Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Środkowoeuropejski rynek nieruchomości notuje zaskakujący wzrost na tle reszty Europy

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Środkowoeuropejski rynek nieruchomości notuje zaskakujący wzrost na tle reszty Europy
Zmniejszona dostępność kredytów oraz konieczność zwiększenia wkładu własnego zahamowały rozwój europejskiego rynku. Wyjątkiem jest Europa Środkowo-Wschodnia, która zanotowała imponujący wzrost.

Firma DTZ przygotowała kolejną edycję raportu "Money into Property", z którego wynika, że pomimo zawirowań na rynkach finansowych europejski rynek nieruchomości komercyjnych wzrósł o 5 proc. w 2011 roku (do łącznej sumy zainwestowanych środków na poziomie 3.25 biliona euro). Zaobserwowane zostały znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi rejonami Europy (brytyjski rynek zanotował spadek o 1 proc., kraje bałtyckie odnotowały spadek o 6 proc., natomiast w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej nastąpił wzrost o 19 proc.).

- Dużą niespodzianką w 2011 roku był dalszy wzrost wysokości zadłużenia, zwłaszcza w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej i we Francji. Jednak wzrost zaangażowania kapitału własnego (equity) w inwestycje w nieruchomości był większy od długu, co spowodowało, że ogólnie stosunek finansowania dłużnego do finansowania środkami własnymi poprawił się na rzecz środków własnych. Średni stosunek wysokości długu do wartości nieruchomości (LTV) spadł do 58 proc. W 2009 roku wynosił on 62 proc. - mówi Hans Vrensen, Global Head of Research, DTZ.

Oczekuje się, że nowe regulacje na europejskim rynku bankowym wymuszą dalszy spadek wysokości kredytów w ogólnej kwocie wartości zainwestowanych środków i powiększą istniejącą brakującą wartość kredytów na kluczowych europejskich rynkach. Badania DTZ ujawniają także, że instytucje finansujące ograniczą aktywności na polu kredytów inwestycyjnych i zaostrzą warunki ich udzielania. Inwestorzy z kolei ograniczą swoje aktywności i spodziewają się ograniczeń w dostępności finansowania z banków. Obecnie połowa inwestorów z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki prowadzi negocjacje z bankami na temat zmiany warunków obsługi istniejącego zadłużenia. Jednocześnie spodziewany jest wzrost aktywności pożyczkodawców spoza sektora bankowego, co pozwoli na ograniczenie wzrostu wysokości brakującej wartości kredytów. Dla niebankowych pożyczkodawców Europa jest prawdopodobnie najbardziej atrakcyjnym rynkiem, ponieważ brakująca wartość kredytów jest tutaj największa.

W 2011 roku wolumen transakcji inwestycyjnych w Europie cechował relatywnie wolny wzrost. Inwestorzy skupili się na najbardziej rozwiniętych rynkach Regionu (UK, Niemcy, Francja). Jednak biorąc pod uwagę wielkość podaży, najbardziej płynnymi rynkami były kraje skandynawskie oraz kraje z Regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

- Prawie dwie trzecie transakcji zrealizowanych w Europie zostało przeprowadzonych przez inwestorów z lokalnych, narodowych rynków. Jednak w 2011 roku zaobserwowaliśmy wzrost udziału inwestorów interregionalnych: amerykańskich i azjatyckich funduszy inwestycyjnych – mówi Hans Vrensen.

Postępująca niepewność na światowych rynkach finansowych spowodowała wzrost awersji do ryzyka. W związku z niepewną sytuacją, DTZ rozważa kilka możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji. Najbardziej prawdopodobny zakłada powolne i stabilne odbicie. Najgorszy bazuje na rozpadzie strefy euro i znaczącym spadku zwrotów z inwestycji, zmniejszeniu podaży nowej powierzchni oraz spadku aktywności inwestycyjnej w sektorze powierzchni biurowych.

- W przypadku najbardziej prawdopodobnego scenariusza rozwoju wypadków suma środków ulokowanych w nieruchomości będzie wzrastać w wolnym tempie: 2 proc. w 2012 roku i 4proc. w 2013 roku. Jeżeli sprawdziłby się najbardziej pesymistyczny scenariusz to przewidywane spadki ogólnej kwoty ulokowanej w nieruchomości wyniosą 14 proc. w 2012 roku i 4 proc. w 2013 roku. Wartości kapitałów ulokowanych na głównych europejskich rynkach będą stosunkowo mniej odporne na spadki, jeżeli nastąpi pesymistyczny wariant wydarzeń – mówi Tony McGough, Global Head of Forecasting & Strategy Research, DTZ.

- W Europie nadal jest wiele atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych. DTZ Fair Value Index, wskaźnik mierzący atrakcyjność inwestycyjną poszczególnych rynków, dla Europy wynosi 46 za pierwszy kwartał 2012 roku, co może sprawiać wrażenie, że brakuje na tych rynkach dobrych okazji. Jednak biorąc pod uwagę, że w przypadku naszego regionu rozpatrujemy blisko 100 rynków, to zawsze znajdą się dobre możliwości. W szczególności wszystkie niemieckie lokalne rynki sklasyfikowane zostały w kategoriach HOT lub WARM. Inne europejskie rynki, jak rynki Europy Środkowo-Wschodniej oraz kraje skandynawskie również posiadają znaczący potencjał wzrostu – mówi Magali Marton, Head of CEMEA Research, DTZ.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW