenta: Miasto Wodzisław Śląski
 • Imię: Michał
 • Nazwisko: Sobala
 • Adres: Bogumińska 4
 • Kod pocztowy: 44-300
 • Miasto: Wodzisław Śląski
 • Telefon: 32 459 05 62
 • E-mail: m.sobala@wodzislaw-slaski.pl
 • Inne ogłoszenia oferenta - zobacz

Wyślij zapytanie o ofertę

Imię i nazwisko(*):
E-mail(*):
Temat pytania(*):
Treść pytania:
  Wyślij kopię do mnie
Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
 • Wszystkie
 • Grunty
 • Lokale użytkowe
 • Praca

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW