Dziś krakowskie obligacje komunalne zadebiutują na Giełdzie Papierów Wartościowych.  

Krakowskie papiery dłużne zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst w 2 seriach. Na serię I będzie się składało 180 tys. obligacji o wartości nominalnej 180 mln zł oraz jednostkowej wartości nominalnej 1000 zł. Z kolei serię II będzie stanowiło 120 tys. obligacji w łącznej wartości nominalnej 120 mln zł (jednostkowa wartość nominalna będzie taka sama – 1000 zł). Całkowita wartość krakowskich papierów dłużnych, które właśnie dzisiaj (czyli 24 kwietnia) zadebiutują na GPW, wynosi 300 mln zł.

Za największe zalety emisji obligacji komunalnych na rynku Catalyst uznawany jest bezpośredni dostęp do kapitału i inwestorów. Wśród innych pozytywnych cech wymienia się także niższą marżę oraz dłuższy okres spłaty w stosunku do kredytów. Samorządy, które decydują się na emisję obligacji, powinny zadbać nie tylko o zwiększenie swojej wiarygodności, lecz także o to, żeby pozyskiwanie kapitału w przyszłości było łatwiejsze.

Wyznaczono już datę wykupu I serii krakowskich obligacji – będzie to kwiecień 2024 roku. Wykup serii II zaplanowano zaś na październik 2027 roku. Odsetki (dla obydwu serii) wypłacane będą co pół roku na podstawie stopy WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestorów w wysokości 1,6 proc.