Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Inwestorzy w Polsce cenią pracowników i narzekają na administrację

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Inwestorzy w Polsce cenią pracowników i narzekają na administrację
Polska ponownie zdeklasowała wszystkie państwa w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej - wynika z 8 edycji Ankiety Koniunkturalnej 2013 Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) przeprowadzonej we współpracy z siedmioma izbami bilateralnymi w Polsce. 

Badanie przeprowadzono na podstawie 21 czynników determinujących napływ kapitału zagranicznego, osiągając wynik 4,87 pkt. na 6 pkt. możliwych do uzyskania. Na 2. i 3. miejscu zestawienia uplasowały się Czechy z wynikiem 4,17 pkt. i Słowacja – 3,99 pkt.

Aż 85,8 proc. ankietowanych przedsiębiorstw prze-widuje, że ich sytuacja gospodarcza w najbliższym roku nie pogorszy się, a prawie 77 proc. zamierza zwiększyć lub pozostawić na niezmienionym poziomie wydatki na inwestycje w Polsce.

Nadal największym atutem Polski pozostaje członkostwo w Unii Europejskiej. Jednakże, co szczególnie istotne, zdecydowana większość respondentów bardzo wysoko ocenia polskich pracowników, doceniając ich kwalifikacje, wykształcenie akademickie, produktywność i zmotywowanie!

Członkostwo w Unii Europejskiej i polscy pracownicy znów na szczycie, podatki i administracja publiczna są największą „udręką” inwestorów. Wartościując w skali od 1 do 5 pkt. czynniki wpływające na lokalizację inwestycji inwestorzy kolejny raz najwyżej premiowali Polskę za członkostwo w Unii Europejskiej (średnia ocena 4,41 pkt.) oraz czynniki „kadrowe”: kwalifikacje (3,81 pkt.), wykształcenie akademickie (3,69 pkt.) oraz produktywność i zmotywowanie polskich pracowników (3,54 pkt.). Na kolejnych wysoko notowanych pozycjach uplasowały się: jakość i dostępność lokalnych poddostawców, stabilność polityczna i społeczna oraz dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Najgorzej oceniane czynniki lokalizacji inwestycji w Polsce to system i instytucje podatkowe, administracja publiczna oraz przejrzystość w zakresie systemu zamówień publicznych.

Wśród priorytetów polityki gospodarczej Polski na rok 2013 ankietowani przedsiębiorcy wskazali: rozbudowę i modernizację infrastruktury transportowej (34,2 proc. respondentów), poprawę efektywności administracji publicznej i kontrolę jej kosztów (29,7 proc. respondentów), reformę finansów publicznych (19,3 proc. respondentów), stabilizację kursu złotego bądź alternatywnie przyjęcie euro w Polsce (11,9 proc. respondentów), aktywizację zawodową młodych, prywatyzację przedsiębiorstw państwowych oraz poprawę warunków w zakresie inwestowania w sektorze publicznym oraz wzrost nakładów na badania i rozwój oraz zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki.
 
W 2013 roku 23,5 proc. respondentów (13,5 pkt. proc. mniej niż w ub.r.) ocenia obecną sytuację ekonomiczną w Polsce jako dobrą, 64,4 proc. jako zadowalającą (10,4 pkt. proc. więcej niż w ub.r.), a około 12,1 proc. jako złą (3,1 pkt. proc. więcej niż w ubiegłym roku).

Prognozy inwestorów determinuje wiele czynników, m.in.: jedynie 26,2 proc. firm zamierza zwiększyć eksport towarów i usług (w ub.r. – 40 proc.), ale w przypadku aż 62,4 proc. badanych firm wartość eksportu nie ulegnie zmianie w najbliższym roku (w ub.r. – 55 proc.) . Wzrost liczby pracowników w najbliższym roku przewiduje podobnie jak w ubiegłym roku 32,9 proc. respondentów, a co szczególnie ważne aż 37,8 proc. przedsiębiorstw zamierza zwiększyć nakłady inwestycyjne. Z drugiej strony aż 22,1 proc. badanych przedsiębiorstw przewiduje redukcję zatrudnienia (w ub.r. 13 proc.). Jedynie w 1,32 proc. badanych przedsiębiorstwach planuje zmniejszenie wydatków na płace pracownicze, natomiast średni przewidywalny wzrost płac w najbliższym roku szacuje się na około 4,03 proc.

Liczba zwolenników wspólnej waluty wśród ankietowanych przedsię-biorców po raz pierwszy od 4 lat zmniejszyła się jedynie o 0,9 pkt. proc. i utrzymała się na stabilnym poziomie 60,1 proc. respondentów. Udział przeciwników euro zmalał o 8,6 pkt. proc. i wyniósł w 2013 r. 30,4 proc. Do 9,5 proc. wzrósł odsetek respondentów neutralnie odnoszących się do ewentualnego wprowadzenie waluty europejskiej w Polsce.

Ze 151 respondentów Ankiety Koniunkturalnej 2013 r. około 64,4 proc. przedsiębiorstw stanowiło część międzynarodowego lub krajowego koncernu. Aż 63,9% ankietowanych przedsiębiorstw podało poziom powiązania przychodów z eksportem na poziomie 0-20%, natomiast z drugiej strony 9,7 proc. inwestorów zadeklarowało udział przychodów z eksportu w obrotach firmy w przedziale 80-100 proc. Struktura wg branż ukształtowała się analogicznie jak w roku ubiegłym, obejmując 52,3 proc. firm z sektora usługowego, 18,8 proc. z sektora handlowego, 15,4 proc. reprezentowało przemysł przetwórczy, 11,4 proc. budownictwo, a 2,0 proc. sektor zaopatrzenia w energię, wodociągów i utylizacji śmieci.

Ankieta koniunkturalna została przeprowadzona w lutym 2013 r. przez AHK Polska we współpracy z siedmioma izbami bilateralnych działają-cych w ramach International Group of Chambers of Commerce (IGCC): belgijskiej – Polish-Belgian Chamber of Commerce,  brytyjskiej – British-Polish Chamber of Commerce, hiszpańskiej – Polish-Spanish Chamber of Commerce, irlandzkiej - Irish Chamber of Commerce in Poland,  kanadyjskiej - Polish-Canadian Chamber of Commerce,  portugalskiej - Polish-Portuguese Chamber of Commerce oraz szwajcarskiej - Polish-Swiss Chamber of Commerce.

W porównaniu z rokiem ubiegłym, w 2013 r. AHK Polska nawiązała dodatkowo współpracę przy przeprowadzaniu badania z izbami: belgijską i hiszpańską.
Źródło: AHK
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW