Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu
Brak zdjęcia

Wodzisław Śląski - przetarg 1,6 ha pod usługiMiasto Wodzisław Śląski

 • ID oferty:
  0110455
 • Kategoria:
  Grunty
 • Adres:
  Stefana Batorego, Wodzisław Śląski, Polska
 • Województwo:
  Śląskie
 • Typ oferty:
  Sprzedaż
 • Typ terenu:
  inwestycyjny
 • Powierzchnia (m2):
  16 150
 • Cena:
  984 000 PLN
 • Cena za m2:
  60.93 PLN
 • Zagospodarowanie:
  pusty
 • Dojazd:
  droga asfaltowa
 • Media:
  prąd, gaz, woda, kanalizacja
 • Typ ogłoszenia:
  Urząd/Instytucja publiczna
 • Data dodania:
  11-09-2017
 • Data aktualizacji:
  12-03-2018

Opis

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)
ogłasza

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Stefana Batorego, o łącznej pow. 16.150 m², oznaczonych jako działki:
- nr 480/2 o pow. 9.800 m², użytek Lzr/ŁIV, nr 484/160 o pow. 774 m², użytek Lz, obręb Jedłownik, mapa 4, nr 3337/255 o pow. 1.381 m², użytek Lzr/ŁIV, obręb Radlin, mapa 6, opisane w księdze wieczystej nr GL1W/00005682/0,
- nr 3018/255 o pow. 1.324 m², użytek Lz, nr 3017/255 o pow. 631 m², użytek Lzr/ŁIV, obręb Radlin, mapa 6, opisane w księdze wieczystej nr GL1W/00035786/8,
- nr 2876/255 o pow. 1.313 m², użytek Lzr/RIVa, Lzr/PsV, nr 2877/255 o pow. 850 m², użytek Lzr/PsV, obręb Radlin, mapa 6, opisane w księdze wieczystej nr GL1W/00006180/8,
- nr 540/1 o pow. 77 m², użytek Lzr/RIIIb, obręb Jedłownik, mapa 4, opisana w księdze wieczystej nr GL1W/00026108/6.

1. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości:
Księga wieczysta nr GL1W/00005682/0, dział III i IV wolny jest od wpisów (obciążeń).
Księga wieczysta nr GL1W/00035786/8,
W dziale III księgi wpisane są ograniczone prawa rzeczowe:
1) prawo drogi na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości Radlin Górny wyk. 533, wpisano dnia 1 października 1903 r.,
2) prawo drogi na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości Radlin Górny wyk. 534, wpisano dnia 19 listopada 1903 r., przy przepisywaniu ksiąg wieczystych Radlin Górny wyk. 534, 535, 598, 607, wpisano dnia 12 sierpnia 1961 r.,
3) służebność gruntowa w §5 umowy z dnia 8 marca 1963 r., na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntowej, mapa 6, nr 1751/252, na podstawie wniosku z dnia 12 marca 1963 r., nr 1665/63 i powołanej umowy, wpisano dnia 23 maja 1963 r., przeniesiono celem współobciążenia z księgi wieczystej nr KW 22160 dnia 4 lutego 1964 r.
Dział IV wolny jest od wpisów (obciążeń).
Księga wieczysta nr GL1W/00006180/8,
W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe:
1) prawo drogowe przeniesiono tu celem współobciążenia z KW 4903 W i KW Radlin wyk. 901, przeniesiono celem współobciążenia do KW 45531-W, dnia 26.03.2002 r.
Dział IV wolny jest od wpisów (obciążeń).
Księga wieczysta nr GL1W/00026108/6,
W dziale III księgi wieczystej wpisane są ograniczone prawa rzeczowe :
1) służebność drogowa na rzecz każdoczesnych właścicieli KW 31.201, 31.202, 31.203, bliżej opisana w §6 umowy z dnia 13.01.1962 r. w aktach Radlin Górny wyk. L. 241,
2) służebność drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości Radlin Górny L. 132 i 121, wpisana dnia 13.12.1911 r. przy wniosku nr 1434/91 W z dnia 06.09.1990 r. Tu przeniesiono celem współobciążenia z KW nr 86058-R dnia 06.09.1990 r.,
3) prawo drogowe na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości Radlin Górny wyk. L.673 wpisano dnia 13 grudnia 1911 r. przepisano dnia 7 marca 1963 r. przeniesiono do współobciążenia do KW 31196, 31197, 31198, 31199 dnia 7.03.1963 r.,
4) prawo drogowe na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości Radlin Górny wyk. L. 770 wpisano dnia 1 grudnia 1917 r. przepisano dnia 7 marca 1963 r., przeniesiono do współobciążenia do KW 31196, 31197, 31198, 31199 dnia 7.3.1963 r.,
5) służebność drogowa dla każdoczesnych właścicieli nieruchomości KW 31198, bliżej opisana w § 6 umowy,
6) prawo drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości Radlin Górny L. 533, 534, 633, 770, 132, 121, 673, 976, 134 i 261 oraz KW nr 31195, 31200, 31198 I 31597 R, przeniesiono z połączonych ksiąg wieczystych i wpisano dnia 12 marca 1990 r. z KW 4903 W., przeniesiono tu do współobciążenia prawo drogi i wpisano dnia 30 czerwca 1992 r., przeniesiono celem współobciążenia do KW 58735 W, dnia 29 listopada 2007 roku, przeniesiono do KW 64619 W przy odłączeniu części nieruchomości, celem współobciążenia, wpisano dnia 20 listopada 2009 r.,
7) prawo drogowe przeniesiono tu celem współobciążenia z KW 4903 W i KW Radlin wykaz 901, przeniesiono celem współobciążenia do KW 45531 W, dnia 26.03.2002 r.
Dział IV wolny jest od wpisów (obciążeń).
W/w nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych
w księgach wieczystych, a także jakichkolwiek zobowiązań.

2. Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 800.000,00 zł
Wadium 80.000,00 zł
Minimalne postąpienie 8.000,00 zł
Dostawa nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XXV/255/16 z dnia 7 grudnia 2016 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 6993 z dnia 21 grudnia 2016 r., nieruchomości przeznaczone są pod tereny zabudowy usługowej o symbolach planu J4U; R4U.
Przeznaczenie podstawowe to zabudowa usługowa, należy przez to rozumieć obiekty usługowe: handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, kultury, opieki zdrowotnej, oświaty, wychowania, usług związanych z obsługą pojazdów za wyjątkiem stacji paliw, bankowości, hotelarskie, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, porządku i bezpieczeństwa publicznego, turystyki, a także obiekty: straży pożarnej, policji, sportu i realizacji obiekty biurowe, o ile ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów nie stanowią inaczej.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) mieszkania wbudowane w budynki usługowe obejmujące mniej niż 40% powierzchni całkowitej budynku,
b) obiekty rzemiosła obejmującego działalność wytwórczą za wyjątkiem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
c) budynki mieszkalne jednorodzinne z zastrzeżeniem:
- zakaz realizacji nowych budynków mieszkalnych,
- dopuszcza się przebudowę bądź rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych, skutkującą zwiększeniem powierzchni całkowitej budynku o maksymalnie 20% w stosunku do stanu istniejącego.

4. Opis nieruchomości:
Nieruchomości położone są poza strefą centralną miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezabudowanych oraz zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Są niezabudowane, porośnięte trawą. Teren nieruchomości pochylony jest w kierunku południowym. Przez część działki gruntu nr 480/2 wzdłuż ul. Stefana Batorego przebiega sieć wodociągowa. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do ul. Stefana Batorego. Granice nieruchomości zostały prawnie ustalone przez firmę geodezyjną, w związku z realizacją zlecenia przez Miasto Wodzisław Śląskiego.

5. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 31 sierpnia 2017 r.

6. Terminy przeprowadzenia poprzedniego przetargu:
Na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 16 listopada 2017 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

7. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4b, sala 206, piętro I.

8. Forma, termin i miejsce wniesienia wadium:
1) Przystępujący do przetargu, winien wnieść wadium w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego nr 19 1240 4357 1111 0010 3970 9094 Bank Pekao S.A. do dnia 30 kwietnia 2018 r., z zastrzeżeniem, iż za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Miasta Wodzisławia Śl.
2) Dowód wniesienia wadium winien wskazywać nr działek oraz określać kto dokonał wpłaty
i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.
3) W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

9. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z lokalizacją i zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz uzgodnieniami branżowymi.

10. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wymaganym terminie i wysokości, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :
1) dowodu wniesienia wadium,
2) dowodu tożsamości,
3) w przypadku osób prawnych, dokumentu o wpisie w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, pełnomocnictwa notarialne dla osób reprezentujących podmiot,
4) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomości, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dokumentu o wpisie w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej RP, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej,
5) w przypadku małżonków posiadających ustawową wspólność majątkową, konieczna jest obecność w przetargu obojga małżonków, natomiast w przypadku niemożliwości uczestnictwa jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie przez przystępującego do przetargu małżonka stosownego oświadczenia zawierającego zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu,
6) w przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową, okazanie umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej oraz przedłożenie jej kserokopii,
7) w przypadku obywateli lub przedsiębiorców nie będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem,
8) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją i zagospodarowaniem nieruchomości w terenie, uzgodnieniami branżowymi oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (oświadczenie do odbioru w dniu przetargu).
Nie przedłożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w punktach 1-8 skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

11. Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:
1) zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg, w dniu zapłaty całej ceny sprzedaży nieruchomości,
2) zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej:
1) do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu plus należny podatek VAT, pomniejszonej o wpłacone wadium,
2) pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

14. Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
1) w przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów, nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.),
2) w przypadku konieczności wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę dla nieruchomości inwestor winien uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. decyzję , na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1161),
3) Nabywca zobowiązany jest na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,
4) w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywca we własnym zakresie uzyska indywidualne zapewnienia dostawy mediów,
5) w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny w uzgodnieniu z właścicielami sieci,
6) wznowienie i okazanie granic nieruchomości Nabywca zleca na koszt własny.

15. Prezydent Miasta Wodzisławia Ślaskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz
z przyczyną jego odwołania do publicznej wiadomości.

16. Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

17. Informację w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4B,
tel. 32/4590508, 32/4590547.
PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Kieca

Lokalizacja na mapie

Dane kontaktowe

 • Nazwa oferenta: Miasto Wodzisław Śląski
 • Imię: Michał
 • Nazwisko: Sobala
 • Adres: Bogumińska 4
 • Kod pocztowy: 44-300
 • Miasto: Wodzisław Śląski
 • Telefon: 32 459 05 62
 • E-mail: m.sobala@wodzislaw-slaski.pl
 • Inne ogłoszenia oferenta - zobacz

Wyślij zapytanie o ofertę

Imię i nazwisko(*):
E-mail(*):
Temat pytania(*):
Treść pytania:
  Wyślij kopię do mnie
Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
 • Wszystkie
 • Grunty
 • Lokale użytkowe
 • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalna Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 6/2018   mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.   Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Inwestycje na terenach włączonych do Strefy po 1 stycznia 2009 r. muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych” (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 r.). 3. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań  na terenach objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej niebędących własnością SSSE S.A. wynosi 20 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (adres poniżej), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 27 marca 2018 r., do godz. 10.00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, w dniu 27 marca 2018 r., o godz. 10.15. Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49; tel./fax: (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO NR 5/2018 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy. 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Suwałki o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5, dla której prowadzona jest KW: SU1S/00039664/7. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.     2.  Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego.   3.  Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego w cenie 8 000,00 zł + należny podatek VAT można nabyć w siedzibie Spółki (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty.   5.  Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia 29 marca 2018r. do godziny 12.00.   6.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 29 marca 2018 r. o godzinie 12.15. Wszelkich informacji udzielamy pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl 
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 6, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/9 
o pow. 10.776 m2, położonej w obrębie 9 przy ul. Narutowicza w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, 
KW nr KO1I/00042158/0. Powyższa działka stanowi własność Miasta Szczecinka i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Szczecinek”.   Cena wywoławcza netto 490.000,00 zł Postąpienie minimalne 4.900,00 zł Wadium 49.000,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich. Przetarg  na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 
27 marca 2018 r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.  Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 23 marca 2018 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne: - osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. - spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu, udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; - podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41 (40). Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl , www.bip.szczecinek.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w Pulsie Biznesu. www.sse.slupsk.pl

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW