Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Ułatwiamy dostęp do terenów inwestycyjnych Papierni

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Ułatwiamy dostęp do terenów inwestycyjnych Papierni

Z zastępcą prezydenta miasta Suwałki Łukaszem Kurzyną rozmawia Marta Śniegocka.

Co zdecydowało o rozpoczęciu modernizacji strefy przemysłowej Papierni w Suwałkach?

Strefa przemysłowa „Papiernia” w Suwałkach położona jest w pobliżu drogi krajowej  nr 8, będącej częścią międzynarodowej trasy E 67 i drogi wojewódzkiej nr 655 i zajmuje obszar około 60 ha. W strefie „Papiernia” zlokalizowanych jest około 39 firm z różnych branż (samochodowej, metalowej, spożywczej itd.) których rozwój będzie posiadał istotne znaczenie dla podniesienia atrakcyjności ekonomicznej miasta. Aby znajdujące się w strefie „Papiernia” firmy mogły się rozwijać oraz w celu zachęcenia nowych podmiotów do rozpoczęcia działalności gospodarczej na tych terenach niezbędna jest właściwa infrastruktura techniczna i drogowa, która poprawi skomunikowanie strefy z pozostałą częścią miasta. W związku z tym miasto Suwałki podjęło szereg działań mających na celu poprawę dostępności strefy „Papiernia” dla potencjalnych inwestorów poprzez budowę ulic dojazdowych i infrastruktury technicznej na terenie strefy.

Jaka powierzchnia i kiedy powstanie w wyniku II etapu modernizacji tych terenów?

W ramach realizacji kilku projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mających na celu poprawę infrastruktury strefy przemysłowej „Papiernia” w Suwałkach udostępnionych zostało ok. 25 ha terenów inwestycyjnych dla obecnie funkcjonujących  i nowych firm w tym: projekt pn. „Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski” – 19 ha (zakończony w 2011 r.) i projekt pn. „II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym” – 5,5 ha (zakończenie w październiku 2014 r.)

Jakie prace zostaną wykonane i jaki będzie ich koszt? Jak miasto pozyskało środki na ten projekt?

Pierwszy projekt zrealizowany w 2006 roku dotyczył opracowania dokumentacji projektowej dróg dojazdowych z infrastrukturą techniczną dla strefy przemysłowej „Papiernia” w Suwałkach. Projekt realizowany był w partnerstwie z miastem Alytus z Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA/TACIS CBC. Koszt projektu dla miasta Suwałki: 69 296 EUR.

Kolejny projekt również realizowany w partnerstwie z miastem Alytus pn. „Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski”  dotyczył inwestycji, w ramach której w strefie przemysłowej „Papiernia” została wybudowana m.in. ul. Leśna do ul. Buczka wraz z kompleksowym uzbrojeniem (kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa, oświetlenie, jezdnia, zatoki autobusowe), infrastruktura techniczna ulic dojazdowych leżących w kwartale pomiędzy ul. Leśną i Hubala (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa), kanalizacja deszczowa ul. Poznańskiej o łącznej długości ok. 591 m na odcinku od ul. Leśnej do ul. Warszawskiej. Koszt projektu dla miasta Suwałki: 1 615 500 EUR.

W ramach projektu pt.: „II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym” w strefie przemysłowej „Papiernia” zostały wybudowane ulice dojazdowe (obecnie bez nazwy) do ulicy Leśnej w Suwałkach w kwartale pomiędzy ul. Leśną i Hubala o łącznej długości 749,62 m. Koszt projektu dla miasta Suwałki: 179 754,88 EUR.

W ramach powyższego projektu, z oszczędności projektowych, a także przy wykorzystaniu dodatkowych środków z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 przyznanych miastu Alytus (partner wiodący) i miastu Suwałki przez Wspólny Sekretariat Techniczny w Wilnie, zostaną przeprowadzone kolejne inwestycje w strefie przemysłowej Papiernia w Suwałkach. Zostanie wybudowana nowa ulica – Krakowska na odcinku od ulicy Leśnej do ulicy Warszawskiej o długości 542,95 m, szerokości 7 m, a także sięgacz ulicy Krakowskiej długości 140 m i szerokości 6,0 m. Planuje się również wykonanie oświetlenia ulicznego i budowę parkingów. Koszt projektu dla miasta Suwałki: 352 577,24 EUR.

Budowa ul. Krakowskiej znacząco przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej strefy od północy, a strefa przemysłowa „Papiernia” będzie przyciągać nowych inwestorów, którzy być może zdecydują się założyć swoje firmy w tej części miasta, a tym samym stworzyć nowe miejsca pracy.

Jakie sektory mogą wykorzystać ten teren pod swoje inwestycje?

Strefa przemysłowa Papiernia objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem tereny przeznaczone są pod zabudowę produkcyjno-usługową bez funkcji mieszkalnej, w szczególności pod: zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, inne bazy i zaplecza oraz budynki pomocnicze dozoru technicznego.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka   Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy Kobyłka, położonych w Kobyłce w rejonie ulicy Przyjacielskiej, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 0002,02, oznaczone numerami:   13/2 o powierzchni 0,9604 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI, N,  dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00025298/8, 14 o powierzchni 0,2412 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 15/5 o powierzchni 1,8743 ha sklasyfikowana jako LzVI i N, dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00070527/3, 16/4 o powierzchni 1,0249 ha, sklasyfikowana jako  RV i W, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074464/1, 18/9 o powierzchni 2,8989 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI i LzVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00064326/9, 20/2 o powierzchni 0,5315 ha, sklasyfikowana jako RVI, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00074384/6. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 7,5312 ha. Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2017 r. Nr XXXV/318/17. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U) oraz w terenie składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz obsługi komunikacji samochodowej (symbol planu P/U/KS). Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 19.200.000 zł. Wadium wynosi 960.000 zł. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%. Wymienione działki są niezabudowane, nieogrodzone, o płaskiej nawierzchni, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą z drogą publiczną klasy drogi lokalnej, częściowo porośnięte niską roślinnością. Linia energetyczna, gazociąg i wodociąg w ulicy Przyjacielskiej, w odległości około 70 m od granicy terenu. W dziale III księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6, prowadzonej dla działki ewidencyjnej nr 20/2 z obrębu 0002,02 ujawnione są służebności gruntowe ustanowione nieodpłatnie i na czas nieoznaczony, polegające na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 20 w obrębie 02 oraz prawie przeprowadzenia wszelkich mediów do działek nr 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 02. Służebności te wygasły na skutek zrzeczenia się przez właścicieli nieruchomości władnących, co zostało udokumentowane w stosownych oświadczeniach, pozwalających na wykreślenie opisanych ograniczonych praw rzeczowych z księgi wieczystej nr WA1W/00074384/6. Do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zmiany w tej księdze nie zostały jeszcze ujawnione. Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, sala konferencyjna, parter. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Osoby prawne winne przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r. poz.1061 ze zm.). Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie  zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój  nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
marzec 2017 - Targi MIPIM w Cannes
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW