Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Inwestorzy doceniają innowacyjność Wielkopolski

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Mateusz Klemenski, Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego
Mateusz Klemenski, Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego

Z Mateuszem Klemenskim, Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, rozmawia Marta Śniegocka.

W raporcie „Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów 2013” województwo wielkopolskie zostało uznane za jeden z najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionów w Polsce. Jakie elementy są Pańskim zdaniem kluczowe do osiągnięcia takich wyników?

Wielkopolska jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionów w Polsce. Ocena poziomu rozwoju gospodarczego województwa wynika między innymi z siły gospodarki wyrażonej na przykład wartością PKB per capita i dynamiką jego wzrostu, znaczącej obecności spółek z udziałem kapitału zagranicznego, znaczącego potencjału sektora R&D, istotnego miejsca Poznania na mapie imprez targowo-wystawienniczych, funkcjonowania podstref Specjalnych Stref Ekonomicznych. Moim zdaniem, za kluczowe elementy warunkujące rozwój gospodarczy uznać należy promowanie myślenia i działania projektowego, stymulowania współpracy nauki i biznesu, promocję edukacji technicznej, wzmocnienie systemu zachęt finansowych dla inwestycji, wzmocnienie spójności transportowej regionu, rozwój portu lotniczego.

Wielkopolska może pochwalić się inwestycjami zagranicznymi w wysokości ponad 8 mld zł. Co zagraniczni inwestorzy najbardziej sobie chwalą w regionie?

Począwszy od lat 90. XX wieku Wielkopolska pozostaje jedną z głównych lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Oznacza to, że przez ostatnie 20 lat był to bez wątpienia region przyjazny inwestorom. Potencjał do przyciągania inwestycji Wielkopolska budowała do tej pory na kilku fundamentach. Należą do nich: wysoka jakość kapitału ludzkiego, atrakcyjne koszty pracy, siła gospodarki regionu, znaczący potencjał naukowy i akademicki, istotne miejsce Poznania na mapie imprez targowo-wystawienniczych, funkcjonowanie w Wielkopolsce podstref Specjalnych Stref Ekonomicznych, dobra drogowa, kolejowa i lotnicza dostępność transportowa regionu.

Ważnym elementem przyciągania inwestorów jest promocja. Województwo chętnie promuje się na międzynarodowych targach inwestycyjnych m.in. MIPIM w Cannes czy Expo Real w Monachium. Na jakich elementach skupiona jest strategia promocyjna województwa i czy z biegiem lat widzą Państwo zmianę
w postrzeganiu regionu?


Skupiamy się na promowaniu naszego regionu jako innowacyjnego, posiadającego duży potencjał gospodarczy, jednym słowem dobrego miejsca na inwestycje. Dzięki udziałowi w targach na całym świecie, widzimy, że zaczynamy być postrzegani jako solidny partner, który ceniony jest nie za niskie koszty pracy, ale za dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową, wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą oraz przyjazne dla inwestora władze. Promocja gospodarcza za granicą, prowadząca do zwiększenia stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstw, realizowana jest zarówno przez udział w targach, jak i misjach gospodarczych do krajów szczególnie atrakcyjnych dla przedsiębiorców. Wśród nich są: Brazylia, Indie, Japonia, Kazachstan, Stany Zjednoczone, Rosja, Włochy, Chiny i Korea Południowa, Gruzja, Irak, Dania, Nigeria, Białoruś, Mongolia, RPA i Niemcy. Udział w misjach stanowi dla przedsiębiorców okazję do nawiązania bezpośredniego kontaktu z klientami lub inwestorami potencjalnie zainteresowanymi przedstawianą ofertą rynku wielkopolskiego. Promocja odbywa się także poprzez Elektroniczną Bazę Ofert Inwestycyjnych, stanowiącą specjalistyczną bazę informacyjną dla przedsiębiorców i inwestorów, w której zgromadzono dane na temat ponad 200 terenów.

Poznań, jako wielkopolska metropolia, w oczywisty sposób jest najatrakcyjniejszym miejscem  do lokowania inwestycji. Jak zachęcić inwestorów, aby zainteresowali się subregionami w obrębie województwa?

W subregionach funkcjonują podstrefy Specjalnych Stref Ekonomicznych na obszarze których stosuje się proinwestycyjne instrumenty polityki finansowej, na przykład: obniżenie stawek podatków lokalnych czy wprowadzenie dla inwestorów 5-letniego całkowitego zwolnienia z podatku od nieruchomości. W Wielkopolsce działają podstrefy pięciu Specjalnych Stref Ekonomicznych: Kamiennogórskiej, Kostrzyńsko-Słubickiej, Łódzkiej, Pomorskiej i Wałbrzyskiej SSE. Zajmują one w naszym regionie łącznie powierzchnię ponad 560 ha. Elementem przyciągającym inwestorów są również klastry działające w branżach: przemysłowej, usługowej, ochrony środowiska i spożywczej. Zgromadzona w nich wspólna baza wiedzy pozwala nie tylko utrzymać, ale i przyciągnąć nowych zagranicznych przedsiębiorców z innych terenów. Obecność w klastrze oznacza możliwość bezpośredniego współkształtowania środowiska, w którym prowadzą działalność. Daje też szansę na zgodne dopasowanie lokalnego otoczenia do potrzeb zgłaszanych przez podmioty i gwarantuje większą stabilność oraz przewidywalność warunków działania. Z punktu widzenia przyszłego inwestora niezwykle istotną kwestią jest także wysoko wykwalifikowana kadra, dostępność jednostek naukowo-badawczych, dogodne połączenia komunikacyjne i stąd nasza troska o budowę infrastruktury drogowej.  

Wielkopolska uważana jest za region zrównoważony pod względem ilości inwestycji przemysłowych i w wysokie technologie. Jakie wysokie technologie rozwijane są  województwie i co władze samorządowe robią, aby wspierać ten rozwój?

Z wysokich technologii rozwijamy w Wielkopolsce szczególnie przemysł farmaceutyczny, biotechnologię, lotniczy, medyczny, precyzyjny i optyczny. Zarząd Województwa aktywnie wspiera rozwój wysokich technologii w regionie. Świadczy o tym chociażby sposób dystrybuowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Kluczową rolę pełnią w tym zakresie  kryteria wyboru projektów. Zwracam uwagę, iż  te dotyczące innowacyjności (Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MŚP”) pozwalają otrzymać blisko 30 procent spośród wszystkich możliwych do zdobycia punktów.

W dużym uproszczeniu powiedzieć można, iż tylko projekty zwierające rozwiązania innowacyjne mają szanse na powodzenie w procesie aplikacyjnym. Podkreślić także należy, iż z myślą o aktywizowaniu rodzimych przedsiębiorców w obszarze wysokich technologii w ramach wspomnianego już Działania 1.2 utworzono III schemat przeznaczony dla beneficjentów z sektora MŚP, którzy planują inwestycje w technologie stosowane na świecie nie wcześniej niż od 3 lat. Działania o charakterze innowacyjnym, w tym inwestycje w wysokie technologie wspierane są również z wykorzystaniem zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach WRPO, tj. inicjatywy JEREMIE oraz inicjatywy JESSICA. W przypadku inicjatywy JEREMIE uruchomiono nawet dedykowany produkt finansowy, w ramach którego oferowane są preferencyjnie pożyczki dla przedsiębiorców z sektora MŚP na inwestycje obejmujące wdrożenie rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

A jak wygląda kwestia wspierania inwestycji w przemysł?

Wspieramy tworzenie podstref Specjalnych Stref Ekonomicznych, jak również parków naukowo-technologicznych, które są istotnymi elementami strategii przyciągania inwestorów. Realizujemy także projekty związane ze stworzeniem korzystnych warunków do inwestowania poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego realizujemy projekty infrastruktury drogowej i kolejowej, a także z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury energetycznej oraz informatycznej.

Od 2014 roku rusza nowa pula środków z Unii Europejskiej. Jakie projekty interesujące z punktu widzenia inwestorów planuje zrealizować województwo wielkopolskie?

Wielkopolska otrzyma z Brukseli 9 miliardów złotych na inwestycje w latach 2014–2020. Pieniądze zostaną podzielone na kilka sektorów. Środki przeznaczone zostaną między innymi na wspieranie działalności i przedsiębiorców, na koleje i drogi oraz wsparcie rynku pracy, a także rozwój Internetu. Pieniądze mają być wydatkowane również na wsparcie dla osób zakładających własną firmę, szkolenia dla pracowników, a także aktywizację grup wykluczonych społecznie. Zaplanowano też środki na drogi i koleje.  Zmodernizowana ma zostać trasa kolejowa Poznań – Piła. Przewidziano również zakup nowych pociągów. Szansę na realizację mają też projekty drogowe, na przykład budowa dróg ekspresowych.

Wielkopolska jest również jednym z liderów odnośnie ilości realizowanych projektów w ramach programu JESSICA. Co uważa Pan za największe zalety tego programu i czy w przyszłej perspektywie dofinansowania przedsiębiorcy nadal będą mogli z niego korzystać?

Trzeba zwrócić uwagę, że Wielkopolska jest nie tylko liderem jeśli chodzi o liczbę projektów w ramach Inicjatywy JESSICA, ale także nasz region był jednym
z europejskich pionierów jej wdrażania. Aktualnie JESSICA w województwie wielkopolskim wspiera aż 30 projektów, a łączna wartość pożyczek przekracza 300 milionów złotych – udało się więc zakontraktować niemalże wszystkie środki wniesione z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację Inicjatywy. Należy podkreślić, że cechy Inicjatywy JESSICA sprawiają, że jest ona niezwykle atrakcyjna zarówno dla inwestorów publicznych, jak i prywatnych. Pożyczki bowiem są preferencyjne – charakteryzują się obniżonym oprocentowaniem, a także wydłużonym okresem kredytowania i karencją w spłacie kapitału. Ponadto JESSICA jest Inicjatywą nastawioną na elastyczność, dzięki czemu wachlarz projektów jest bardzo zróżnicowany. Można wskazać na tak odmienne przedsięwzięcia, jak na przykład budowa parku technologiczno-przemysłowego w Poznaniu, rewitalizacja targowiska miejskiego w Gnieźnie czy utworzenie centrum kultury w Koźminie Wielkopolskim – przy czym wszystkie przyczyniają się do realizacji celu głównego programu JESSICA, a także pozwalają na osiągnięcie pozytywnych efektów społecznych. Biorąc pod uwagę zwrotność środków, po spłacie pożyczek kolejne projekty będą mogły otrzymać finansowanie z Inicjatywy, dzięki czemu możemy tworzyć stały mechanizm wsparcia obszarów miejskich. Jeśli chodzi o perspektywę 2014-2020, instrumenty zwrotne z pewnością zyskają na znaczeniu w stosunku do dotacji – ta forma finansowania powinna być kontynuowana i rozwijana. Aktualnie rozważamy, w jaki sposób najlepiej wykorzystać je w nowym okresie programowania. Możliwe, że instrumenty zwrotne będą mogły wesprzeć również inne obszary, poza wsparciem realizowanym obecnie w zakresie rozwoju miast i przedsiębiorczości.

Województwo zaangażowane jest w rozbudowę współpracy w ramach Polskich Zachodniej. Co przedsiębiorcom może przynieść taka współpraca pomiędzy regionami?

Inicjatywa opracowania strategii rozwoju Polski Zachodniej, podjęta przez pięć województw tej części kraju, jest pierwszym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem oddolnym. W 2010 roku samorządy województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego uznały, że dla zwiększenia efektywności swych polityk rozwojowych ważna jest ich koordynacja, zarówno wewnątrz tego obszaru, jak i w relacji do polityk krajowych. Uznały, że inicjatywa ta powinna być źródłem istotnej wartości dodanej. W 2013 roku prace nad strategią przekazano w ręce Ministra Rozwoju Regionalnego, który zgodnie z ustawą o zasadach polityki rozwoju przygotowuje tego rodzaju dokument i przedkłada go Radzie Ministrów. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej, choć nie dysponuje odrębnymi środkami, bowiem w perspektywie 2014+ nie będzie realizowana przez odrębny program operacyjny, będzie przede wszystkim ważnym instrumentem uzgadniania polityk krajowych z samorządami na obszarze Polski Zachodniej. Nie oferuje bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw, bowiem jest ono do dyspozycji w ramach innych programów, lecz tworzy dobre podstawy do poprawy warunków ich funkcjonowania. Wyrażają to proponowane cele tej strategii. Cel główny mówi o wzroście konkurencyjności makroregionu, która z kolei, zgodnie z celami szczegółowymi sformułowanymi w tym dokumencie, zależy od funkcjonalnej
i przestrzennej integracji tego obszaru, od atrakcyjności makroregionalnej oferty inwestycyjnej oraz od efektywności potencjału naukowo-badawczego. Dla przedsiębiorców ważne jest to, że warunki dla ich funkcjonowania będą w Polsce Zachodniej koordynowane, że polityki krajowe i regionalne będą realizowane w sposób komplementarny. Dziś przygotowujemy się do kontraktu terytorialnego, w którym zapisane będą zobowiązania stron rządowej i samorządowej do realizacji wspólnie ustalonych celów. Jednym z najważniejszych obszarów negocjacji będą zakres i forma wsparcia przedsiębiorstw, w ramach nowej perspektywy finansowej oraz inwestycje służące poprawie funkcjonowania gospodarki.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)

Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ZAPRASZA DO ROKOWAŃ  NR 4/2018 mających na  celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej Podstrefa Ełk.  Zaproszenie do rokowań, kierowane jest do przedsiębiorców, którzy  posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Podstrefie  Ełk  lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie strefy, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Inwestycje na terenach włączonych do strefy po 1 stycznia 2009 r. muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych.” ( dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 r.) 3. Cena za Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań na terenach objętych granicami suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej  nie będących własnością SSSE S.A. wynosi 20 000,00 zł  + należny podatek VAT, cena za  Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań dla przedsiębiorców, którzy zakupili grunty od Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wynosi 10 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikacje Istotnych Warunków Rokowań można nabyć Biurze  SSSE S.A. w Ełku  (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w  rokowaniach  jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15 do dnia 6 marca 2018 r. do godziny 11:00. 6.  Otwarcie ofert nastąpi w  Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ulicy A. Mickiewicza 15  dnia 6  marca  2018 r. o godzinie  11:15 . Wszelkich informacji udzielamy  w Biurze  w Ełku  pod adresem: 19-300 Ełk, ul. A. Mickiewicza 15, tel.: (87) 610 62 72, fax: (87) 610 33 53, e-mail: elk@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2 
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 6, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 9/9 
o pow. 10.776 m2, położonej w obrębie 9 przy ul. Narutowicza w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, 
KW nr KO1I/00042158/0. Powyższa działka stanowi własność Miasta Szczecinka i położona jest na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Szczecinek”.   Cena wywoławcza netto 490.000,00 zł Postąpienie minimalne 4.900,00 zł Wadium 49.000,00 zł Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomość wolna jest od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich. Przetarg  na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 
27 marca 2018 r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.  Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 23 marca 2018 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne: - osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. - spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu, udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; - podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41 (40). Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2 , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych : www.szczecinek.pl , www.bip.szczecinek.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w Pulsie Biznesu. www.sse.slupsk.pl
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork” oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka:   Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą  Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr XXII-334/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016r.    Na terenie działek 299/8 i 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i  usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia. Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Zgodnie z ewidencją gruntów  i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.         Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń. Warunki udziału w przetargu: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po uprzednim wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029 .   2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie PARR S.A. , od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500  (tel. 59 840 11 74). 3. Wniesienie do dnia 15 marca 2018 roku wadium w formie pieniężnej w wyżej określonej wysokości na konto Gminy Miasta Lębork numer 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 15 marca 2018 roku. 4. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie PARR S.A w Słupsku w terminie do dnia 19 marca 2018 roku do godz. 15.00. Ich otwarcie nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 20 marca 2018 roku w sali nr 101 Urzędu Miasta w Lęborku o godz. 10.00. 5. Oferty podlegają ocenie Komisji Przetargowej w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.   6. Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o  postąpienie minimalne wynoszące 1% ceny wywoławczej. 7. O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu 3 dni. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem  umowy sprzedaży. 10. Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości będzie podlegała zapłacie najpóźniej do dnia spisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży. 11. O wyniku  przetargu uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni  w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. 12. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, złożą pisemną ofertę, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza. W  przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. 13. Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie zostało wywieszone w języku polskim i angielskim  na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych :  www.lebork.pl,  www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w Gazecie Wyborczej.   

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW