Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

W Białej Podlaskiej powstanie nowe centrum handlowe

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
W Białej Podlaskiej powstanie nowe centrum handlowe
Real Estate inwestorbp, właściciel Centrum Handlowego Rywal w Białej Podlasce, poinformował, że przymierza się do budowy kolejnego obiektu handlowego w mieście. 

- To nie koniec naszych działań inwestycyjnych na tym terenie. W Białej Podlaskiej zrealizujemy także plan budowy kolejnego obiektu handlowego, odrębnego z parkingiem na ok 100 miejsc,  zlokalizowanego przy ul. Narutowicza, vis-à-vis obecnego budynku CH Rywal – mówi Katarzyna Czajkowska, rzecznik Real Estate inwestorbp.

Planowane rozpoczęcie prac przypadnie na pierwszy kwartał 2014 roku, a otwarcie na wiosnę 2015 roku.

- Wydaje się, że w przeciągu najbliższych dwóch lat, dzięki znajomości rynku lokalnego oraz przemyślanej strategii w doborze najemców, całkowicie wypełnimy lokalny rynek handlowo-usługowy i sprowadzimy do miasta wszystkie te marki, które od dawna są oczekiwane przez mieszkańców tego regionu - dodaje Katarzyna Czajkowska.
Źródło: Real Estate Inwestor
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
 
 
Burmistrz Miasta Kolno Ogłasza  drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową. Uzasadnienie przetargu ograniczonego. Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki: wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej. zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.   Część I – postępowania przetargowego Przetarg na sprzedaż nieruchomości 1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Składowa 2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, składająca się z  działek gruntu o nr 1350/2 o pow. 11173 m2, 1351/4 o pow. 7907 m2, 1352/4 o pow. 8016 m2, 1353/4 o pow. 5368 m2, 1354/6 o pow. 4138 m2 , 1356/7 o pow. 633 m2 o łącznej powierzchni 37 235 m2 . Właścicielem  jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgi wieczyste nr kw LM1L/00063678/2, LM1L/00005405/4, LM1L/00047814/0, LM1L/00042669/3, LM1L/00058029/0 prowadzone w Sądzie Rejonowym w Łomży. 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: teren obejmujący działki oznaczony jest symbolem 6P/Ug tj. tereny przemysłu i usług gospodarczych.  4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 620 000,- zł słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy  złotych. Minimalne postąpienie  6 200- zł  5. Wadium: wartość wadium 62 000, - zł,  słownie  sześćdziesiąt dwa tysiące złotych. 6. Informacje dodatkowe:  - obszar nagrodzony tytułem „Grunt na medal 2012” 7. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową został przeprowadzony w dniu 16 czerwca 2014 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 8. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia   Część II - Uwarunkowania dla wymienionych postępowań przetargu ograniczonego   1. Wszystkie działki objęte przetargiem zlokalizowane są na terenie Parku Inwestycyjnego w Kolnie przy ulicy Składowej. 2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kolno nr IV/21/07 z dnia 20 luty 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 79 poz. 639 z dnia 5.04.2007 roku. 3. Pisemne oświadczenia: Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnych oświadczeń:  a) o zastosowanej innowacyjności wraz z jej opisem i z  opinią instytucji naukowej lub badawczej o zastosowanej innowacyjności w planowanej działalności gospodarczej z powołaniem się na źródła definicji innowacyjności . Zalecane źródła definicji „innowacyjności” ; Podręcznik Oslo „Zasady  gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (wydanie trzecie)”. Wspólna publikacja OECD i Eurosatu adres http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf  Publikacja pt. „Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. – wydana przez PARP w 2008 r. Portal innowacji  adres www.pi.gov.pl  Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Dz. U.2014 poz. 226.  Uwarunkowanie wprowadzenia innowacyjności w planowanej działalności gospodarczej  wynika z objęcia terenu wnioskiem pn. „Przygotowanie terenu pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie” z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej działanie 1.3 gospodarka innowacyjna. b)  o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich  bez zastrzeżeń, c)  zobowiązanie się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży i zakończenia zabudowy z wprowadzeniem zastosowanej innowacyjności w działalności gospodarczej  w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za rozpoczęcie  zabudowy uważa się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a za zakończenie zabudowy uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie. d) zobowiązanie do udokumentowania wprowadzonej innowacyjności w działalności gospodarczej w terminie do trzech miesięcy od uzyskania prawomocnych decyzji pozwolenia na użytkowania. e) wyrażenie zgody na odkup przez Miasto Kolno nieruchomości za cenę zbycia tych nieruchomości w przypadku niedotrzymania obowiązków, o których mowa w punkcie c) i d). Prawo odkupu Miasto Kolno może zrealizować w ciągu 5 lat od dnia zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami od art. 593 do 595 k.c.  f) zobowiązanie w formie oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w podpunkcie c) i d) zobowiązuje się do zapłaty na rzecz miasta Kolno kar umownych w wysokości 2% ceny sprzedaży za każdy miesiąc zwłoki, płatną w terminie 14 dni od wystąpienia należności. Dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty: - 500 000,- zł   słownie:  pięćset tysięcy złotych   stosownie do przepisu art.777 §1 pkt 5 Kpc. Miastu Kolno będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2019 r. Miasto Kolno będzie uprawnione do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Miasto Kolno oświadczeniem przez nie złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.    g) oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej na potrzeby przetargu ( wzór oświadczenia strona internetowa: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/ )                4. Termin i miejsce zgłoszenia uczestnictwa: pisemne zgłoszenia uczestnictwa wraz z dokumentami określonymi w pkt. 3  należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Składowej w Kolnie” , najpóźniej do: -  dnia 25 listopada   2014r. godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Kolno, pokój nr 113  5. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu: wywieszona zostanie w Urzędzie Miasta Kolno 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20 (tablica ogłoszeń) do dnia 28 listopada  2014 r. 6. Miejsce przeprowadzenia przetargu ustnego: część jawna przetargu odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno, sala konferencyjna 01: - w dniu  02 grudnia  2014 r. o godz. 10.00. 7. Termin, miejsce, wysokość oraz forma wniesienia wadium: Wadium z zaznaczeniem nieruchomości której przetarg dotyczy należy wpłacić na konto nr 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020  w terminie do dnia: - 25 listopada  2014r.  Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.  8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które złożą w formie pisemnej oświadczenia określone w niniejszym ogłoszeniu oraz wpłacą w wyznaczonym terminie wymagane wadium. 9. Kryteria wyboru oferty: Najkorzystniejsza oferowana cena nabycia  zgłoszona w       postępowaniu przetargowym.  10. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny  podatek VAT        należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Kolno 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020  przed zawarciem umowy sprzedaży.  11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Miasta Kolno  i nie będzie podlegało zwrotowi. 12.  Informacje dodatkowe:  Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi nabywca.   Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Miasta Kolno i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu, Urząd Miasta Kolno zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, za cenę równą cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy, w szczególności w sytuacji, gdy w terminie 2 lat od dnia zwarcia umowy sprzedaży oferent nie uzyska pozwolenia na budowę, W przypadku wykonania przez Sprzedającego praw odkupu nieruchomości, z którejkolwiek z wymienionych powyżej przyczyn, Nabywca nie będzie żądał od Sprzedającego zwrotu poniesionych nakładów. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 13.  Uczestnicy przetargu ograniczonego ustnego  winni: legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem  do stwierdzenia tożsamości uczestnika,  w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu sporządzonym w formie aktu notarialnego osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy. 14.  Zastrzeżenia: Burmistrz Miasta Kolno może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. 15. Dodatkowe informacje o gruncie można uzyskać w Wydziale Rozwoju  Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno p. 118. Ogłoszenie zostało zamieszczone na   stronie internetowej Urzędu adres: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu.  
 
 
Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionej nieruchomości położonej w Tczewie i zapisanej w KW GD1T/00016567/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie. Lokalizacja: Tczew, ul. Jagiellońska 30 Funkcja: teren usług publicznych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 Nr działki: dz. 368 Nr obrębu: obr. 5 Użytek/klasa: Bi Pow. w m2: 5818m2 Cena wywoławcza w zł 1): 2.000.000,00 Wysokość wadium w zł: 200.000,00 Forma zbycia: własność Uwagi, obciążenia i zobowiązania: działka częściowo ogrodzona , zabudowana budynkiem użytkowym powstałym pod koniec lat osiemdziesiątych. Budynek po byłej masarni o pow. użytkowej całkowitej 1565,65m2 , wolnostojący , zróżnicowany wysokościowo, częściowo podpiwniczony . Budynek nieużytkowany i zabezpieczony częściowo przed wtargnięciem osób z zewnątrz. Brak możliwości wejścia z uwagi na ww. zabezpieczenia. Dojazd z ul. Jagiełły. Przez działkę przebiega uzbrojenie podziemne 2) Na działce znajdują się drzewa i krzewy 3) Przeznaczenie w planie 4): teren usług publicznych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2 Przegląd roczny stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu listopad 2013. Inwentaryzacja uproszczona wraz z ekspertyzą techniczną budynku byłej masarni w Tczewie przy ul. Jagiellońskiej z października 2010 r. Przetarg odbędzie się 15.10.2014r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 (sala nr 20, I piętro). 1)Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 , w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm. ) przedmiot przetargu jest zwolniony z podatku VAT. 2) UWAGA ! Konieczność przełożenia sieci wynikać będzie z zamierzeń inwestora i określona zostanie na etapie planu zagospodarowania działki. Koszty przełożenia sieci ponosi nabywca. Nadto nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu przebieg sieci i wynikające z tego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz, że nie będzie z tego tytułu on ani jego następcy prawni wnosić żadnych roszczeń . Z mapą uzbrojenia terenu oraz dokładną treścią oświadczenia można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym - pokój nr 55, II piętro ). Nabywca nieruchomości gruntowej: zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę, swobodny dostęp do sieci w celu ich wymiany, remontów, konserwacji i modernizacji. Informacje dotyczące planu zagospodarowania można uzyskać na stronie www.gospodarka.tczew.pl – zakładka „Planowanie przestrzenne”, http://mtczew.e-mapa.net/ lub pod numerami telefonu: 58 77 59 361, 58 77 59 412. 3) Za usunięcie drzew lub krzewów pobiera się opłatę w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych. 4) Działka nr 368 obr. 5 według ustaleń „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa1 obejmującego obszar w granicach działki nr 368 obr. 5 położonej przy ul. Jagiellońskiej w jednostce urbanistycznej UMN 7” zatwierdzonej Uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie Nr XLII/342/2014 z dnia 27 marca 2014r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 1791 z dnia 06 maja 2014r. zapisana jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej na rysunku planu symbolem „UC1” . Przeznaczenie terenu UC1 – teren usług publicznych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2. Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z zapisami Planu. 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa uchwalony Uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 28 poz.569, zm.: z 2010 Nr 18, poz. 323, z 2012 poz. 1788, z 2013 poz. 2986, z 2014r. poz. 1791, poz. 1792, poz. 1804). Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk 68124012421111001002250598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 10.10.2014r. (włącznie) Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać nr działki, której dotyczy wadium oraz imię i nazwisko lub nazwę osoby, na rzecz której następuje wpłata. Osoba przystępująca do przetargu w imieniu i na rzecz osoby, która wpłaciła wadium powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo tej osoby lub odpis z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania . Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się przez wpłacającego z ustaleniami ww. Planu zagospodarowania przestrzennego, warunkami i przedmiotem przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców należy spełnić wymogi wynikające z tej ustawy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej . Ostateczny termin wpłaty ceny sprzedaży, po odliczeniu wpłaconego wadium, upływa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie Prezydent Miasta Tczewa może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej. Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone na stronie BIP - http://www.bip.tczew.pl i http://mtczew.e-mapa.net/ Szczegółowych informacji na temat przetargu zasięgnąć można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym - pok. 55 II piętro tel. (58) 77-59-362  
 
 
Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tczewie i zapisanej w KW GD1T/00017957/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie. Lokalizacja: Tczew, ul. Czerwonego Kapturka Funkcja: przeznaczenie zabudowa usługowa1) Nr działki: dz. 98/6 Nr obrębu: obr. 11 Pow. w m2: 5750 m2 Cena wywoławcza netto w zł 2): 1.810.000,00 Wysokość wadium w zł: 181.000,00 Forma zbycia: własność Uwagi, Obciążenia i zobowiązania:Grunt niezabudowany, kształt działki zbliżony do prostokąta, konfiguracja terenu nie zróżnicowana. Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi w tekście i na rysunku Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno - usługowego Piotrowo w Tczewie dla terenu oznaczonego symbolem 12U – przeznaczenie: tereny usług. Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z zapisami Planu. Działka porośnięta krzewami3). Przetarg odbędzie się w dniu 24.09.2014r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 (sala nr 8, parter). 1) Działka 98/6 obr. 11 przeznaczona jest do sprzedaży na funkcje dopuszczone w Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno - usługowego Piotrowo w Tczewie dla terenu oznaczonego symbolem 12U – przeznaczenie: tereny usług. Dla tego terenu dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych; usług handlu, z wyłączeniem obiektów handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży większej niż 2000m2; funkcji obsługi turystyki w postaci hoteli i moteli; usług związanych z ochroną zdrowia; funkcji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; zieleni urządzonej , parkingów i dróg wewnętrznych związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu. Informacje dotyczące planu zagospodarowania można uzyskać na stronie www.gospodarka.tczew.pl – zakładka „Planowanie przestrzenne”, http://mtczew.e-mapa.net/ lub pod numerami telefonu: 58 77 59 361, 58 77 59 412. 2) Podana cena jest ceną netto tj. nie zawiera należnego podatku VAT. Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). 3) Za usunięcie drzew lub krzewów pobiera się opłatę w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych. Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk 68124012421111001002250598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 19.09.2014r. (włącznie) Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać nr działki, której dotyczy wadium oraz imię i nazwisko lub nazwę osoby, na rzecz której następuje wpłata. Osoba przystępująca do przetargu w imieniu i na rzecz osoby, która wpłaciła wadium powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo tej osoby lub odpis z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania . Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się przez wpłacającego z ustaleniami ww. Planu zagospodarowania przestrzennego, warunkami i przedmiotem przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców należy spełnić wymogi wynikające z tej ustawy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej . Ostateczny termin wpłaty ceny sprzedaży, po odliczeniu wpłaconego wadium, upływa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie Prezydent Miasta Tczewa może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej. Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone na stronie BIP - http://www.bip.tczew.pl i http://mtczew.e-mapa.net/ Szczegółowych informacji na temat przetargu zasięgnąć można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym - pok. 55 II piętro tel. (58) 77-59-362.    

Okladka_Magazyn

Investment Areas in Poland
październik 2013
OTWÓRZ PDF

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW