Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku, Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, Kompleksowa Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Karczew to tylko kilka przykładów projektów zrealizowanych przez beneficjentów projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytutu PPP „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Celem projektu było upowszechnienie wiedzy o ppp oraz zwiększenie liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydała właśnie ostatni, trzynasty numer „Biuletynu ppp”. Zostały w nim zaprezentowane działania wykonane w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne” oraz dobre praktyki, które wykształciły się w czasie jego realizacji, ukazane na tle rozwijającego się rynku ppp w Polsce. - W ciągu ponad 4 lat podjęto szereg działań mających na celu upowszechnienie wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym, czyli formule współpracy sektora publicznego i prywatnego przy realizacji inwestycji publicznych - mówi Bartosz Korbus, koordynator projektu z ramienia IPPP. – Przeszkolono ok. 1000 osób – pracowników administracji publicznej i pracowników przedsiębiorstw zainteresowanych nawiązaniem współpracy typu ppp z administracją. 12 przedsięwzięć otrzymało bezpłatne wsparcie doradcze jako nagrodę w organizowanym przez nas Konkursie 3P. Ponad 30 przedsiębiorców skorzystało z indywidualnego doradztwa ppp. Spośród wszystkich ogłoszonych od 2012 roku postępowań, ponad 40 zostało przygotowanych przez podmioty, które korzystały ze wsparcia i doświadczeń projektu systemowego PARP – wylicza ekspert.

Projekt skierowany był zarówno do podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Jak podkreślają uczestnicy szkoleń i debat organizowanych w ramach projektu, odpowiednie przygotowanie strony publicznej i prywatnej oraz zrozumienie potrzeb partnera jest jednym z kluczowych czynników decydujących o sukcesie inwestycji. – Z punktu widzenia przedsiębiorców, bardzo istotne jest, aby sektor publiczny rozumiał, na czym polega koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego i był w stanie przygotować się w kompetentny sposób do negocjacji. Z tego punktu widzenia, również działania projektu skierowane do administracji samorządowej – naszego partnera, miały korzystne znaczenie dla naszej działalności w obszarze efektywności energetycznej w formule ppp - tłumaczy Marek Tobiacelli, dyrektor Działu Efektywności Energetycznej w Siemens.

W maju 2011 roku, kiedy rozpoczynał się projekt PARP, liczba zawartych umów o ppp/koncesji wynosiła 24. Obecnie jest ich 105. – Partnerstwo publiczno-prywatne to nadzieja większości polskich samorządów na efektywne ekonomicznie inwestycje w czasach ograniczonych zasobów finansowych. Dla podmiotów prywatnych jest to z kolei możliwość uruchomienia nowego kanału dystrybucji swoich usług i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa – podkreśla Bartosz Korbus z Instytutu PPP.