Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Pruszków: Producent mebli ruszy z produkcją na terenie parku logistycznego MLP

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Pruszków: Producent mebli ruszy z produkcją na terenie parku logistycznego MLP
Global Kruś, polski producent mebli sklepowych, zdecydował się na rozpoczęcie produkcji na terenie MLP Pruszków II. 

Producent mebli komercyjnych Global Kruś wynajął ponad 2000 mkw. powierzchni produkcyjnej oraz niemal 400 mkw. powierzchni biurowej w MLP Pruszków II. Na terenie hali będzie działał nowoczesny zakład przemysłowy, w którym produkowane będą meble dla sklepów i biur. W transkacji uczestniczyła firma Jartom.

W sumie na terenie pruszkowskich kompleksów MLP Pruszków oraz MLP Pruszków II dostęne są powierzchnie magazynowe i produkcyjne w pruszkowskich kompleksach o łącznej, docelowej powierzchni ponad 460 000 mkw. hal.
Źródło: Jartom
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie i przeznaczonych do zagospodarowania jako całość gospodarcza. Przetarg ma na celu wyłonienia nabywcy, który na przedmiotowych działkach  zrealizuje  pożądany przez Gminę  cel  tj. przeznaczy grunt na wybudowanie  domu pomocy  społecznej- Dom Spokojnej Starości. Lokalizacja 1. Funkcja w planie: ul. Kołłątaja. Usługi publiczne - przeznaczenie – dom pomocy społecznej - Dom Spokojnej Starości [1]       Nr działki, Nr obrębu, Nr KW: dz. 566/1, obr.  8, KW GD1T/00030432/1 Pow. w mkw.: 7254 mkw. Lokalizacja 2. Funkcja w planie: ul. Czyżykowska 2. Usługi publiczne - przeznaczenie – dom pomocy społecznej - Dom Spokojnej Starości [1]     Nr działki, Nr obrębu, Nr KW: dz. 566/7, obr. 8, KW GD1T/00016853/4 Pow.  w mkw.: 1826 mkw. Pow. całkowita w mkw.: całość gospodarcza łącznej pow. 9080 mkw. Cena wywoławcza netto w zł [2]: 2.020.000,00 Wysokość wadium w zł: 202.000,00 Forma zbycia: własność Uwagi. Obciążenia i zobowiązania: Dwie działki przeznaczone do zagospodarowania  jako całość  gospodarcza o łącznej powierzchni 9080 mkw. Nieruchomość niezabudowana i niezagospodarowana. Kształt działek  nieregularny, konfiguracja terenu  płasko/pochyła. Od strony południowej strome zbocze o różnicy poziomów do 6 m. Przez dz. 566/7 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna (słup na działce). Przez działkę przebiega uzbrojenie podziemne [3]. Na nieruchomości znajdują się drzewa i krzewy [4]. Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej  nr VII-Tereny nad Wisłą. Na nieruchomości miejscami znajdują się miejscami widoczne fundamenty po obiektach kubaturowych oraz fundamenty po byłych ogrodzeniach-koszt ich usunięcia leży po stronie nabywcy.                                                                   Dojazd do nieruchomości dobry. Atrakcyjna lokalizacja nieruchomości  w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miejskiego. Należy zapoznać się  z ustaleniami zawartymi w tekście i na rysunku planu dla jednostki urbanistycznej US1- „Stare Miasto” oraz wyróżnionego w niej terenu US1-II „Zespół usług przyparkowych i wyodrębnionego w nim terenu 01UZ Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań. Uzasadnienie wyboru formy przetargu: Wychodząc naprzeciw  zapotrzebowaniu mieszkańców Tczewa oraz okolic, mając na względzie  osoby starsze, chore  i niepełnosprawne została podjęta decyzja  o przeprowadzeniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż ww. działek do osób, które zrealizują na nich cel jakim jest wybudowanie domu  pomocy  społecznej - Dom Spokojnej Starości. Dom Spokojnej Starości to placówka, która świadczyć będzie usługi bytowe, opiekuńcze,  wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki  z powodu  wieku, choroby i niepełnosprawności. Istotną rolą placówki ma być zapewnienie  odpowiedniej opieki, wsparcia, poszanowania praw, godnego traktowania, aktywizacji i rehabilitacji leczniczej i społecznej dla osób korzystających z jej usług. Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winne zgłosić ten fakt w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie Piłsudskiego 1 w terminie do dnia 05.08.2016r. do godziny 1300 poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu, wraz z kopią dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium, w zamkniętej kopercie  z napisem „Pierwszy przetarg ustny ograniczony – ul. Kołłątaja i ul. Czyżykowska 2 – Dom Spokojnej Starości ”. Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium w pieniądzu na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk  68 1240 1242 1111 0010 0225 0598 oraz wskazać  numer ewidencyjny nieruchomości gruntowej, której dotyczy wadium. Druk zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Można go pobrać ze strony http://www.bip.tczew.pl lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym pok. 55 , II piętro w godzinach otwarcia Urzędu .   Komisja przetargowa na posiedzeniu niejawnym, które odbędzie się w dniu 09.08.2016r. sprawdzi, czy oferenci, którzy złożą pisemnie zgłoszenie udziału w przetargu wraz z dokumentami o których mowa wyżej, spełniają warunki przetargowe oraz zakwalifikuje osoby do uczestnictwa w przetargu ustnym lub odmówi kwalifikacji.                                          Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miejskiej Tczew dnia 09.08.2016 r. Przetarg odbędzie się w dniu 11.08.2016r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 (sala nr 20, I piętro). [1] Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa działki 566/1 i 566/7  obr. 8 zapisane są w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej na rysunku Planu symbolem US1- „Stare Miasto” w wyróżnionym terenie przestrzeni publicznej, położonym na obrzeżu Parku Miejskiego, wskazanym do działań inwestycyjnych do 2015 r. , oznaczonym na rysunku Planu symbolem US1-II „Zespół usług przyparkowych. W zespole US1-II ”Zespół usług przyparkowych wyodrębniono teren oznaczony na rysunku Planu  symbolem 01UZ. Przeznaczenie podstawowe - usługi publiczne z dużym udziałem zieleni. [2] Podana cena jest ceną netto tj. nie zawiera należnego podatku VAT. Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). [3] UWAGA! Konieczność przełożenia sieci wynikać będzie z zamierzeń inwestora i określona zostanie na etapie planu zagospodarowania działki. Koszty przełożenia sieci ponosi nabywca. Nadto nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu przebieg sieci i wynikające z tego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz, że nie będzie z tego tytułu on ani jego następcy prawni wnosić żadnych roszczeń. Z mapą uzbrojenia terenu oraz dokładną treścią oświadczenia można zapoznać się  w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym - pokój nr 55, II piętro ). Nie wyklucza się występowania na terenie działek innych sieci nie wykazanych na mapie.      [4] Za usunięcie drzew lub krzewów pobiera się opłatę w przypadkach i na   zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych.                                                        Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać nr działek, których dotyczy wadium oraz imię i nazwisko lub nazwę osoby, na rzecz której następuje wpłata.Osoba przystępująca do przetargu w imieniu i na rzecz osoby, która wpłaciła wadium powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo tej osoby lub odpis z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania . Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym.Wpłacenie wadium jest równoznaczne  z zapoznaniem się  przez wpłacającego z  ustaleniami ww. Planu zagospodarowania przestrzennego, warunkami i przedmiotem przetargu oraz  przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie  z obowiązującymi przepisami. W przypadku  przystąpienia do przetargu cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców należy spełnić wymogi wynikające z tej ustawy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Ostateczny termin wpłaty ceny sprzedaży na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie, po odliczeniu wpłaconego wadium, musi nastąpić najpóźniej w dniu zawarcia umowy  notarialnej. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w kancelarii notarialnej  w oznaczonym dniu i godzinie Prezydent Miasta Tczewa może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej. Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone na stronie BIP - http://www.bip.tczew.pl i http://mtczew.e-mapa.net/ Szczegółowych informacji na temat przetargu zasięgnąć można  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie  pl. Piłsudskiego 1, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym - pok. 55 II piętro tel. 58 77 59 369
 
 
Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miejskiej Tczew na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Tczewie przy ul. Dworcowej 4 wraz z prawem własności budynku. Lokalizacja - Funkcja w planie: Tczew, ul. Dworcowa 4. Funkcja: strefa zamknięta, dla której nie ustala się zasad zagospodarowania [1]   Nr działki, Nr obrębu, Nr KW: dz. 1/5 obr. 7, GD1T/00051314/1 Pow. w mkw.: 2044 mkw. Cena wywoławcza w zł [2]: 500.000,00            Wysokość wadium w zł: 50.000,00     Forma zbycia: Grunt-użytkowanie wieczyste. Budynek -własność Uwagi, obciążenia i zobowiązania: Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego przysługujące Gminie Miejskiej Tczew na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Tczewie przy ul. Dworcowej 4 i obejmującej działkę 1/5 obr. 7 wraz z prawem własności budynku magazynowego z częścią socjalno-biurową. Budynek wolonostojący, parterowy, częściowo podpiwniczony.  Powierzchnia użytkowa budynku łącznie  z piwnicami - 418,5 mkw. Kształt działki nieregularny, wydłużony. Dojazd dobry. Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu Dworca PKP i Galerii Kociewskiej. Przez działkę przebiega uzbrojenie podziemne [3]    Na działce  znajdują się drzewa i krzewy [4]   Sprzedawane prawo użytkowania wieczystego ustanowione jest do dnia 05.12.2089 r. i wiąże się z nim obowiązek wnoszenia na rzecz Skarbu Państwa opłat rocznych w wysokości 3% wartości nieruchomości tj. 6.921,81zł (zwolnione z VAT) najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku z góry. Z opinią techniczną  wraz z inwentaryzacją uproszczoną  budynku - data sporządzenia  kwiecień 2015r. można zapoznać się w pok. 55, II piętro. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2016r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 (sala nr 20, I piętro). [1] Działka nr 1/5 obr. 7 według ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. zapisana jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej na rysunku symbolem „Z 2” – strefa zamknięta, dla której nie ustala się zasad zagospodarowania. [2]  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm. ) przedmiot przetargu jest zwolniony z podatku VAT. [3] UWAGA! Konieczność przełożenia sieci wynikać będzie z zamierzeń inwestora i określona zostanie na etapie planu zagospodarowania działki. Koszty przełożenia sieci ponosi nabywca. Nadto nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu przebieg sieci i wynikające z tego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz, że nie będzie z tego tytułu on ani jego następcy prawni wnosić żadnych roszczeń. Z mapą uzbrojenia.                                                                                                                                                                                                                                                            [4] Za usunięcie drzew lub krzewów pobiera się opłatę w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych.   Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk  68 1240 1242 1111 0010 0225 0598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 05 sierpnia 2016 r. (włącznie). Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać nr działki, której dotyczy wadium oraz imię i nazwisko lub nazwę osoby, na rzecz której następuje wpłata. Osoba przystępująca do przetargu w imieniu i na rzecz osoby, która wpłaciła wadium powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo tej osoby lub odpis z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania . Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym. Wpłacenie wadium jest równoznaczne  z zapoznaniem się  przez wpłacającego z  ustaleniami ww. Planu zagospodarowania przestrzennego, warunkami i przedmiotem przetargu oraz  przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku  przystąpienia do przetargu cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców należy spełnić wymogi  wynikające z tej ustawy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Ostateczny termin wpłaty ceny sprzedaży na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie, po odliczeniu wpłaconego wadium, musi nastąpić najpóźniej w dniu zawarcia umowy  notarialnej. Jeżeli osoba ustalona nabywcą  nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej  w oznaczonym dniu i godzinie Prezydent Miasta Tczewa może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej. Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone na stronie BIP - www.bip.tczew.pl i mtczew.e-mapa.net  Szczegółowych informacji na temat przetargu zasięgnąć można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym - pok. 55 (II piętro)  tel. 58 77 59 369.          

Okladka_Magazyn

Investment Areas in Poland
październik 2015
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW