Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło przetarg ograniczony na zawarcie umowy ramowej dotyczącej doradztwa i warsztatów specjalistycznych w zakresie przygotowania do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.

Doradztwo obejmie wszelkiego rodzaju kwestie związane z przygotowaniem i realizacją projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, zwanych dalej „projektami ppp”, w tym przede wszystkim aspekty prawne, finansowe, ekonomiczne i techniczne na etapie przygotowania projektów ppp. Na podstawie zebranych doświadczeń wyłonieni Wykonawcy przeprowadzą również warsztaty specjalistyczne z zakresu ppp dedykowane stronie publicznej.

Wsparciem objęte zostaną projekty realizowane przez podmioty publiczne lub koncesjodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi ub innych (przyszłych) przepisów krajowych obowiązujących w ww. zakresie. W efekcie wsparcia powstaną doświadczenia oraz dokumentacja wzorcowa dla projektów ppp, która zostanie opublikowana i udostępniona do wykorzystania przez podmioty publiczne.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 3 grudnia.