Realizacja projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem środków unijnych (tzw. projekty hybrydowe) jest bardzo złożona, a z uwagi na nieodpowiednie regulacje prawne – trudna w realizacji. Znowelizowane wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązują od 14 października 2016 r. Jakie zmiany wprowadziły w zakresie projektów hybrydowych?

– Wytyczne wprowadziły dwie istotne regulacje. Po pierwsze, wskazano w nich, że wydatki ponoszone przez partnera prywatnego, który nie jest beneficjentem, kwalifikują się do refundacji (rozliczenia) w ramach przyznanego dofinansowania. Jest to wierne powielenie przepisów rozporządzenia UE nr 1303/2013, które obowiązuje już niemal 3 lata – komentuje dr Rafał Cieślak z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. – Trudno zatem mówić w tym przypadku o jakiejkolwiek zmianie.

Jak podkreśla prawnik, druga z wprowadzonych zmian ma za to bardzo istotne znaczenie. Chodzi o brak konieczności stosowania zasady konkurencyjności do wyboru podwykonawców przez partnerów prywatnych wyłonionych na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. – Niektóre instytucje zarządzające programami operacyjnymi miały co do tego wątpliwości. Tymczasem, jeżeli wybieramy już wykonawcę zamówienia publicznego (lub koncesji), trudno wymagać, aby stosowali oni przepisy o zamówieniach publicznych lub konkurencyjne tryby wyłaniania podwykonawców, choć przepisy o zamówieniach publicznych wprowadzają i tu pewne wyjątki – dodaje ekspert.

Wprowadzone zmiany z pewnością stanowią krok w dobrą stronę, ale nie są wystarczające. Nie ulega wątpliwości, że wszyscy uczestnicy rynku PPP zainteresowani realizacją projektów hybrydowych czekają na gruntowną nowelizację innego dokumentu – Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. – Miejmy nadzieję, że po pierwszych doświadczeniach i problemach, jakie zostały zidentyfikowane, przygotowywany przez Ministerstwo Rozwoju dokument będzie w sposób kompleksowy regulował to zagadnienie. W przeciwnym razie nie ma co liczyć, że instytucje zarządzające oraz beneficjenci będą szczególnie zainteresowani realizacją projektów hybrydowych. To są trudne i bardzo złożone projekty, które muszą mieć rzeczywiste oparcie w regulacjach prawnych – podsumowuje mec. Rafał Cieślak.