W Warszawie odbyły się pierwsze spotkanie z cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli instytucji publicznych i przedsiębiorców, poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego, organizowane w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce. W ramach projektu realizowane będą działania informacyjno-doradcze oraz promocyjne.

Projekt został stworzony i będzie realizowany z myślą o przedstawicielach podmiotów publicznych m.in. administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, podległym im jednostkom i zakładom/spółkom komunalnym zainteresowanym realizacją przedsięwzięć w modelu PPP oraz przedstawicielom przedsiębiorstw – inwestorów. Zakłada się, że wsparciem objętych zostanie co najmniej 100 podmiotów sektora publicznego oraz 60 przedsiębiorstw biorących udział w seminariach regionalnych na temat PPP.

Ponadto przedstawiciele podmiotów biorących udział w konkursach projektów PPP, wezmą udział w wizytach studyjnych zorganizowanych w krajach UE, w których z sukcesem realizowane są projekty PPP.

Projekt przewiduje także dwie edycje konkursu dla podmiotów publicznych na najlepsze projekty inwestycyjne wykorzystujące formułę PPP. Zwycięzcy mogą liczyć na wsparcie doradcze PARP podczas realizacji swoich koncepcji. W ramach projektu odbędą się również konferencje, debaty eksperckie i spotkania z mediami. Równolegle do podejmowanych działań zrealizowana zostanie kampania informacyjno-promocyjna upowszechniająca PPP, której jednym z elementów będzie publikacja pt. "Biuletyn PPP". Seminaria będą miały formę 2-dniowych otwartych spotkań dyskusyjnych, odbędą się po jednym w każdym województwie. Udział w nich jest bezpłatny.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną również seminaria regionalne we wszystkich województwach, które potrwają od grudnia 2011 roku do czerwca 2012 roku. Seminaria będą miały formę 2-dniowych otwartych spotkań dyskusyjnych, odbędą się po jednym w każdym województwie. Udział w nich jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.1.3 „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3.