Proces rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Jakie wyzwania i obowiązki niesie ze sobą?

  • 7 lutego 2023
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. Remea)

W ciągu ostatniej dekady w Europie i w Polsce zauważalny jest trend adaptacji i rozbudowy obiektów poprzemysłowych. Na co należy w takim przypadku szczególnie zwrócić uwagę? Tego się dowiesz z poniższego artykułu.

Tereny poprzemysłowe to obszary, które przestały być miejscem produkcji przemysłowej lub przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tej produkcji obrębie zakładów przemysłowych, łącznie z obszarami niedokończonych inwestycji przemysłowych. W dobie zrównoważonego rozwoju,gdy chroni się środowisko naturalne, wykorzystuje już zurbanizowane tereny na nowo – jest to wręcz niezbędne. Jednocześnie rewitalizacja tych miejsc niesie ze sobą duże wyzwanie, zarówno społeczne, ekonomiczne, jak i przestrzenne, w zależności od zastanych lokalnych uwarunkowań. 

W ramach określenia warunków  gruntowo-wodnych oraz spełnienia wymagań prawnych przy planowaniu budowy obiektu budowlanego wymaga się sporządzenia, co najmniej opinii geotechnicznej. Informacje dotyczące zakresu jaki powinna zawierać opinia geotechniczna opisane są w rozporządzeniu (Dz.U. 2012poz. 463). 

O czym należy pamiętać? 

Ustalając geotechniczne warunki posadowienia szczególnie na terenach przemysłowych, ale wymóg ten nie ogranicza się wyłącznie do stosowania w przypadku terenów poprzemysłowych, należy pamiętać o jednym z zapisów (§ 3 ust. 1 pkt 10 rozp. z 2012r), który za każdym razem nakłada obowiązek wykonania analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń w podłożu, co nie w każdym  z przypadków prowadzi do wykonywania badań sozologicznych w terenie. 
 

Od czego należy zacząć? 

Przymierzając się do procesu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi należy przeanalizować zapisy, informacje dostępne w archiwalnych dokumentacjach w celu ustalenia jakiego rodzaju działalność była prowadzona na przedmiotowym terenie w przeszłości oraz w jaki sposób użytkowano ten teren. Dobrą praktyką wykorzystywaną w ramach prowadzenia w/w oceny jest określenie wystąpienia zanieczyszczenia gruntu, wody lub powietrza gruntowego poprzez prowadzenie środowiskowych badań przesiewowych, wykonywanych na miejscu bez konieczności prowadzenia kosztownych analiz w akredytowanych laboratoriach, co na tak wstępnym etapie z wysokim prawdopodobieństwem ograniczy koszty jakie przeznaczymy na ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Dodatkowo, co przemawia za wykorzystaniem takich badań przesiewowych na miejscu, jest krótki czas w jakim otrzymujemy wynik badania, co niewątpliwie w wielu przypadkach może odegrać wielką rolę w dalszym przebiegu procesu inwestycyjnego. 

Foto 1


Co w przypadku, kiedy na etapie wstępnych analiz okazuje się, że ryzyko występowania zanieczyszczeń wzrosło po przeprowadzonej przez nas analizie historycznej? 

Należy postępować zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (DZ.U. 2016 poz.1395), czyli iść o krok dalej, wykonać badania środowiskowe (sozologiczne), których przeprowadzenie należy powierzyć specjalistycznej firmie posiadającej akredytację na pobieranie próbek gruntu. Szczególną uwagę należy zwrócić na zastosowaną technikę pobierania próbek, która powinna być przeprowadzona w sposób certyfikowany z zachowaniem odpowiedniej jakości. Jakość tą w wielu przypadkach jesteśmy w stanie uzyskać wykorzystując dostępne na polskim rynku techniki pobierania próbek do badań sozologicznych, poprzez wykorzystanie odpowiednich maszyn, dających możliwość pobierania materiału do badań wysokiej jakości np. direct push, co minimalizuje ryzyko błędnego szacowania kubatury zanieczyszczeń, a w efekcie finalnym prowadzonych prac remediacyjnych. Odpowiednio jakościowe podejście do badań sozologicznych połączonych z badaniami geotechnicznymi niosą dla inwestora wiele korzyści w postaci oszczędności czasu, a także środków finansowych jakie należy ponieść na to zadanie zarówno w kontekście oczyszczania podłoża jak i posadowienia obiektu. 

Foto 2


Co może nas zaskoczyć prowadząc badania środowiskowe? 

Postępując zgodnie z zapisami rozporządzenia (DZ.U. 2016 poz.1395), wykonując badania wstępne, a po nich badania szczegółowe okazuje się, że w wielu przypadkach etap badań szczegółowych wiąże się z kilkoma wyjazdami w teren i wtedy zadajemy sobie pytanie jak to możliwe? Etap badań szczegółowych jest bardzo ważny, ideą całego procesu jest rzetelne i wiarygodne określenie ilościowe i jakościowe kubatury występujących zanieczyszczeń, aby zaproponować optymalny proces oczyszczenia z występujących zanieczyszczeń. Z uwagi na fakt, że w wielu przypadkach mamy do czynienia z  terenem zurbanizowanym, odmiennymi warunkami gruntowymi, a także hot spotami powstałymi w wyniku prowadzonej poprzednio działalności łączymy wiele aspektów, aby wnioski z badań odwzorowywały rzeczywistość. 

Aby wspomóc cały proces badań na Polski rynek wprowadzono ocenę zanieczyszczenia środowiska gruntowego wykonywanymi technikami in-situ. Badania te pozwalają w czasie rzeczywistym wykrywać zanieczyszczenia występujące w gruncie z dużą dokładnością, czego nie jesteśmy w stanie uzyskać wykonując tradycyjną ocenę zanieczyszczenia pobierając próbki z określonych przedziałów głębokości i przekazując je do laboratorium. 

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów