Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Trzebinia przygotuje tereny pod już trzecią Strefę Aktywności Gospodarczej

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Trzebinia przygotuje tereny pod już trzecią Strefę Aktywności Gospodarczej
Już trzecia Strefa Aktywności Gospodarczej powstanie w Trzebini. Miasto właśnie otrzymało ponad 4 mln zł dofinansowania na przygotowanie terenów inwestycyjnych. 

Ponad cztery miliony złotych przyznano gminie Trzebinia na przygotowanie infrastruktury Strefy Aktywności Gospodarczej Górka. Umowę na dofinansowania 22 stycznia podpisali wicemarszałek województwa małopolskiego – Roman Ciepiela oraz burmistrz Trzebini – Stanisław Szczurek.

- Gmina Trzebinia to pozytywny przykład na mapie województwa małopolskiego w kwestii pozyskiwania środków finansowych na organizację stref aktywności gospodarczej, gdyż otrzymuje dzisiaj dotację na budowę trzeciej strefy, a nie wszystkie miasta w Małopolsce są zainteresowane uzbrajaniem terenów na cele inwestycje, mimo iż województwo dysponuje jeszcze środkami finansowymi na tego rodzaju przedsięwzięcia – stwierdził podczas uroczystego podpisania umowy o przyznaniu dotacji na budowę strefy aktywności gospodarczej w Trzebini - Górce Roman Ciepiela, wicemarszałek województwa małopolskiego.

- Dzięki tej inwestycji podmioty gospodarcze już istniejące w organizowanej strefie aktywności gospodarczej w Górce będą mogły korzystać z nowoczesnej infrastruktury drogowej i technicznej. Ponadto infrastruktura ta będzie służyła także nowym podmiotom gospodarczym, które zdecydują się na rozpoczęcie działalności w Górce – informuje Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini.

- Na przestrzeni ostatnich dwóch lat pozyskaliśmy 14 mln zł złotych na budowę trzech stref gospodarczych w naszej gminie. Pozwoli to uzbroić łącznie pod potrzeby zarówno obecnych jak i nowych inwestorów 80 hektarów terenu. W efekcie powstaną w naszej gminie nowe firmy i nowe miejsca pracy oraz zwiększą się wpływy do budżetu gminy – dodaje burmistrz Stanisław Szczurek.

W 2011 roku w trzebińskim magistracie podjęto intensywne prace zmierzające do zbudowania profesjonalnej strefy aktywności gospodarczej w Górce. Najpierw przystąpiono do sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności na potrzeby tego przedsięwzięcia. W trakcie tworzenia dokumentacji technicznej zorganizowano konsultacje z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w Górce. Następnie przystąpiono do tworzenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie tej inwestycji.

Przyszła strefa aktywności gospodarczej w Górce obejmie blisko 27 ha powierzchni. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 mln 173 tys. złotych. Wysokość dofinansowania to 4 mln 138 tys. zł.

Zakres rzeczowy projektu przewiduje m. in.: przebudowę drogi na odcinku ok. 770 m.: budowę jednostronnego chodnika oraz dwóch skrzyżowań z ul. 22 Lipca i ul. Zawadzkiego, a także budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej i sieci teletechnicznej.

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji jest planowane w pierwszym kwartale 2013 roku. Zadanie będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że wykonawca najpierw przygotuje niezbędną dokumentację techniczną inwestycji i uzyska potrzebne zezwolenia, a następnie przystąpi do robót budowlanych. Zgodnie z przyjętymi założeniami realizacja inwestycji ma się zakończyć w drugim kwartale 2015 roku. W tworzonej strefie winno powstać 196 nowych miejsc pracy.

Strefa aktywności gospodarczej w Górce będzie trzecią na terenie Gminy Trzebinia. We wrześniu 2012 roku rozpoczęto roboty budowlane przy budowie pierwszej trzebińskiej strefy na terenie byłych Zakładów Metalurgicznych Trzebinia, Gumowni i Zakładów Tłuszczowych. W 2012 roku wyłoniono ponadto wykonawcę drugiej strefy aktywności gospodarczej przy węźle autostrady A-4 na tzw. Miechowie. Wykonawca tej inwestycji przygotował już wymaganą dokumentację techniczną i z wiosną 2013 roku przystąpi do robót budowlanych w terenie.
Źródło: UM Trzebini
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW