Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Rewitalizacja terenów popegeerowskich - Myszków

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. Zaprojektowanie i wybudowanie zadania, pn. Rewitalizacja terenów popegeerowskich z przeznaczeniem na strefę aktywności gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 6 Zrównoważony Rozwój Miast, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiotowy projekt to zrewitalizowanie 42 ha powierzchni pól popegeerowskich poprzez zagospodarowanie i uzbrojenie terenu zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 4.2 Opis przedsięwzięcia: Teren inwestycji zlokalizowany jest w Myszkowie w obrębie dzielnicy Mijaczów i Pustkowie Mijaczowskie, Ograniczony jest ul. Jesionową, ul. Pułaskiego, terenami przy Urzędzie Skarbowym, rowem melioracyjnym, terenami ogródków działkowych i terenem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Teren opracowania objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Planowana rewitalizacja będzie prowadzona w kierunku zagospodarowania i uzbrojenia terenu przeznaczonego pod działki inwestycyjne a tym samym uzyskania nowych wartości w postaci dróg dojazdowych ,wewnętrznych, chodników, sieci instalacyjnych ( wod-kan., oświetlenie ) oraz zieleni w pasach rozgraniczających. Zakłada się, że koncepcja programowo przestrzenna (program funkcjonalno-użytkowy z załącznikiem) i projekty budowlano-wykonawcze będą rozwiązywały zagadnienia zagospodarowania terenów popegeerowskich w sposób zoptymalizowany dla każdej działki. Zostaną uwzględnione takie elementy jak stopień przekształcenia terenu, jego cechy geotechniczne i szereg innych uwarunkowań decydujących o uzyskaniu zamierzonego celu. Zostaną także rozwiązane i podane zagadnienia wykonawcze (technologia prowadzenia prac), również dostosowane dla przedmiotowego terenu Pomimo niezbędnej indywidualizacji będzie zachowana zasada spójności projektowania w celu osiągnięcia zamierzonego celu. W wyniku realizacji projektu powstanie 18 działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę usługową, produkcyjno-usługową, składów i magazynów. Przedmiotowa inwestycja ma zagwarantować funkcjonowanie terenów przemysłowych i usługowych poprzez zapewnienie dojazdu oraz infrastruktury technicznej - uzbrojenia terenu. 4.3 Podstawowy zakres robót obejmuje kompleksową realizację zaprojektowania i budowy zleconego zadania inwestycyjnego za pomocą środków własnych lub zewnętrznych w tym : 4.3.1 Dokumentacja techniczna 1 .Wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych, geologicznych 2.Wykonanie mapy do celów projektowych, 3.Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 4.Wykonanie niezbędnych opracowań i uzyskania wymaganych prawem decyzji (np. decyzja środowiskowa, pozwolenie wodno-prawne itp.) 5.Innych dokumentów zgodnie z obowiązującym prawem niezbędnych do zaprojektowania i uzyskania pozwolenia na budowę, 6.Wykonanie projektów : budowlanego i wykonawczego, 7.Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ,przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru , 8.Projekt organizacji ruchu na czas budowy i docelowy , uzgodniony i zatwierdzony z administratorem drogi i Policją, 9.Uzyskanie wymaganych prawem, zatwierdzeń, uzgodnień, opinii i ewentualnych ekspertyz wraz z pozwoleniem na budowę włącznie, 10.Wykonanie opracowań kosztowych( przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie z podziałem na zadania), 11.Harmonogram realizacji i finansowania (HRF), 12. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa o ochrony zdrowia, Wymagania Zamawiającego 1 .Opracowana dokumentacja ma obejmować dokonanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii i ewentualnych ekspertyz, uzyskanie pozwolenia na budowę, a także winna umożliwiać: a) Dokumentacja projektowo - kosztorysowa ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania i funkcjonowania projektowanej rewitalizacji terenu 2. Zakres dokumentacji do wykonania: a) dokumentacja geotechniczna terenu przeznaczonego pod inwestycje - 5egz., b) projekt odwodnienia (w przypadku konieczności wynikającej z dokumentacji geotechnicznej) terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami - 5 egz., c) - projekt budowlany obejmujący wszystkie branże wraz z przyłączami mediów, w tym projekt zagospodarowania terenu uwzględniający-zaakceptowaną wersję graficzną do programu funkcjonalno-użytkowego- oraz lokalizacje wszystkich projektowanych obiektów wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi - 5 egz., d) - projekt wykonawczy obejmujący wszystkie branże wraz z przyłączami mediów - 5 egz., e) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 4 egz., f) - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz., g) - przedmiary robót (dla każdej branży oddzielnie) - 4 egz., h) - kosztorysy inwestorskie (dla każdej branży oddzielnie) - 4 egz., i) - płyta CD zawierająca skany całej w/w dokumentacji (2 szt.), w tym jedna bez kosztorysów( opracowana w PDF i DWG jak również edytowalna wersja dla kosztorysów i przedmiarów), j) - wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowo - kosztorysowa jest wykonana zgodnie z umową, ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że zostaje wydana w stanie pełnym, kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowi integralna część przedmiotu odbioru, oświadczenie o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej i wersji elektronicznej. 3. Wykonanie postanowień umowy - rozumie sie jako kompleksowe w świetle prawa i przepisów. 4. O zrealizowaniu w całości przedmiotowej dokumentacji stanowią: wykonanie przez Wykonawcę w sposób opisany w SIWZ wszystkich opracowań dokumentacyjnych, pisemna akceptacja przez Zamawiającego opracowań dokumentacyjnych, oraz usunięcie usterek i wad przez Wykonawcę. Wymagania szczegółowe Zamawiającego dotyczące opracowań dokumentacyjnych 1. Dokumentacja geotechniczna terenu przeznaczonego pod inwestycje. 1) Do dokumentacji geotechnicznej poza częścią tekstowa zawierająca miedzy innymi wnioski i zalecenia ma być dołączona mapa z zaznaczonymi miejscami badan oraz przekroje geotechniczne. 2) Przekroje geotechniczne maja ilustrować budowę geologiczną podłoża (przebiegi warstw gruntu, rodzaje gruntów, informacje o poziomie wody gruntowej). 3) Integralna częścią dokumentacji ma być tabela zawierająca wartości parametrów geotechnicznych dla wszystkich nośnych warstw gruntów występujących w badanym podłożu. 4) W przypadku konieczności odwodnienia terenu, wynikającego z dokumentacji geotechnicznej, wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt odwodnienia terenu na którym zlokalizowana jest inwestycja wraz z odprowadzeniem do istniejącego rowu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia dla rozwiązań projektowych. 2 . Projekt budowlany. Projekt budowlany ma obejmować swoim zakresem wszystkie branże wraz z przyłączami mediów, w tym projekt zagospodarowania terenu uwzględniający lokalizacje wszystkich projektowanych obiektów wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi . 1) Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 2) Projekt budowlany winien obejmować swoim zakresem również zabezpieczenie i ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. 3) Zamawiający wymaga ponadto ,żeby zamawiane egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. cztery egzemplarze należy oprawić trwale (w tym egzemplarz archiwalny), natomiast jeden w sposób umożliwiający wyjmowanie arkuszy. Ponadto w związku z zamówieniem 5 egzemplarzy z których dwa będą ostemplowane przez Organ Administracji Architektoniczno - Budowlanej wymaga, aby kolejny 1 egzemplarz był kserokopią egzemplarza archiwalnego i potwierdzony za zgodność z oryginałem. Ponadto płyta CD również winna być skanem egzemplarza archiwalnego z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pieczęciami Organu Administracji Architektoniczno - Budowlanej. 3 .Projekt wykonawczy. Projekt wykonawczy swoim zakresem ma obejmować wszystkie branże wraz z przyłączami mediów. Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Projekty wykonawcze powinny obejmować swoim zakresem również zabezpieczenie i ewentualna przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Do projektu wykonawczego należy dołączyć oświadczenie Projektanta oraz oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 4 .Przedmiary robót. Przedmiary robót należy wykonać dla wszystkich robót objętych dokumentacją projektową (dla każdej branży oddzielnie), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r.Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 5 .Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Szczegółowa specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót (SST) obejmująca wszystkie branże należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202,poz. 2072 z późn. zm.). SST powinna zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i podstaw płatności za roboty. SST musi dotyczyć zakresu robót objętych dokumentacją projektową i uwzględniać warunki techniczno - budowlane, normy i przepisy. 6 .Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacje należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1126). 7 .Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski sporządzony dla każdej branży oddzielnie powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 2004r. Nr 130, poz. 1389). 8 .Wersja elektroniczna dokumentacji na CD Wykonawca złoży oświadczenie, że przekazana wersja elektroniczna na CD jest odzwierciedleniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej. Ponadto płyta CD winna być złożona w 2 egzemplarzach różniących sie zawartością i oznaczeniem tych egzemplarzy. Jeden egzemplarz Inwestorski - pełny, drugi egzemplarz Roboczy pozbawiony kosztorysów inwestorskich. Kosztorysy i przedmiary maja być opracowane w jednym z popularnych programów kosztorysowych. Każda branża dokumentacji w oddzielnym pliku PDF i DWG oraz edytowalnej wersji kosztorysy i przedmiary, z uwagi na cześć graficzna dokumentacji dopuszcza sie zamieszczenie rysunków w odrębnych plikach PDF. 9 .Wymagania dodatkowe dla Wykonawcy 1) Dokumentacja techniczna ma zawierać wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. 2) Wszystkie opracowania branżowe i kosztorysowe maja być podpisane przez osoby je wykonujące. 3) Wykonawca zapewni opracowanie wszelkiej dokumentacji z należyta starannością wraz z dokonaniem uzgodnień branżowych oraz dostosowanie jej do obowiązujących w danym czasie przepisów, a w szczególności: a) - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623, - tekst jednolity z późn. zm.), b) - rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, Nr 462) c)- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202,poz. 2072 z późn. zm.). d)- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym użytkowym (Dz.U. 2004r. Nr 130, poz. 1389) obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 4.3.2 Roboty budowlano - instalacyjne 1. Zapewnienie obsługi geodezyjnej dla całości zadania inwestycyjnego, 2. Wykonanie dróg wewnętrznych wraz z jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem do nieutwardzonych rowów przydrożnych oraz zieleni w pasach rozgraniczających (zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi), 3. Wykonanie dróg dojazdowych, 4. Wykonanie uzbrojenia terenu (sieć wodną ,kanalizację sanitarną i deszczową wraz z towarzyszącymi urządzeniami technicznymi), 5. Wykonanie oświetlenia dróg wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, 6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz operatu kolaudacyjnego, 7.Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie odpowiednio do wymagań Ustawy -Prawo budowlane REALIZACJA PROJEKTU Właściwą realizacją projektu jest wykonanie robót budowlanych prowadzących docelowo do zagospodarowania terenu poprzez utworzenie dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych wraz z jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem do nieutwardzonych rowów przydrożnych oraz zieleni w pasach rozgraniczających ,oznakowanie pionowe i poziome dróg, uzbrojenie terenu (sieć wodna, kanalizacja sanitarna), oświetlenia dróg wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania. Zakres prac budowlanych: 1) drogi dojazdowe - droga dojazdowa do ulicy Szpitalnej długość 506mb szerokość 5mb (dwa pasy jezdni po 2,5mb wykonane z płyt drogowych betonowych na odcinku poza granicami opracowania graficznego określonego w programie funkcjonalno-użytkowym) 2) drogi wewnętrzne wraz z jednostronnym chodnikiem i odwodnieniem do nieutwardzonych rowów przydrożnych oraz zieleni w pasach rozgraniczających - długość dróg i chodnika na terenie inwestycji = 1561mb o szerokości 7mb (dwa pasy jezdni po 3.5 mb + jednostronny chodnik o szerokości 2,5mb ) 3) Wykonanie uzbrojenia terenu - długość sieci wodnej 1658 mb + dodatkowo 500 mb w pasie ulicy Pułaskiego Alternatywnym rozwiązaniem jest podłączenie do studni głębinowej zlokalizowanej na terenie inwestycji, - długość sieci kanalizacji sanitarnej 1658mb ze zrzutem do istniejącej oczyszczalni w rejonie Spółdzielni mleczarskiej 4) oświetlenie dróg wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, - długość linii zasilającej - 1611mb, - ilość słupów oświetleniowych 55 kpl. (wysokość 10m w rozstawie co 30m) OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ CZĘŚĆ INFORMACYJNA ZOSTAŁY ZAWARTE W OPRACOWANYM PROGRAMIE FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM STANOWIĄCYM ZAŁACZNIK NR 10 DO NINIEJSZEGO SIWZ..

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiatmyszkowski.bip.net.pl/?c=207

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, pokój nr 308 (III piętro).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6, Biuro Podawcze na Sali Obsługi Interesantów (parter) stanowisko nr 10.
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW