Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Łódź: Podpisano umowę o sprzedaży działki pod budowę Bramy Miasta

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Łódź: Podpisano umowę o sprzedaży działki pod budowę Bramy Miasta

Umowę przed­wstęp­ną o sprze­da­ży dział­ki pod bu­do­wę tzw. Bramy Mia­sta na te­re­nie No­we­go Cen­trum Łodzi pod­pi­sał w ostatni dzień 2013 roku łódz­ki ma­gi­strat ze spół­ką LDZ Brama. Za teren o po­wierzch­ni ponad 7,5 tys. m kw. spół­ka za­pła­ci­ła ponad 40 mln zł.

Na razie budżet miasta wzbogacił się o ok. 16 mln zł z 40 mln zł, które zapłaci inwestor. Po­zo­sta­ła kwota ma być za­pła­co­na do końca czerw­ca przy­szłe­go roku. "Brama Mia­sta" ma być re­pre­zen­ta­cyj­nym bu­dyn­kiem i ar­chi­tek­to­nicz­nym sym­bo­lem Łodzi, który łą­czyć ma po­wsta­ją­ce NCŁ z hi­sto­rycz­nym Śród­mie­ściem.

In­we­sty­cja po­wsta­nie na dział­kach o łącz­nej po­wierzch­ni ponad 7,5 tys. m kw. Zgod­nie z wa­run­ka­mi prze­tar­gu i kon­cep­cją ar­chi­tek­to­nicz­ną mak­sy­mal­na po­wierzch­nia użyt­ko­wa bu­dyn­ku może wy­nieść ponad 38 tys. m kw., obiekt bę­dzie mógł mieć mak­sy­mal­nie 64 me­trów wy­so­ko­ści i naj­wy­żej 13 kon­dy­gna­cji. Dwie pierw­sze kon­dy­gna­cje bu­dyn­ku prze­zna­czo­ne zo­sta­ną na dzia­łal­ność usłu­go­wą m.​in. skle­py i re­stau­ra­cje. Po­zo­sta­łą część zajmą po­wierzch­nie biu­ro­we na wy­na­jem, choć nie­wy­klu­czo­ne, że na naj­wyż­szych kon­dy­gna­cjach znaj­dą się miesz­ka­nia i apar­ta­men­ty.

Koszt in­we­sty­cji, która ma być go­to­wa w 2018 r., sza­co­wa­ny jest na ok. 50 mln euro. Spół­ka LDZ Brama za­wią­za­na jest przez dwie łódz­kie firmy - Grupa Atlas (75 proc. udzia­łów) i Bu­do­mal Dom (25 proc.).

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 ) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 15/2017 mających na celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.  Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Cena  Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. 3. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (Suwałki, ul. T. Noniewicza 49), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 03.11.2017 r. do godziny 12.00 . 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49,  w dniu 06.11.2017 r.   o godzinie 10.00 7. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty ich otwarcie będzie następowało w kolejności złożenia, o każdej pełnej godzinie, począwszy od godziny 10.00. Wszelkich informacji udzielamy w biurze SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49, tel./fax:, (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW