Gmina Żagań

  • 26 listopada 2018
  • Urzędy miast

Urząd Gminy Żagań
ul. Armii Krajowej 9
68-100 Żagań
tel.: +48 68 458 48 00
adres e-mail: urzad@gminazagan.pl
adres www: www.gminazagan.pl

Kontakt do osób dedykowanych obsłudze inwestora


 

Lokalizacja

Gmina Wiejska Żagań poło­żona jest w zachodniej części kraju, w województwie lubuskim i po­wiecie żagańskim. Od północy sąsia­duje z gminą Nowogród Bobrzański, od wschodu gminami: Brzeźnica, Szprota­wa i Małomice; od południa graniczy z gminą Osiecznica (województwo dol­nośląski), od zachodu z gminami Iłowa i Żary. Siedziba gminy jest na terenie miasta Żagań. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 281 km2. Gminę tworzy 15 sołectw, a liczba mieszkańców wy­nosi ponad 7200 osób. Gmina ma cha­rakter rolniczy, z dużymi możliwościami zagospodarowania gospodarczego i przemysłowego.


 

Wolne tereny

Tereny po byłym lotnisku wojsko­wym

Powierzchnia całkowita: 36 ha podzielo­nych na 7 uzbrojonych działek.
Sposób zagospodarowania: teren przemy­słowy
Lokalizacja: działki położone są:
• Na terenie Gminy Żagań zlokalizowa­ne przy drodze wojewódzkiej nr 296, w odległości 3 km od drogi krajowej nr 12 relacji Żagań – Nowa Sól – w odle­głości 15 km od najbliższego zjazdu na autostradę A18 (E36) Wrocław- Berlin.
• W odległości ok. 30 km znajduje się najbliższy zjadz na drogę ekspresową S3.
Uzbrojenie: ok. 200 m od granicy terenu do przyłącza elektrycznego, gazowego, przyłącza wodno-kanalizacyjnego w granicach poszczególnych działek.
Proponowana cena: określona na podsta­wie operatu szacunkowego
Forma zbycia praw: przetarg lub negocjacje
Proponowana cena: 54,64 za mkw. brutto - do negocjacji

Atuty Gminy Żagań

W Gminie Żagań prowadzona jest głównie działalność rolnicza, jednak coraz większe­go znaczenia nabiera przemysł. W gminie działają elektrownie wykorzystujące ener­gię wód pływających. Rozwija się eksplo­atacja kruszywa budowlanego. Teren gminy obfituje w łoża piasków i żwirów. Na tere­nie gminy działają podmioty gospodarcze, wśród których są spółki z udziałem kapitału zagranicznego.

Sektor prywatny i publiczny łącznie obej­muje ponad 540 podmiotów, z tego po­nad 510 to podmioty gospodarcze sektora prywatnego. Przeważająca liczba podmio­tów gospodarczych działających na terenie gminy Żagań to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Są to głównie fir­my jednoosobowe lub mikro przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników.

Podmioty te prowadzą przede wszystkim działalność usługową taką jak: działalność handlowa, budowlana, produkcyjna oraz transportowa.
W miejscowości Tomaszowo, utworzonej w 1992 roku na terenach będących wcze­śniej w użytkowaniu wojsk rosyjskich znaj­duje się nadal 170 ha ciekawych terenów inwestycyjnych, z czego ponad 36 ha zo­stało włączonych do Kostrzyńsko-Słubic­kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 

Sieć komunikacyjna

Sieć drogową na terenie Gminy Żagań two­rzą drogi powiatowe, gminne, wojewódzkie oraz krajowe. Przez gminę Żagań biegnie autostrada A18, droga krajowa nr 12 oraz dwie drogi wojewódzkie: droga wojewódz­ka nr 295 (trasa łączy Nowogród Bobrzań­ski z Żaganiem) oraz nr 296 (relacji Kożu­chów - Żagań).
 


Publikacja została wydana w ramach projektu pn.: „Utworzenie Żagańsko - Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów