Rada Ministrów wydała 20 października rozporządzenie, na mocy którego ŁSSE zostaje rozszerzona o 36 hektarów.  Rozszerzenie ma przynieść ponad 900 miejsc pracy i pół miliarda inwestycji.

Włączenie w granice strefy gruntów zlokalizowanych w Łodzi, Łęczycy, Kleszczowie, Koluszkach i Wieluniu o łącznej powierzchni ponad 36 ha to nowelizacja, którą wprowadza projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Celem zmiany granic strefy jest intensyfikacja wykorzystania instrumentu specjalnych stref ekonomicznych dla rozwoju nowych inwestycji. Pozwoli to zwiększyć innowacyjność projektów, podnoszących konkurencyjność polskiej gospodarki oraz tworzących nowe miejsca pracy. W wyniku wprowadzonych zmian powierzchnia Strefy zwiększy się do ponad 1339 ha.

Szacuje się, że dzięki rozszerzeniu SSE o tereny zlokalizowane w Łodzi, powstanie ok. 940 nowych miejsc pracy i poniesione zostaną nakłady inwestycyjne w wysokości blisko 504 mln zł. Ponadto włączenie do Strefy gruntów prywatnych umożliwi ukończenie 4 inwestycji rozpoczętych przez HTL-Strefa w Łęczycy, Epicom w Kleszczowie, SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne w Koluszkach i Wielton w Wieluniu. Realizacja tych projektów pozwoli na utworzenie kolejnych 720 nowych miejsc pracy oraz utrzymanie blisko 2 tys. już istniejących etatów.