Ze Zbigniewem Podrazą, prezydentem miasta Dąbrowa Górnicza, na temat terenów inwestycyjnych, rozmawia serwis terenyinwestycyjne.info.

W ostatnich latach Dąbrowa Górnicza skupia się na przyciąganiu firm z sektora automotive. Jakie atuty miasta powodują, że to dobry kierunek dla inwestycji z branży motoryzacyjnej?


Region śląski, obok dolnośląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego, zaliczany jest do regionów o największej atrakcyjności inwestycyjnej dla kapitału zagranicznego i najmniejszym ryzyku. Na ożywienie gospodarcze regionu wpłynęło powstanie specjalnej strefy ekonomicznej, gdzie do tej pory zainwestowało wiele międzynarodowych korporacji, powstały nowe miejsca pracy. W regionie zainwestowało łącznie kilkaset firm zagranicznych, a w samej Dąbrowie Górniczej mamy 163 podmioty z kapitałem zagranicznym, w tym nowego inwestora z branży automotive- NGK Ceramics, który wybudował fabrykę o wartości 300 mln PLN na terenie inwestycyjnym Tucznawa.
W województwie działa wiele organizacji o charakterze biznesowym - branżowe i regionalne izby gospodarcze, związki i towarzystwa gospodarcze, ośrodki wspierania przedsiębiorczości, doradcze
i informacji gospodarczej.

Jeśli chodzi natomiast o konkurencyjność na tle innych krajów z doświadczeń i rozmów z inwestorami jakie prowadzi Dąbrowa Górnicza wynika, że inwestorzy, a zwłaszcza ci z branży motoryzacyjnej szukają terenów inwestycyjnych właśnie w naszym województwie argumentując wybór lokalizacji dobrymi warunkami do rozwoju biznesu, dostępem do siły roboczej, a w tym wykwalifikowanych specjalistów oraz dobrze rozbudowaną infrastrukturą drogową. Na Śląsku mamy bardzo dobrze rozwiniętą również bazę edukacyjną – uniwersytety i politechniki, których absolwenci poza otrzymanym wykształceniem i wiedzą dysponują doskonałą i biegłą znajomością języków obcych. Dużym atutem Dąbrowy Górniczej jest również obecność mocnych przedstawicieli z branży motoryzacyjnej, którzy przyciągają za sobą swoich poddostawców i kooperantów.

Wspomniana przez Pana firma NGK Ceramics Polska była pierwszym przedstawicielem branży automotive inwestującym na terenie Tucznawy (podstrefa KSSE). Jak wyglądał proces zainteresowania tego japońskiego inwestora terenami w Dąbrowie?

Firma NGK Ceramics na swoją drugą lokalizację w Polsce, zaraz po Gliwicach wybrała właśnie Dąbrowę Górniczą i tereny w Tucznawie. Negocjacje trwały ponad rok. Zaangażowane w ten proces od samego początku były władze miasta, Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów oraz pion wydziałów odpowiedzialnych za inwestycje oraz wydawanie niezbędnych decyzji i pozwoleń. Mogliśmy również liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne przedstawicieli dostawców mediów oraz instytucji okołobiznesowych, a w szczególności Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na każdym kroku podkreślaliśmy nasze największe atuty tj. bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową i komunikacyjną, zasoby ludzkie i dostęp do wykwalifikowanej kadry oraz dostęp do mediów. Wierzę, że jest to dobry prognostyk dla naszych terenów i niebawem w Dąbrowie Górniczej na terenie inwestycyjnym Tucznawa pojawią się kolejne projekty inwestycyjne.

Miasto planuje przyłączenie do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej kolejnych terenów. Kiedy spodziewają się Państwo zgody na przyłączenie tych gruntów i ile w sumie hektarów będzie dostępnych dla inwestorów oraz jak będą przygotowane te działki?

Dąbrowa Górnicza jest gotowa do objęcia granicami strefy ekonomicznej dodatkowych 136 hektarów terenu inwestycyjnego Tucznawa. Dąbrowska rada miejska podjęła już taką decyzję, a wniosek w tej sprawie do Rady Ministrów złożyła Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w czerwcu tego roku. Jeśli zyska on jeszcze przychylność rządu, przed zmianami w zakresie funkcjonowania stref, w ofercie Dąbrowy Górniczej pojawi się prawie 200 hektarów terenów o statusie specjalnej strefy ekonomicznej. Dzięki temu Dąbrowa Górnicza zyska jedną z większych ofert tego typu w Polsce, a z pewnością największą w regionie.

Jakie prace związane z przygotowaniem terenów pod inwestycje planowane są na 2018 rok ?

„Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV” to jedna z najważniejszych tego typu inwestycji. Zakres robót budowlanych obejmuje: budowę dróg wewnętrznych wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowę kanalizacji dla suchych dolin. Obecnie wchodzimy w fazę końcową jej realizacji. Pozostała tylko budowa odcinka jednej z dróg wewnętrznych oraz położenie infrastruktury w pasach technologicznych.

W jakim kierunku chciałby Pan widzieć rozwój gospodarczy Dąbrowy?

Zaktualizowana Strategia Miasta, która nawiązuje do „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego”, określa dwa bloki inteligentnych specjalizacji dla Dąbrowy Górniczej. Pierwszy to przemysł: motoryzacyjny, stalowy, chemiczny, przetwórstwo szkła i tworzyw sztucznych, logistyka i technologie ICT oraz centra usług wspólnych. Natomiast drugą specjalizacją dla miasta są usługi sportowo – rekreacyjne oraz specjalistyczne usługi medyczne.

Obecnie, poza infrastrukturą, dla inwestorów liczy się dostępność wykwalifikowanej siły roboczej. Jak w tej kwestii Dąbrowa współpracuje z firmami i jak wygląda dostępność pracowników w regionie?

Atutem miasta jest młode i wykształcone społeczeństwo. Obecnie w Dąbrowie Górniczej mieszka ponad 120 tys. ludzi, w tym ok. 62 % w wieku produkcyjnym. Na terenie miasta działają dwie uczelnie wyższe – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego oraz 4 zespoły szkół – 3 o profilu technicznych i 1 ekonomiczny. Urząd Miejski wraz z organizacjami gospodarczymi i przedsiębiorcami podejmuje szereg starań, których celem jest dopasowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Na czym polegają te działania?

W ramach warsztatów i konferencji wymienia się opinie i pomysły dotyczące wymogów rynku pracy oraz dostosowania do nich profili kształcenia. Owocem tych działań są nowe kierunki w szkołach ponadgimnazjalnych kształcące pod potrzeby funkcjonujących w mieście zakładów pracy oraz umowy szkół z przedsiębiorcami przygotowujące uczniów w ramach praktyk do przyszłej pracy. Przedsięwzięcia tego rodzaju przekładają się na zmniejszenie bezrobocia i pozwalają młodym ludziom lepiej planować ścieżki rozwoju zawodowego. Tym sposobem, dla przedsiębiorców Dąbrowa staje się profesjonalnym zasobem gruntownie i fachowo przygotowanych kadr. W Dąbrowie Górniczej organizowane są ogólnopolskie akcje takie jak Dzień Przedsiębiorczości i Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Aktywność, zaangażowanie oraz współpraca samorządu i biznesu pozwalają młodzieży szkolnej w trakcie ich trwania – podczas praktyk, wykładów i prezentacji – poznać specyfikę pracy w przedsiębiorstwach działających w Dąbrowie. Młodzi mieszkańcy zyskują dzięki temu wiedzę jakie kompetencje i umiejętności wymagane są w poszczególnych firmach, weryfikują też swoje wyobrażenia na temat funkcjonowania różnorodnych branż i sektorów rynku. Do tego nowatorskiego przedsięwzięcia włącza się sukcesywnie coraz więcej zakładów pracy i szkół.

Dla inwestorów ważna jest również jakość życia w mieście. Jednym z jej składników jest sprawna komunikacja. Dąbrowa stawia zarówno na wydajną komunikację publiczną, jak i na wygodne centra przesiadkowe. Jakie inwestycje w tym zakresie są realizowane i co jeszcze Państwo planują?

W październiku wspólnie z PKP PLK ogłosiliśmy przetarg na projekt przebudowy rejonów dworców w centrum Dąbrowy Górniczej i dzielnicy Gołonóg. W centrum powstanie Zintegrowane Centrum Komunikacyjne złożone z przystanków autobusowych, parkingów Park&Ride oraz parkingów i wypożyczalni rowerów. Dodatkowo powstanie zupełnie nowy węzeł drogowy umożliwiający podjechanie bezpośrednio pod budynek dworca oraz komunikujący go z rewitalizowanymi terenami dawnej fabryki maszyn DEFUM (projekt Fabryka Pełna Życia). PKP PLK odpowiedzialne jest za przebudowę torowisk i peronów, budowę podziemnego przejścia pieszo-rowerowego łączącego dworzec z peronami oraz budowę tunelu drogowego łączącego ul. Kościuszki z ul. Limanowskiego.

W dzielnicy Gołonóg, podobnie jak w centrum, zadaniem gminy będzie stworzenie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego z przystankami autobusowymi, parkingami oraz wypożyczalnią rowerów. Powstaną też dwa nowe węzły łączące dotychczasowy układ komunikacyjny z planowanym przez PKP tunelem w miejscu obecnego przejazdu kolejowego. Poza budową tunelu, kolej zajmie się przebudową torowisk i peronów oraz budową podziemnego przejścia pieszo-rowerowego łączącego dworzec z peronami. Zwieńczeniem całości będą remonty dworców w centrum i Gołonogu. Inwestycja przewidziana jest do realizacji do 2020, a jej wartość to ponad 100 mln zł.

Dziękujemy za rozmowę.