Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Strabag będzie projektował i budował S17 Warszawa-Garwolin

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Strabag będzie projektował i budował  S17 Warszawa-Garwolin

GDDKiA w Lublinie podpisała z konsorcjum spółek STRABAG Sp. z o.o. oraz STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch z trzech części w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt)-Garwolin”.

S17 węzeł Lubelska- Kołbiel

Pierwsza część obejmuje 15,2 km odcinek drogi ekspresowej S17 od węzła Lubelska do początku obwodnicy Kołbieli. Wartość kontraktu wynosi 301 mln PLN netto. Czas realizacji 34 miesiące z wyłączeniem  okresów zimowych. W ramach inwestycji powstaną cztery węzły drogowe: Wiązowna I, Wiązowna II, Wólka Mlądzka, Ostrów. W ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy powstanie projekt dwujezdniowej drogi o nawierzchni wykonanej  w technologii betonu cementowego, po trzy pasy ruchu do węzła Wiązowna II, a dalej po dwa pasy w każdą stronę aż do końca odcinka.

W ciągu drogi ekspresowej powstaną nowe obiekty inżynieryjne, miejsca obsługi podróżnych, urządzenia ochrony środowiska oraz drogi dojazdowe do obsługi ruchu lokalnego. Przebudowane zostaną istniejące  drogi pozostające w kolizji z planowaną drogą ekspresową. Wybudowane będą  także chodniki dla pieszych oraz ścieżki rowerowe. Prace budowlane rozpoczną się pięć miesięcy po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zakończą się w drugiej połowie 2019 roku.
Szybciej, bezpieczniej, ekonomiczniej

- Budowa trasy S17 z Warszawy do Garwolina w ciągu trasy europejskiej E372 przybliża nas do poprawy komunikacji między Lubelszczyzną a stolicą kraju  i jej przyspieszenia. Nasze działania skupią się na terenie województwa mazowieckiego, powiatu otwockiego, gminy Wiązowna, Otwock, Celestynów aż do Kołbieli. Nowa trasa przejmie część ruchu z istniejących dróg i w znacznym stopniu odsunie go od obszarów zabudowanych. Dla kierowców poruszających się od strony Lublina znacząco skróci czas podróży, zwiększy płynność komunikacji, przyczyniając się do podniesienia jej  bezpieczeństwa. To co jednak dla okolicznych gmin będzie najważniejsze  to potencjalne przyśpieszenie rozwoju terenów przyległych do drogi ekspresowej. Przekonały się o tym już gminy sąsiadujące w budowanymi w kraju drogami szybkiego ruchu. Postaramy się być  jak najmniej kłopotliwi dla gmin przez które będzie przebiegała budowana przez nas trasa  – mówi Alfred Watzl, członek zarządu STRABAG Sp. o.o.

S17 obwodnica Kołbieli

Druga cześć projektowana i budowana przez konsorcjum  STRABAG Sp. z o.o. i STRABAG Infrastruktura Południe to 8,7 km dwujezdniowa droga ekspresowa z nawierzchnią betonową, po dwa pasy w obie strony. Wartość kontraktu wynosi 183 mln PLN netto, okres gwarancji i czas wykonania analogiczny do poprzedniego odcinka. Inwestycja będzie obejmowała budowę obwodnicy wraz z węzłem  drogowym Kołbiel, na przecięciu  projektowanej obwodnicy drogi S17 z projektowaną obwodnicą w ciągu drogi nr 50.

Przebudowane zostaną także istniejące drogi w zakresie kolizji z planowaną ekspresówką, powstaną nowe obiekty  inżynieryjne, miejsca obsługi podróżnych, urządzenia służące ochronie środowiska oraz zdrowia mieszkańców (powstaną urządzenia podczyszczające ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika, przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz przepusty dla płazów), chodniki i ścieżki rowerowe. Obwodnica Kołbieli zgodnie z warunkami umowy ma być przejezdna  w drugiej połowie 2019 roku.

Źródło: info. prasowa
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW