I wreszcie stało się – doczekaliśmy się pierwszej w Polsce umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, która realizowana będzie jako projekt hybrydowy PPP w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. W dniu 30 stycznia 2017 r. Miasto Zgierz podpisało z firmą EngieServices Sp. z o.o. umowę, której przedmiotem jest kompleksowa termomodernizacja 24 obiektów oświatowych. Jest to również pierwsze przedsięwzięcie PPP realizowane w województwie łódzkim.

Wartość wybranej dla miasta oferty wynosi 56,5 mln zł. Partner prywatny, EngieServices Sp. z o.o., zapewni projektowanie, przeprowadzenie robót budowlanych i prac termomodernizacyjnych, sfinansowanie inwestycji oraz zarządzanie gospodarką energetyczną w zmodernizowanych obiektach. Umowę zawarto na ponad 16 lat, przy czym etap inwestycyjny zakończy się w drugiej połowie 2018 roku. Partner prywatny zagwarantował stronie publicznej osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii cieplnej w wysokości 43,5% (średnia ze wszystkich obiektów). Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Strategii ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Dofinansowanie unijne może wynieść nawet 35 mln zł. Kompleksową obsługę prawną, finansową i techniczną tego przedsięwzięcia zapewniła Miastu Zgierz firma doradcza od PPP – Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, której zespołem kieruje mec. Rafał Cieślak.

– Projekty hybrydowe PPP to bardzo złożone struktury prawne, zakładające finansowanie projektu de facto z trzech źródeł: środków unijnych, kapitału partnera prywatnego i wkładu strony publicznej – mówi dr Rafał Cieślak. Realizację hybrydowych PPP dodatkowo utrudnia brak precyzyjnych przepisów, na bazie których przedsięwzięcia takie mogą być wdrażane. –Formalnie istnieją podstawy prawne do łączenia PPP i środków UE, ale są one na tyle ogóle, że podmiot publiczny musi dołożyć najwyższej staranności w konstruowaniu umowy z partnerem prywatnym w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe wdrożenie projektu i wykorzystanie środków europejskich – stwierdza mec. Cieślak. Do tego instytucje zarządzające programami operacyjnymi nie dysponują szczegółowymi procedurami wdrażania projektów PPP, w związku z czym muszą wspólnie z beneficjentami wypracowywać nowe rozwiązania, zapewniające wykonalność projektów. Przeprowadzenie postępowania PPP i równoczesne pozyskanie środków unijnych stanowi proces złożony i długotrwały, co zwiększa ryzyko niepowodzenia projektu. – To prawda, ale takie ryzyko się opłaca. Trudno o bardziej korzystne rozwiązania dla finansów sektora publicznego niż hybrydowe PPP – podkreśla prawnik. W hybrydowe PPP muszą być w równym stopniu włączeni beneficjenci, jak też instytucje zarządzające, dla których nie są to łatwe projekty. Angażując doświadczonych doradców można, liczyć na sukces projektu.

Zdaniem mec. Cieślaka sektor efektywności energetycznej jest jednym z najlepszych pól do współpracy publiczno-prywatnej. Można w nim bowiem zidentyfikować istotną wartość dodaną – w projektach PPP/ESCO partner prywatny nie tylko finansuje inwestycję i przeprowadza roboty budowlane, ale także wdraża system zarządzania energią i gwarantuje ogromne oszczędności w jej zużyciu. – Nie mam najmniejszych wątpliwości, że PPP związane z efektywnością energetyczną to przyszłość dla polskich miast i gmin, zwłaszcza w obliczu możliwości dofinansowania takich projektów ze środków unijnych – komentuje dr Cieślak. – Gratuluję władzom Zgierza decyzji o realizacji hybrydowego PPP. Jestem przekonany, że ogromny wysiłek włożony w przygotowanie tego projektu zostanie już niebawem doceniony przez mieszkańców. Szczególnie zyskają na nim dzieci i młodzież, korzystające na co dzień z modernizowanych obiektów – podsumowuje ekspert.