Słupaka SSE zapraszamy przedsiębiorców i samorządy do udziału w seminariach biznesowych nt. nowego rządowego programu tzw. Polska Strefa Inwestycji (PSI) w Wałczu, Koszalinie, Słupsku i Karlinie.

W ramach PSI przedsiębiorcy, planujący budowę nowych zakładów produkcyjnych lub usługowych, mogą starać się o uzyskanie pomocy publicznej na realizację nowych inwestycji/reinwestycji. Wspólnie z firmą Deloitte, samorządami i partnerami gospodarczymi, zapraszamy do udziału w seminariach biznesowych, podczas których wskażemy jakie są możliwości uzyskania zwolnienia w podatku dochodowym z tytułu realiziacji nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy.

Organizatorami wydarzeń są: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i firma Deloitte. Partnerami poszczególnych wydarzeń są:  Miasto Wałcz, Miasto Koszalin i Miasto Karlino oraz Spółki Samorządu Woj. Pomorskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem w Słupsku objął Marszałek Woj. Pomorskiego.

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna - już teraz w każdej gminie środkowego Pomorza. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji wg nowych zasad.

W dniu 4 września 2018 r. opublikowano rozporządzenia wykonawcze do uchwalonej w czerwcu br. ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Dzięki temu cała Polska stała się jedną specjalną strefą ekonomiczną tzw. Polską Strefą Inwestycji. Czternastu spółkom zarządzającym SSE przypisano geograficzne obszary działania. Zdefiniowano także zasady i kryteria udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.

Na jakim obszarze działa teraz Słupska SSE?

Słupska SSE obejmuje swym zasięgiem 16 powiatów Pomorza Środkowego, a Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która zarządza Słupską Strefą, staje się regionalnym punktem kontaktowym zarówno dla przedsiębiorców, zainteresowanych uzyskaniem decyzji o wsparciu na realizację nowych inwestycji oraz gmin działających na terenie tych powiatów.

2018.09.04 Strefy wpływow i tereny inwestycyjne w SSSEDecyzja o wsparciu będzie umożliwiała przedsiębiorcom ubieganie się o zwolnienie od podatku dochodowego i będzie wydawana na okres od 10 do 15 lat, w zależności od lokalizacji inwestycji. Maksymalny 15-letni okres będzie udzielany dla inwestycji realizowanych na terenie dotychczasowych podstref Słupskiej SSE.

Warunkiem uzyskania decyzji będzie spełnienie przez przedsiębiorców kryteriów ilościowych (uzależnionych od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji) oraz kryteriów jakościowych opisanych w Rozporządzeniu ws. pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji  (Dz.U. 2018, poz. 1713).

Kryteria ilościowe będą określały minimalne koszty inwestycji, których wysokość uzależniona będzie od stopy bezrobocia w danym powiecie (w porównaniu do przeciętnej stopy bezrobocia kraju), wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju inwestycji (sektora usług lub sektora przemysłowego). Mikro, małe i średnie firmy oraz inwestycje z sektora nowoczesnych usług będą mogły liczyć na obniżenie kryterium ilościowego od 80 do 98%.

Przedsiębiorcy z regionu Pomorza Środkowego zainteresowani uzyskaniem wsparcia na nowe inwestycje mogą zwrócić się do Słupskiej SSE w celu analizy czy dany projekt inwestycyjny wpisuje się w ramy rządowego programu Polskiej Strefy Inwestycji.

O szczegółach nowego rządowego programu będzie można się dowiedzieć w trakcie organizowanych seminariów biznesowych.

02.10.2018 - Wałcz
09.10.2018 - Koszalin
16.10.2018 - Słupsk
17.10.2018 - Karlino