Odpowiada Konstanty Dobiejewski, Managing Associate, radca prawny w Deloitte Legal.

Na koszty przekształcenia użytkowania wieczystego we własność składają się opłaty związane z samym postępowaniem (m. in. opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł za wniosek o przekształcenie) oraz opłata za przekształcenie, a więc opłata ustalana przez właściwy organ w decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jaką użytkownik wieczysty jest zobowiązany uiścić dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości.

Opłatę z tytułu przekształcenia ustala się w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością rynkową nieruchomości, a wartością prawa użytkowania wieczystego. Z reguły, w wypadku nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym wynosi ona ok. 30-45 proc. wartości nieruchomości. Im dłuższy okres użytkowania wieczystego nieruchomości już upłynął, tym wyższa będzie opłata za przekształcenie.

Warto jednak mieć na uwadze, że na wniosek użytkownika wieczystego opłata z tytułu przekształcenia może zostać rozłożona na raty na okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że użytkownik wieczysty wystąpi z wnioskiem o rozłożenie opłaty na czas krótszy niż 10 lat. Przy obecnym oprocentowaniu wynikającym z ustawy (w wysokości stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP) i rozłożeniu opłaty za przekształcenie na raty na okres 20 lat, roczne raty płatne z tytułu przekształcenia są zbliżone do opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości (przy założeniu naliczania ich od wartości rynkowej nieruchomości). Ponadto przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przewidują również możliwość udzielenia bonifikaty od opłaty.

Postępowanie przekształceniowe jest postępowaniem administracyjnoprawnym, wobec czego odpowiednie zastosowanie znajdują tutaj przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Co do zasady załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, a za taką należałoby uznać sprawę dotyczącą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Terminy te mogą być jednak przedłużane na zasadach określonych przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Oczywiście wniesienia odwołania i kontynuacji sporu przed sądami administracyjnymi cały proces może trwać nawet kilka lat.