Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Skarżysko Kamienna: Powiększona o ponad 4 tys. mkw. Castorama otworzy się ponownie 22 maja

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Skarżysko Kamienna: Powiększona o ponad 4 tys. mkw. Castorama otworzy się ponownie 22 maja
W miejscu dotychczasowego Brico Depot w Skarżysku Kamiennej dnia 22 maja rozpocznie działalność nowy sklep Castorama. W związku ze zmianą marki obiekt zostanie znacznie zmodernizowany. 

Spółka Castorama Polska przekształca należące do niej sklepy Brico Depot działające w naszym kraju. W przypadku inwestycji w Skarżysku Kamiennej zmiany obejmą szereg elementów. W budynku zwiększy się powierzchnia handlowa, asortyment i obsługa. Dzięki przebudowie powierzchnia handlowa sklepu zwiększy się z 1843 mkw. do 6506 mkw. Stanie się to kosztem powierzchni magazynowej, która zmniejszy się z 5477 mkw. do 814 mkw.

W związku z szerokim zakresem zmian od 18 marca trwają prace budowlane, które wymagały czasowego zamknięcia obiektu.

- Rozebraliśmy ściany, które dzieliły dotychczasową powierzchnię handlową i magazynową w sektorze budowlanym. Dzięki temu wnętrze budynku stało sie znacznie bardziej przestronne. Zupełnie zmieni sie także układ wewnątrz sklepu. Zastosujemy czytelny podział na cztery główne sektory: Budujesz, Remontujesz, Urządzasz i Ogród, który doskonale sprawdza się  we wszystkich nowych Castoramach. Pojawią się też nowe regały, oznaczenia i oczywiście szerszy asortyment. –mówi Norbert Kęska, dyrektor sklepu Castorama Skarżysko Kamienna.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie i przeznaczonych do zagospodarowania jako całość gospodarcza. Przetarg ma na celu wyłonienia nabywcy, który na przedmiotowych działkach  zrealizuje  pożądany przez Gminę  cel  tj. przeznaczy grunt na wybudowanie  domu pomocy  społecznej- Dom Spokojnej Starości. Lokalizacja 1. Funkcja w planie: ul. Kołłątaja. Usługi publiczne - przeznaczenie – dom pomocy społecznej - Dom Spokojnej Starości [1]       Nr działki, Nr obrębu, Nr KW: dz. 566/1, obr.  8, KW GD1T/00030432/1 Pow. w mkw.: 7254 mkw. Lokalizacja 2. Funkcja w planie: ul. Czyżykowska 2. Usługi publiczne - przeznaczenie – dom pomocy społecznej - Dom Spokojnej Starości [1]     Nr działki, Nr obrębu, Nr KW: dz. 566/7, obr. 8, KW GD1T/00016853/4 Pow.  w mkw.: 1826 mkw. Pow. całkowita w mkw.: całość gospodarcza łącznej pow. 9080 mkw. Cena wywoławcza netto w zł [2]: 2.020.000,00 Wysokość wadium w zł: 202.000,00 Forma zbycia: własność Uwagi. Obciążenia i zobowiązania: Dwie działki przeznaczone do zagospodarowania  jako całość  gospodarcza o łącznej powierzchni 9080 mkw. Nieruchomość niezabudowana i niezagospodarowana. Kształt działek  nieregularny, konfiguracja terenu  płasko/pochyła. Od strony południowej strome zbocze o różnicy poziomów do 6 m. Przez dz. 566/7 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna (słup na działce). Przez działkę przebiega uzbrojenie podziemne [3]. Na nieruchomości znajdują się drzewa i krzewy [4]. Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej  nr VII-Tereny nad Wisłą. Na nieruchomości miejscami znajdują się miejscami widoczne fundamenty po obiektach kubaturowych oraz fundamenty po byłych ogrodzeniach-koszt ich usunięcia leży po stronie nabywcy.                                                                   Dojazd do nieruchomości dobry. Atrakcyjna lokalizacja nieruchomości  w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miejskiego. Należy zapoznać się  z ustaleniami zawartymi w tekście i na rysunku planu dla jednostki urbanistycznej US1- „Stare Miasto” oraz wyróżnionego w niej terenu US1-II „Zespół usług przyparkowych i wyodrębnionego w nim terenu 01UZ Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań. Uzasadnienie wyboru formy przetargu: Wychodząc naprzeciw  zapotrzebowaniu mieszkańców Tczewa oraz okolic, mając na względzie  osoby starsze, chore  i niepełnosprawne została podjęta decyzja  o przeprowadzeniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż ww. działek do osób, które zrealizują na nich cel jakim jest wybudowanie domu  pomocy  społecznej - Dom Spokojnej Starości. Dom Spokojnej Starości to placówka, która świadczyć będzie usługi bytowe, opiekuńcze,  wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki  z powodu  wieku, choroby i niepełnosprawności. Istotną rolą placówki ma być zapewnienie  odpowiedniej opieki, wsparcia, poszanowania praw, godnego traktowania, aktywizacji i rehabilitacji leczniczej i społecznej dla osób korzystających z jej usług. Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winne zgłosić ten fakt w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie Piłsudskiego 1 w terminie do dnia 05.08.2016r. do godziny 1300 poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu, wraz z kopią dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium, w zamkniętej kopercie  z napisem „Pierwszy przetarg ustny ograniczony – ul. Kołłątaja i ul. Czyżykowska 2 – Dom Spokojnej Starości ”. Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium w pieniądzu na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk  68 1240 1242 1111 0010 0225 0598 oraz wskazać  numer ewidencyjny nieruchomości gruntowej, której dotyczy wadium. Druk zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Można go pobrać ze strony http://www.bip.tczew.pl lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym pok. 55 , II piętro w godzinach otwarcia Urzędu .   Komisja przetargowa na posiedzeniu niejawnym, które odbędzie się w dniu 09.08.2016r. sprawdzi, czy oferenci, którzy złożą pisemnie zgłoszenie udziału w przetargu wraz z dokumentami o których mowa wyżej, spełniają warunki przetargowe oraz zakwalifikuje osoby do uczestnictwa w przetargu ustnym lub odmówi kwalifikacji.                                          Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miejskiej Tczew dnia 09.08.2016 r. Przetarg odbędzie się w dniu 11.08.2016r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 (sala nr 20, I piętro). [1] Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa działki 566/1 i 566/7  obr. 8 zapisane są w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej na rysunku Planu symbolem US1- „Stare Miasto” w wyróżnionym terenie przestrzeni publicznej, położonym na obrzeżu Parku Miejskiego, wskazanym do działań inwestycyjnych do 2015 r. , oznaczonym na rysunku Planu symbolem US1-II „Zespół usług przyparkowych. W zespole US1-II ”Zespół usług przyparkowych wyodrębniono teren oznaczony na rysunku Planu  symbolem 01UZ. Przeznaczenie podstawowe - usługi publiczne z dużym udziałem zieleni. [2] Podana cena jest ceną netto tj. nie zawiera należnego podatku VAT. Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). [3] UWAGA! Konieczność przełożenia sieci wynikać będzie z zamierzeń inwestora i określona zostanie na etapie planu zagospodarowania działki. Koszty przełożenia sieci ponosi nabywca. Nadto nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu przebieg sieci i wynikające z tego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz, że nie będzie z tego tytułu on ani jego następcy prawni wnosić żadnych roszczeń. Z mapą uzbrojenia terenu oraz dokładną treścią oświadczenia można zapoznać się  w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym - pokój nr 55, II piętro ). Nie wyklucza się występowania na terenie działek innych sieci nie wykazanych na mapie.      [4] Za usunięcie drzew lub krzewów pobiera się opłatę w przypadkach i na   zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych.                                                        Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać nr działek, których dotyczy wadium oraz imię i nazwisko lub nazwę osoby, na rzecz której następuje wpłata.Osoba przystępująca do przetargu w imieniu i na rzecz osoby, która wpłaciła wadium powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo tej osoby lub odpis z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania . Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym.Wpłacenie wadium jest równoznaczne  z zapoznaniem się  przez wpłacającego z  ustaleniami ww. Planu zagospodarowania przestrzennego, warunkami i przedmiotem przetargu oraz  przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie  z obowiązującymi przepisami. W przypadku  przystąpienia do przetargu cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców należy spełnić wymogi wynikające z tej ustawy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Ostateczny termin wpłaty ceny sprzedaży na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie, po odliczeniu wpłaconego wadium, musi nastąpić najpóźniej w dniu zawarcia umowy  notarialnej. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w kancelarii notarialnej  w oznaczonym dniu i godzinie Prezydent Miasta Tczewa może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej. Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone na stronie BIP - http://www.bip.tczew.pl i http://mtczew.e-mapa.net/ Szczegółowych informacji na temat przetargu zasięgnąć można  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie  pl. Piłsudskiego 1, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym - pok. 55 II piętro tel. 58 77 59 369
 
 
Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miejskiej Tczew na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Tczewie przy ul. Dworcowej 4 wraz z prawem własności budynku. Lokalizacja - Funkcja w planie: Tczew, ul. Dworcowa 4. Funkcja: strefa zamknięta, dla której nie ustala się zasad zagospodarowania [1]   Nr działki, Nr obrębu, Nr KW: dz. 1/5 obr. 7, GD1T/00051314/1 Pow. w mkw.: 2044 mkw. Cena wywoławcza w zł [2]: 500.000,00            Wysokość wadium w zł: 50.000,00     Forma zbycia: Grunt-użytkowanie wieczyste. Budynek -własność Uwagi, obciążenia i zobowiązania: Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego przysługujące Gminie Miejskiej Tczew na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Tczewie przy ul. Dworcowej 4 i obejmującej działkę 1/5 obr. 7 wraz z prawem własności budynku magazynowego z częścią socjalno-biurową. Budynek wolonostojący, parterowy, częściowo podpiwniczony.  Powierzchnia użytkowa budynku łącznie  z piwnicami - 418,5 mkw. Kształt działki nieregularny, wydłużony. Dojazd dobry. Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu Dworca PKP i Galerii Kociewskiej. Przez działkę przebiega uzbrojenie podziemne [3]    Na działce  znajdują się drzewa i krzewy [4]   Sprzedawane prawo użytkowania wieczystego ustanowione jest do dnia 05.12.2089 r. i wiąże się z nim obowiązek wnoszenia na rzecz Skarbu Państwa opłat rocznych w wysokości 3% wartości nieruchomości tj. 6.921,81zł (zwolnione z VAT) najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku z góry. Z opinią techniczną  wraz z inwentaryzacją uproszczoną  budynku - data sporządzenia  kwiecień 2015r. można zapoznać się w pok. 55, II piętro. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2016r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 (sala nr 20, I piętro). [1] Działka nr 1/5 obr. 7 według ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. zapisana jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej na rysunku symbolem „Z 2” – strefa zamknięta, dla której nie ustala się zasad zagospodarowania. [2]  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm. ) przedmiot przetargu jest zwolniony z podatku VAT. [3] UWAGA! Konieczność przełożenia sieci wynikać będzie z zamierzeń inwestora i określona zostanie na etapie planu zagospodarowania działki. Koszty przełożenia sieci ponosi nabywca. Nadto nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu przebieg sieci i wynikające z tego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz, że nie będzie z tego tytułu on ani jego następcy prawni wnosić żadnych roszczeń. Z mapą uzbrojenia.                                                                                                                                                                                                                                                            [4] Za usunięcie drzew lub krzewów pobiera się opłatę w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych.   Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk  68 1240 1242 1111 0010 0225 0598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 05 sierpnia 2016 r. (włącznie). Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać nr działki, której dotyczy wadium oraz imię i nazwisko lub nazwę osoby, na rzecz której następuje wpłata. Osoba przystępująca do przetargu w imieniu i na rzecz osoby, która wpłaciła wadium powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo tej osoby lub odpis z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania . Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym. Wpłacenie wadium jest równoznaczne  z zapoznaniem się  przez wpłacającego z  ustaleniami ww. Planu zagospodarowania przestrzennego, warunkami i przedmiotem przetargu oraz  przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku  przystąpienia do przetargu cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców należy spełnić wymogi  wynikające z tej ustawy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Ostateczny termin wpłaty ceny sprzedaży na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie, po odliczeniu wpłaconego wadium, musi nastąpić najpóźniej w dniu zawarcia umowy  notarialnej. Jeżeli osoba ustalona nabywcą  nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej  w oznaczonym dniu i godzinie Prezydent Miasta Tczewa może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej. Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone na stronie BIP - www.bip.tczew.pl i mtczew.e-mapa.net  Szczegółowych informacji na temat przetargu zasięgnąć można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym - pok. 55 (II piętro)  tel. 58 77 59 369.          

Okladka_Magazyn

Investment Areas in Poland
październik 2015
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW